JSA – Jednolity System Antyplagiatowy, informacje dla studentów.

4.7/5 - (985 votes)

Najczęściej zadawane pytania – raport JSA


Jak działa JSA?

Zadaniem programu jest wykrywanie klonów prac. Szczegóły jego funkcji znajdziesz w tym artykule.

Co to jest poziom podobieństwa w JSA?

To określony na wstępie parametr wpływający na szczegółowość i dokładność sprawdzania pracy pod kątem plagiatu. Obecnie administrator może ustawić jeden z czterech poziomów podobieństwa. O jego szczegółach więcej w tym artykule.

Jaki poziom podobieństwa został ustawiony program dla zbadania mojej pracy?

Dowiesz się tego z pierwszej strony swojego raportu. Zobacz poniżej ja wygląda raport

Jak promotor może odróżnić plagiat od tekstu podobnego semantycznie? 

Przede wszystkim przyglądając się długości fragmentów, które program JSA zakreślił na pomarańczowo lub niebiesko.

Czy prawdopodobieństwo plagiatu może być zależne od kierunku studiów?

Zdecydowanie tak. Poniżej wyjaśniam dlaczego

Jak JSA oblicza procent plagiatu?

Tekst pracy dzielony jest na frazy 5 lub 10 słów. Algorytm liczy ilość podobnych semantycznie wyrazów do tekstów w bazie JSA. Obliczane jest to mniej więcej tak: liczba znaków parafrazy / liczba znaków w całym fragmencie * 100%

Czy program JSA jest jednolity?

Nie. Jest to tylko narzędzie. Interpretacja wyników może być różna, więc nie jest to system wpływający na ostateczną ocenę czy w pracy popełniono plagiat

JSA już działa – na uczelniach zatrzęsienie. JSA wykrył plagiat w połowie prac magisterskich, szczególnie na takich kierunkach jak: prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość, budownictwo i inne kierunki inżynieryjne. Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) obowiązuje od stycznia 2019 roku. Celem systemu jest znalezienie prac, które są plagiatem i niedopuszczenie ich autorów do obrony swojego dyplomu. Chcesz poprawić plagiat w pracy magisterskiej? Zmień 70% słów we fragmentach zaznaczonych w raporcie jako plagiat.W oparciu o algorytm Jednolitego Systemu Antyplagiatowego powstał mój program antyplagiatowy Wrona dla studentów, w którym można sprawdzić podobieństwo dwóch tekstów. Sprawdź czy poprawnie sparafrazowałeś tekst pod system JSA – Program antyplagiatowy Wrona

Masz pytania? Dołącz do grupy na Facebooku i uzyskaj darmową pomoc w poprawie plagiatu lub zadzwoń: 696-077-619

Co to jest plagiat?

Zdefiniujmy zatem czym jest plagiat. Jest to bezpośrednie skopiowanie całości lub fragmentu cudzej pracy (tekstu lub utworu). W polskim prawie istnieje również pojęcie kradzieży intelektualnej, która oznacza kradzież pomysłu. Nie bez powodu sprawy o kradzież intelektualną są skomplikowane, długie, a samo przestępstwo trudne do udowodnienia.

Jak działa Jednolity System Antyplagiatowy JSA?Na oficjalnej stronie czytamy, że „JSA wykrywa:

 1. klony – identyczne prace dyplomowe. “Zapożyczenia fragmentów w jednym lub wielu źródłach referencyjnych” Oznacza to, że program rozpoznaje skopiowane fragmenty tekstu z innych źródeł na przykład: książek, Internetu, artykułów naukowych i innych prac dyplomowych.
 2. zapożyczenia – fragmenty w jednym lub wielu źródłach referencyjnych,
 3. fragmenty semantycznie – podobne do tekstów w źródłach referencyjnych (niezależnie od szyku słów we frazie),
 4. zmiany stylu – pisania pracy,
 5. znaki obce – pochodzące z alfabetu innego niż język badany, ukryte znaki specjalne,
 6. manipulacje formatowaniem – mikrospacje i inne prawdopodobne manipulacje czcionką w celach ukrycia zapożyczeń.

WAŻNE!

Korzystając z ogólnodostępnych systemów antyplagiatowy, np plagiat.pl zwróć uwagę na to że posiada on inny algorytm niż JSA. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie program nie wykryje plagiatu, a po weryfikacji pracy magisterskiej w JSA okaże się, że współczynnik PRP wyniósł aż 90%. Plagiat.pl nie ma dostępu do bazy  obronionych prac i porównuje Twoją pracę tylko z zasobami internetowymi. Ponadto jego algorytm nie jest tak dokładny jak JSA. Plagiat.pl jako plagiat wykrywa ciąg 5 identycznych słów, natomiast JSA wykrywa podobieństwo semantyczne w całej pracy.

Poziomy podobieństwaObecnie administrator może ustawić jeden z czterech poziomów podobieństwa

 1. Niski – rekomendowany przez twórców JSA, – wykrywa nawet niedokładnie sparafrazowany tekst i uznaje go za plagiat.
 2. Średni – niektóre zabiegi stylistyczne takie jak zmiana szyku zdania, mogą nie zostać zaklasyfikowane jako plagiat.
 3. Wysoki – tylko fragmenty bardzo podobne do oryginału zostaną zaklasyfikowane jako plagiat.
 4. Bardzo wysoki – jako plagiat zostaną zaklasyfikowane tylko fragmenty „kopiuj – wklej”.

Jaki poziom podobieństwa został ustawiony program dla zbadania mojej pracy?Dowiesz się tego z pierwszej strony swojego raportu. Poniżej znajdziesz przykład:

text alternatywny

Najczęściej ustawianym poziomem podobieństwa jest poziom niski
Oznacza to, że musisz bardzo dokładnie sparafrazować tekst. O tym jak to zrobić tutaj.  Wnioskując z nadesłanych przez klientów raportów 90% programów na uczelniach  ma domyślnie ustawiony niski poziom podobieństwa! 

Antyplagiat jest tylko narzędziem dla promotora, który może dzięki niemu określić czy praca faktycznie jest plagiatem.

Plagiat w pracy dyplomowej, a kierunek studiówTrudność w definiowaniu plagiatu wynika m.in z tego, że cały dorobek intelektualny ludzkości powstaje w wyniku przetwarzania i rozwijania dorobku poprzedników, zatem informowanie o każdym zapożyczeniu prowadziłoby do absurdu

Teresa Grzeszak

Na poszczególnych kierunkach istnieją określone wymagania co do struktury części metodologicznej. Ustandaryzowana formuła rodzi ryzyko plagiatu.

Plagiat w pracy z psychologii

Na kierunku Psychologia, zgodnie z obowiązującym systemem APA, badacz powinien omówić między innymi: narzędzia badawcze procedurę badawczą, zmienne ich wskaźniki pytania i hipotezy badawcze. Następnie ukazać jest wyniki oraz ich dyskusję. Wyobraźmy sobie zatem, że co roku 10 studentów psychologii i pracowników naukowych, w swoich badaniach wykorzystuje popularny test osobowości NEO-PI-R lub jego pochodną NEO-FFI. W pracy należy zamieścić krótki opis wykorzystanego narzędzia – przedstawić skale testu, określić kto jest jego autorem a także podać informacje na temat jego właściwości psychometrycznych takich jak trafność i rzetelność.

Rocznie w Polsce powstaje nie mniej niż 15 prac naukowych z wykorzystaniem (a zatem i z opisem) tego testu. Zastanówmy się zatem, czy istnieje możliwość aby tą samą treść opisać 15 razy bez występowania “semantycznego podobieństwa” we fragmentach?

Plagiat w pracy z prawa

Prawidłowo napisana praca naukowa składa się z części teoretycznej, która nie jest tworem nowym, co najwyżej wnioski z niej płynące mogą (a nawet powinny) być nowe. Natomiast cała teoria jest omówieniem dotychczasowych badań, literatury lub aktów prawnych. Studenci nauk społecznych sobie poradzą, ponieważ język stosowany w tych dziedzinach nie jest aż tak wąski i specyficzny, dodatkowo mogą powoływać się na badania w języku obcym.

Najtrudniejsza sytuacja dotyczy prac z prawa, gdzie zdecydowana większość tekstu stanowi analizę obecnego i przeszłego systemu prawnego lub jego części i została już tak wiele razy sparafrazowana, że nie sposób opisać jej poprawnie bez wystąpienia “semantycznego podobieństwa”.

Plagiat w pracy z socjologii lub zarządzania

Nawet w pracach naukowych z nauk społecznych istnieje duże prawdopodobieństwo, że np. praca o tytule: „Osobowość osób żyjących w związkach małżeńskich o ponad 20 letnim stażu i  osób wielokrotnie rozwiedzionych.” uzyska w systemie wysoki współczynnik plagiatu, gdyż do tej pory powstało już wiele prac naukowych o tej samej lub zbieżnej tematyce.

WAŻNE

Język w pracach naukowych powinien być na tyle treściwy, na ile to możliwe. Używanie kwiecistych epitetów i niepotrzebnych sformułowań jest błędem. Jak jednak prawidłowo opisać np. sytuację makroekonomiczną Polski w roku 2017, bez używania specyficznych dla tego opisu pojęć, aby uniknąć “semantycznego podobieństwa”?

Jak obliczany jest wynik w JSA?Algorytm posiada umiejętność rozpoznawania “fragmentów podobnych semantycznie do tekstów w źródłach referencyjnych (…)”.
Poniżej przykład dwóch podobnych semantycznie fragmentów, które są plagiatem. Na czerwono zaznaczono fragmenty identyczne, na żółto podobne semantycznie. W ten sposób cała część analityczna w pracy zostaje uznana za plagiat.

Oryginał
W badaniu przeprowadzono ankietę mierzącą poziom zadowolenia badanych z ich miesięcznych dochodów. Respondenci odpowiadali na pięciostopniowej skali gdzie: 1 oznacza – jestem bardzo niezadowolony, 2 – jestem trochę niezadowolony, 3 – jestem trochę zadowolony, 4 – jestem bardzo zadowolony. W pytaniu o poziom zadowolenia badanych z otrzymywanych zarobków 70% respondentów udzieliło odpowiedzi: “jestem trochę niezadowolony”…..

Parafraza
Kolejne pytanie w przeprowadzonej ankiecie dotyczyło poziomu zadowolenia badanych z comiesięcznych szkoleń przeprowadzanych w badanej placówce firmy respondenci odpowiadali na pięciostopniowej skali (1 – jestem bardzo niezadowolony, 2 – jestem niezadowolony, 3 – Nie mam zdania, 4 – jestem zadowolony, 5 – jestem bardzo zadowolony).
Wyniki prezentują się następująco: 70% badanych udzieliło odpowiedzi…

Jak promotor może odróżnić plagiat od tekstu podobnego semantycznie?  Przede wszystkim przyglądając się długości fragmentów, które program zakreślił na pomarańczowo lub niebiesko.

Im dłuższe fragmenty tym większa pewność, że praca faktycznie stanowi kopię innego utworu!

Twórcy systemu nie podzielili się szczegółami dotyczącymi sposobu działania algorytmy.  Uchylili nam jednak rąbek tajemnicy na oficjalnej stronie internetowej. Sposób obliczania wskaźnika PRP znajdziemy na tej stronie. Czytamy najważniejsze:

Liczba znaków ze wszystkich podobnych fragmentów/ liczba wszystkich znaków w badanej pracy

Co to oznacza? Po pierwsze, program szuka podobnych fragmentów. Fragment to co najmniej 5 słów w ciągu.

Algorytm rozpoznawania plagiatu – przykładyJak algorytm rozpoznaje, że fragment został zapożyczony? Zobaczmy na przykładzie frazy mającej 40 słów i jej parafrazy:

Oryginał
W badaniu przeprowadzono ankietę mierzącą poziom zadowolenia „Pojedyncze szyby okienne, zwane gomółkami szklanymi, rzemieślnicy wytwarzali poprzez wydmuchiwanie. Stopione szkło przeznaczone na jedną szybkę wydmuchiwało się w dużą bańkę za pomocą piszczeli szklarskiej. Następnie bańkę się spłaszczało i przyczepiało do końcówki żelaznego pręta, o nazwie przylepiak, który robotnik obracał najszybciej, jak potrafił. Spłaszczona bańka szkła rozkładała się jak wachlarz…”
źródł

Parafraza
Kolejne pytanie w przeprowadzonej ankiecie dotyczyło poziomu Zanim ludzie nauczyli się samodzielnie wytwarzać szkło mogli znaleźć jego odłamki w pobliżu wulkanów. Współcześnie szklane materiały produkuje się masowo przy użyciu maszyn a koszt ich wytworzenia znacząco spadł. Przełomowym momentem dla tego rzemiosła było opracowanie technik powstawania cienkich szyb wykorzystywanych w okiennictwie. 

FRAZY – analiza algorytmu JSA:
10 słów – W tamtych czasach pojedyncze szyby do okien (szklane gomółki)  wytwarzano poprzez wydmuchiwanie
5 słów – Przy użyciu piszczeli szklarskiej stopione szkło
5 słów – wydmuchiwało się w dużą bańkę.
10 słów – W następnej kolejności była ona spłaszczana i przyczepiana do końcówki żelaznego pręta (przylepiak), który robotnik
10 słów – obracał bardzo szybko. W ten sposób powstawał wachlarz…
Razem: 348 znaków

Fragmenty są bardzo podobne, więc program prawdopodobnie rozpozna go w całości jako plagiat. W takim wypadku wskaźnik PRP zostanie obliczony następuąco :

348 (liczba znaków parafrazy)/ 686 (liczba znaków w całym fragmencie * 100% ≈ 63%.

Czy JSA jest JEDNOLITY?Nie. System JSA jest jedynie narzędziem a jego skuteczność i efektywność zależy od intencji pracowników uczelni oraz ich umiejętności obsługi tego oprogramowania. Jakie elementy można ustawić w systemie?

 1. Poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
 2. Dopuszczalny próg PRP.
 3. Dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie).

Praktycznie rzecz biorąc oznacza to, że jeżeli wyszło Ci 30% plagiatu to Twoja praca może zostać odrzucona, natomiast praca Twojej koleżanki, która miała 40% plagiatu może pomyśle przejść weryfikacje. Ma to sens i zastosowanie, ponieważ podobieństwo semantyczne w pracach z dziedzin inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych będzie zawsze stosunkowo wysokie w przeciwieństwie do prac z zakresu np. socjologii  czy filologii języka polskiego.

Jaki jest cel JSA?Obniżenie poziomu edukacji a praca dyplomowa.

Co wiemy na temat poziomu edukacji wyższej w Polsce? Otóż każdy, bez wyjątku może w tym momencie skończyć studia wyższe i to na uczelni państwowej, a jeżeli ma wystarczająco dużo pieniędzy może zapłacić za studia zaoczne lub pójść na uczelnię prywatną.

Na ostatnim roku, kiedy trzeba zdać pracę dyplomową, okazuje się, że duża grupa studentów nie potrafi czytać ze zrozumieniem i pisać poprawnie po polsku, a co dopiero używać języka formalnego i konstruować teksty naukowe. Nie przeszkadza to jednak tym osobom w ukończeniu studiów – duża grupa prac jest przepuszczana przez promotorów, choć ich poziom jest skandaliczny i znacznie odbiega od wymaganych standardów.

Jest jednak grupa promotorów, która nadal stara się utrzymać wysoki poziom składanych prac i nie obniża swoich wymagań bez względu na umiejętności i poziom inteligencji studentów.

Sens JSA

Wtedy również istnieje dla tych osób alternatywa – mogą zamówić pracę u osoby trzeciej bądź kupić pracę już kiedyś przez kogoś napisaną i obronioną. JSA ma wykrywać takie działania i uniemożliwić takim osobom zdobycie wykształcenia wyższego.

Obroniony dyplom i co dalej?

Obecnie na rynku pracy jest bardzo dużo osób z wykształceniem wyższym, które jednak nie posiadają żadnych umiejętności specyficznych dla magistra bądź licencjata. Pracodawcy zauważyli to już wiele lat temu dlatego ostrożnie podchodzą do rekrutacji osób po takich kierunkach jak np.: bibliotekoznawstwo, muzykologia, wiedza o teatrze, kognitywistka i politologia. Stawiając na konkretne umiejętności pracownika nieufnie podchodzą do absolwentów po kierunku nie wiele mówiącym, co tak na prawdę on potrafi. Nawet jeżeli proces rekrutacji zakończy się sukcesem dana osoba musi później sprostać wymaganiom na danym stanowisku.

Motywacja do zdobywania wiedzy – klucz do sukcesu

Największym problemem związanym z niskim poziomem systemu edukacji wyższej jest bezcelowe wydawanie pieniędzy podatników na wieloletnie kształcenie osób, które mogłyby z powodzeniem przez te pięć lat studiów wykonywać pracę użyteczne społeczne, od której płacony byłby podatek. Zatem zamiast wydawać kolejne pieniądze nie tylko na kształcenia osób, które nie mają do tego predyspozycji, motywacji ani wyjściowych umiejętności wystarczyłoby zmniejszyć ilość bezpłatnych miejsc na uczelniach wyższych oraz zaprzestać tworzenia nowych niepotrzebnych kierunków studiów takich jak antropozoologia, sport i wellness, prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Powstawanie licznych nowych kierunków tłumaczy się  zapotrzebowaniem firm na określone umiejętności i wiedzę, jednak skutkuje to zwiększeniem ilości studentów i obniżeniem ogólnego poziomu edukacji.

“W roku akademickim 2016/2017 szkoły wyższe ukończyło ponad 387,5 tys. osób, w tym 63,3% (245,4 tys.) kobiet. 222,7 tys. osób ukończyło jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia, natomiast pozostali (42,5%) byli absolwentami studiów drugiego stopnia. Absolwenci najczęściej kończyli studia na kierunkach studiów w grupach: biznes, administracja i prawo (23,5%), technika, przemysł, budownictwo (20,1%) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (11,4%).” – link do źródła

  Ekspresowa wycena!

  Poprawy plagiatu

  załącz raport JSA i swoją pracę

  Poprawa merytoryczna i inne

  załącz pracę z uwagami lub opisz

  swój problem

  Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaPoprawa językowaZamówienie elementu pracyInne

  zaakceptuj politykę prywatności

  4.7/5 - (985 votes)
  AUTOR
  Dorota Wrona

  Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

  Ireneusz Majchrzak

  Nic dodać nic ująć, fachowiec w stu procentach godny polecenia. Pozdrawiam

  Katarzyna Bat

  Niestety jeszcze nie. System będzie gotowy już niebawem, w przeciągu najbliższych tygodni.

  Paulina

  Czy jest już dostępny system demo jsa i gdzie mogę sprawdzić pracę?

  Katarzyna Bat

  Nie ma Pan zupełnie racji. Algorytm porównywania tekstu, a algorytm przeszukiwania Internetu to dwie inne rzeczy. Po pierwsze plagiat.pl nie ma dostępu do bazy prac naukowych, więc jego baza jest znacznie szczuplejsza. Na tym robią biznes inne serwisy piszące prace, które sprzedają jedną prace kilka razy i dorzucają raport z plagiat.pl, który wynosi 0%, a w JSA współczynnik plagiatu dla tej samej pracy może wynieść nawet 90%, bo jest ona w systemie ORPPD, chociaż nie ma jej w internecie. Po drugie sposób porównania tekstu w systemie plagiat.pl jest uproszczony. Wynika to z tego, że plagiat.pl nie ma bazy na swoim serwerze, tylko korzysta z treści w Internecie, a więc zbudowanie bardziej skomplikowanego systemu porównania, byłoby dużym obciążeniem dla serwerów i mogłoby trwać zbyt długo. Nie mam na celu krytykowania systemu plagiat.pl, bo jest on bardzo dobry, ale jego wynik może znacznie odbiegać od wyniku w JSA. Warto jednak pracę przepuścić przez plagiat.pl, bo jak w tym systemie wyjdzie komuś plagiat, to w JSA też będzie wysoki współczynnik. System JSA jest skuteczny i wymagający. Jeżeli promotor umie z niego korzystać jest to świetne narzędzie.
  Po drugie uczelnie mają ministerialny wymóg korzystania wyłącznie z systemu JSA, a jeżeli nawet korzystają z plagiat.pl to system ten automatycznie przekierowywuje pracę do systemu JSA, o czym można przeczytać na ich oficjalnej stronie np. tu: https://plagiat.pl/ także każda praca przechodzi ostatecznie przez system JSA.
  plagiat.pl jest inny dla użytkownika internetu, a inny dla ośrodków naukowych, które mogą wykupić dodatkowe usługi.

  Pozdrawiam

  Trudny student

  Szkoda mi studentów, więc postanowiłem się wypowiedzieć. Oba systemy mają podobne algorytmy tylko JSA ma ustawienie, o którym na uczelniach nie wiedzą, czyli suwak po przesunięciu którego algorytm JSA szuka identycznych lub tylko podobnych tekstów. I tutaj jest loteria, bo żaden student, a nawet żaden promotor nie wie, jakie są ustawienia uczelniane w tym zakresie. Oba systemy przeszukują Internet ale JSA robi to inaczej, bo szuka tylko w polskim internecie i na stronach zarchiwizowanych. I dlatego uczelnie nadal korzystają z plagiat.pl, bo wiedzą, że ten system przeszuka cały Internet w każdym języku. Dlatego słabe jest to, że sugerujecie studentom niekorzystanie z plagiat.pl chociażby dlatego, że uczelnie nadal z niego korzystają, a jeśli któraś nie korzysta to JSA i tak lepiej lub gorzej ale przeszukuje Internet i takiemu studentowi może ten internet jednak wyjść w wyniku.

  I jeszcze słowo do tego podobieństwa semantycznego, którego szuka JSA. Na temat cukrzycy powstało setki prac. JSA będzie pokazywał podobieństwo do pracy o burakach cukrowych bo „ieda” jest ta sama – „cukier”. Tak to działa niestety. Jedynie spokojnym można być kiedy się wie ile ma się tekstu identycznego, bo ten należy albo sparafrazować albo zrobić przypis.

  Czy Państwa JSA Demo dla studentów będzie porównywał z pracami dyplomowymi?

  Katarzyna Bat

  Nasz system JSA-Demo będzie gotowy w maju.

  AGNA

  Gdzie mogę sprawdzić pracę w JSA?

  Dorota Wrona

  System JSA demo powinien być gotowy z końcem kwietnia.

  Paulina

  Gdzie i jak mogę skorzystać z samodzielnego sprawdzenia pracy w JSA demo?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *