Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Problemy, pytania i hipotezy badawcze| Praca licencjacka

Większość prac z dziedziny psychologii, pedagogiki i socjologii, a czasem również marketingu, dziennikarstwa, zarządzania i innych nauk społecznych poza częścią teoretyczną ma również część analityczną. Najczęściej to ona przysparza studentom najwięcej trudności. Jej prawidłowe wykonanie wymaga wiedzy i umiejętności z dziedziny statystyki. Biegłości w zakresie postawienia testowalnych hipotez, operacjonalizacji zmiennych, znajomości sposobów ich pomiaru oraz dobrania odpowiednich testów statystycznych.

 

Dobrze napisana praca magisterska powinna mieć spójną część teoretyczną i analityczną. Teoria powinna zawierać opis wszystkich zmiennych, możliwe sposoby ich pomiaru oraz omówienie dotychczasowych badań na temat występujących między nimi zależności.

Masz pytania? Zadzwoń!

Dobrze postawione hipotezy w pracy to takie, które z jednej strony wynikają z dotychczasowych badań zawartych w części teoretycznej, a jednocześnie nie są oczywiste.
Przykładowo załóżmy, że  istnieje następująca zależność: im wyższy wzrost tym krótsza długość włosów. 
Ta hipoteza jest prawdziwa i wynika ze zmiennej pośredniczącej – płci. Mężczyźni są bowiem statystycznie wyżsi od kobiet i mają krótsze włosy. Testowanie omówionej hipotezy jest błędem, gdyż jest ona zbyt oczywista.

Z drugiej strony, nie należy popadać w odmienną skrajność – przykładowo osoba może być przekonana, że trzykrotne podskoczenie na lewej nodze przed wyjściem do pracy skutkuje większą ilością klientów i zwiększoną sprzedażą danego dnia. Można oczywiście taki eksperyment przeprowadzić i zbadać omawianą zależność. Jednak bez przytoczenia odpowiedniej literatury bądź badań, na podstawie których dany wniosek można oprzeć, taką hipotezę uznaje się za nieprawidłową, ze względu na brak podstaw naukowych do jej postawienia. Gdyby jednak badacz dowiódł, że dotychczasowe badania z zakresu neuropsychologii wskazują na wzmożoną pracę określonych obszarów mózgu podczas wykonywania podskoków na lewej nodze, które to obszary odpowiadają jednocześnie za umiejętności społeczne kluczowe dla udanej sprzedaży, miałby on naukowe podstawy do postawienia tej hipotezy.

Kiedy już prawidłowo postawimy hipotezy należy określić poziomy badanych zmiennych oraz sposób ich pomiaru. Ze względu na przyjęty sposób pomiaru wyróżnia się zmienne nominalne, porządkowe, przedziałowe i ilorazowe. W badaniach społecznych często skale przedziałową i ilorazową łączy się w jedną grupę: ilościową/zmienna ilościowa. 

 

W zależności od hipotez, ilości zmiennych oraz poziomu ich pomiaru dobiera się odpowiednie testy statyczne. To ten krok najczęściej przysparza studentom najwięcej trudności.

 

Istnieje jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której wielu studentów dowiaduje się dopiero na etapie analizy danych. Otrzymane w badaniu wyniki trzeba odpowiednio przygotować do analizy. Istnieją gotowe narzędzia do pomiaru określonych rodzajów zmiennych jak np. testy osobowości, wtedy przygotowanie zmiennych przebiega w sposób podręcznikowy, a jedynym zadaniem studenta jest przeliczenie wyników i prawidłowe wprowadzenie ich do programu statystyczego. Bardzo często jednak studenci decydują się na samodzielne skonstruowanie ankiety mierzącej określone zmienne. W tym miejscu najczęściej dokonywana jest seria błędów utrudniających lub całkowicie uniemożliwiających późniejszą analizę danych. Przykładem najczęściej popełnianego błędu jest brak spójności w poziomie pomiaru pozycji w ankiecie, mierzących tą samą zmienną lub jej wskaźniki. Przykładowo student stawia hipotezę, że: osoby bardziej aktywne na portalach społecznych częściej spotykają się ze znajomych w świecie rzeczywistym. Następnie, ze względu na brak narzędzi sam konstruuje ankietę do pomiaru aktywności na portalach społecznościowych. Zawiera w niej następujące pytania:

  • 1 Czy masz konto na portalu Facebook?
    Tak/ Nie
  • 2 Ilu znajomych masz w swojej sieci społecznościowej na portalu Facebook?
    0-50/ 50-150/ 150-400/ 400-800/ 800-1500/ pow. 1500
  • 3 Jak często umieszczasz coś na swojej tablicy na Facebooku?
    Codziennie/ raz na tydzień/ raz na miesiąc/ sporadycznie/ wcale

Takich pytań jest w ankiecie 10 a student chciałby przeprowadzić jeden parametryczny test statystyczny, który wykazałby że istnieje korelacja między wyższą aktywnością na portalach społecznościowych a częstotliwością spotkań ze znajomymi. Jednak aby to zrobić, należy skonstruować ankietę w taki sposób, aby można było policzyć jeden wynik ogólny będący średnią ze wszystkich pytań w ankiecie lub określić wskaźniki zmiennej i dla każdego z nich policzyć oddzielną statystykę. Jeżeli natomiast skontruujemy ankietę składającą się z pozycji mierzących odpowiedzi na różnych skalach np. nominalnej, porządkowej i ilościowej, to każde pytanie trzeba potraktować albo jako inną zmienną, bądź jako innych wskaźnik danej zmiennej. W praktyce oznacza, to, że dla każdej pozycji w ankiecie trzeba będzie policzyć statystyki innym testem statystycznym, a otrzymane dane opisywać oddzielnie i ewentualnie połączyć w jeden wniosek na etapie dyskusji badań.

 

Bywa również tak, że student zastosował w ankiecie jedną skalę – przedziałową, jednak jej rozpiętość jest różna w zależności od pytania. Może to utrudnić lub całkowicie uniemożliwić sprowadzenie wszystkich otrzymanych w ankiecie pytań do jednego współczynnika.

 

Obliczenie średniej dla otrzymanych wyników to jeden z prostszych sposobów przygotowania danych do analizy. Zdarzają się również bardziej skomplikowane procedury np. w badaniach eksperymentalnych.

 

Planując zatem napisanie pracy zawierającej część analityczną zaleca się posiadanie wysokich umiejętności statystycznych. Niezbędna jest gruntowna wiedza z dziedziny statystyki w przeciwnym wypadku włożona przez niego praca może być bezużyteczna.

 

Nasza oferta zawiera pomoc na każdym etapie badań. Ze wskazaniem, że dla osoby, która nie ma rzetelnej wiedzy w omawianej tematyce rozpoczęcie współpracy na początkowym etapie wiąże się zazwyczaj z oszczędnością pieniędzy, czasu i wysiłku przy jednoczesnym otrzymaniu wyższej oceny na dyplomie. Nasza oferta zawiera: przygotowanie teorii pod badanie własne. Skonstruowanie hipotez na podstawie najnowszej literatury przedmiotu. Skonstruowanie ankiety, obliczenie testów statycznych, zarówno statystyk opisowych, testów różnych korelacji jak i bardziej zaawansowanych statystyk  takich jak analiza wariancji czy testów mierzących trafność i rzetelność odpowiedzi. Istnieje możliwość zamówienia samej dyskusji badań lub podsumowania, w językach polskim i angielskim. Dla studentów trzeciego stopnia oraz pracowników naukowych mamy w ofercie również pomoc przy konstruowaniu eksperymentów oraz obliczaniu ich wyników.

AUTOR
Katarzyna Bat

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

13 października, 2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *