Zakończenie pracy licencjackiej i magisterskiej

3.9/5 - (20 votes)

Zakończenie pracy

Jeśli zastanawiasz się jak dobrze napisać zakończenie do Twojej pracy licencjackiej lub magisterskiej, trzymaj się podanych poniżej wskazówek. Zakończenie pracy dyplomowej powinno zawierać konkretne informacje. Skorzystaj z poniższej instrukcji. Typowa objętość zakończenia to 2-3 strony. Pamiętaj, że długość ta zależy od realizowanego przez Ciebie tematu.

 • Cel pracy
 • Podsumowanie części teoretycznej
 • Opis wyników
 • Wnioski z przeprowadzonych badań
 • Pytania i hipotezy badawcze – potwierdzenie lub ich obalenie
 • Ograniczenia badań własnych
 • Wskazówki dla przyszłych badaczy
 • Szerszy kontekst (patrz poniżej)
Co napisać w zakończeniu

pracy licencjackiej i magisterskiej?

Zakończenie powinno stanowić

podsumowanie rozdziałów teoretycznych.

Najlepiej jeśli każdy rozdział opiszesz w 3-4 zdaniach. Odwołaj się do przytoczonych autorytetów w Twojej dziedzinie nauki, wypisz główne teorie, które wiążą się z tematem Twojej pracy. Kolejno przystąp do wyciągania i formułowania wniosków.

Jak napisać wnioski?

Większą część zakończenia zajmują wnioski. Co to właściwie znaczy i jak je prawidłowo stworzyć? Wnioski w pracy magisterskiej to nic innego jak opis wyników przeprowadzonych badań oraz ich wpływ i związek z omawianym tematem. Pisanie rozpocznij od przytoczenia tego, jakie metodach badawcze wykorzystałeś oraz wróć do pytań i hipotez badawczych. Napisz czy badania potwierdziły je lub obaliły. Zastanów się czego dowodzą Twoje wyniki badań i jaki mają związek z omawianym tematem pracy. Pomóc mogą Ci następujące pytania:

 1. Czy Twoje wyniki stoją w zgodzie z przytaczanymi teoriami?
 2. Co uzyskana wiedza wnosi w życie danej społeczności?
 3. Czy można zaproponować dalsze głębsze badania?
 4. Czy można stworzyć pomysły rozwiązań wykazanych problemów?
 5. Czy Twoje badania ukazują w pełni dany problem czy może mają jakieś słabe strony, na przykład subiektywna opinia badanych.
 6. Jaki jest szerszy kontekst danego tematu pracy?
wstep do pracy
Jak konstruować badania?

Dodaj wskazówki dla przyszłych badaczy w zakresie tego, co warto byłoby zbadać i w jaki sposób konstruować wszystkie badania. Wnioski aplikacyjne płynące zarówno  z części teoretycznej jak i analitycznej. Są to np. wskazówki dla gminy, terapeutów, opiekunów, propozycje usprawnienia pewnych rozwiązań.

Warto też odnieść treści przedstawione w pracy do szerszego kontekstu. Można to zrobić na przykład poprzez odniesienie danego problemu do współczesnych zagadnień, albo zwrócić uwagę na przemianę jaka zaszła w danej branży w ostatniej dekadzie lub dwóch. Można także odnieść się do przyszłości i zaznaczyć  w jakim kierunku zmierza nauka lub zmiany społeczne. Szerszy kontekst stworzymy także odnosząc się do różnic międzykulturowych, międzypokoleniowych lub tych związanych z systemami gospodarczymi.

Nie zapomnij o streszczeniu!

Jak napisać streszczenie pracy naukowej?

Streszczenie to kilka zdań, które kojarzyć można z tylnią stroną książki bestsellera lub trailerem filmu na Netflixie. Ma zaciekawić, przedstawić tematykę i zachęcić czytelnika do wgłębienia się w treść tekstu. Streszczenie do około 10-15 krótkich zdań. Pisane jest najczęściej w języku polskim oraz angielskim. Napisz:

 1. Możesz rozpocząć od przytoczenia ciekawych danych
 2. Temat pracy
 3. Poruszane teorie
 4. Cel badawczy
 5. Opisz co uzyskano dzięki tym badaniom.

Tworząc streszczenie nie rozpisuj się zbyt wiele. Poniższe szablony wykorzystaj do tworzenia Zakończenia i Streszczenia

Zakończenie krok po kroku, wzór,

pracy licencjackiej i magisterskiej?

Możesz wykorzystać poniższy wzór zakończenia:

 1. Celem niniejszej pracy… Realizowany przez mnie temat dotyczył… Jest to szczególnie ważne zagadnienie, ponieważ…
 2. W teoretycznej części pracy omówiono… W rozdziale pierwszym przedstawiono definicje pojęć … W kolejnym rozdziale omówiono czym jest…
 3. Postawione zostały następujące pytania i hipotezy badawcze … Wykorzystane metody … potwierdziły/ obaliły początkowe założenia
 4. Przeprowadzone badania udowodniły, że … Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielone przez respondentów … Na podstawie wyników przeprowadzonych badań podaje się, iż …
 5. Osoby, które będą chciały w przyszłości podjąć się niniejszego tematu, muszą zwrócić uwagę na to, że …
 6. Podsumowując, konieczne jest żeby w przyszłości … Odnosząc analizowany problem do przeszłości, można stwierdzić, że …
Zwroty używane w zakończeniu
 • Podsumowując, reasumując …
 • Biorąc pod uwagę …, na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety …
 • Szeroko omówiono, dokładnie zdefiniowano
 • Celem niniejszej pracy, głównym założeniem realizowanego tematu … , podjęto rozważania na temat
 • W oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, mając do dyspozycji dane …
Przykladowe zwroty zakończenia prac

Zakończenie do pracy magisterskiej

Zakończenie do pracy magisterskiej z psychologii
 • W pracy wykorzystano dwa narzędzia badawcze: …
 • Omówione zostały definicje adolescencji różnych autorów
 • Postawiono trzy pytania badawcze, dwie hipotezy potwierdzono, jedna została odrzucona
 • Dane uzyskane na podstawie meta analizy wskazują na fakt, iż …
 • Otrzymany wynik nie zgadza się z literaturą przedmiotu
 • Raport nie wyjaśnia różnic zaobserwowanych u kobiet i u mężczyzn

Zakończenie do pracy licencjackiej i magisterskiej

z pedagogiki
 • Biorąc pod uwagę powyższe rozważania na temat zjawiska …
 • Badania prowadzone w tym zakresie u dzieci i młodzieży potwierdzają, że …
 • W pierwszym rozdziale przedstawiono tematykę …
 • Analizowany problem stanowi ważny problem społeczny
 • Omawiane zjawisko negatywnie oddziałuje na proces rozwoju dziecka
 • Obserwowany jest wzrost … na przestrzeni ostatnich kilku lat

Zakończenie do pracy magisterskiej

z administracji
 • Założeniem podjętej przeze mnie pracy była analiza metod aktywizacji zawodowej bezrobotnych
 • Z badań aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) realizowanych co kwartał wynika, że …
 • Zostały omówione różne koncepcje …
 • Pojęcie wiek produkcyjny nie jest jednoznacznie definiowane …
 • W Polsce, ze względu na obowiązujące regulacje prawne …
 • Jednostką odpowiadającą za realizację badań był Wojewódzki Urząd Pracy

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania podjęte na temat zjawiska nadmiernego spożywania alkoholu wśród młodzieży szkolnej w opinii uczniów i nauczycieli należy stwierdzić, iż występuje ono na poziomie umiarkowanym. W pracy postawione zostały cztery pytania badawcze, jedną hipotezę odrzucono.

Przykładowe zakończenie do pracy licencjackiej z pedagogiki
Podsumowanie (Abstract/ Summary) pracy
 • ciekawostka: W 2020 roku bezrobocie wzrosło o… / Czy pandemia COVID19 zmieni na zawsze formę pracy w wielkich korporacjach?… / W ciągu 20 lat dorobek technologiczny rozwinął się diametralnie…
 • temat pracy: Tematem pracy jest… / Autor przeprowadził badań na temat… /
 • poruszone teorie: Dzięki analizie teorii badaczy XYZ,… / pozostając w opozycji do przytoczonych w prace teorii…
 • cel pracy: Głównym celem badawczym jest… / Celem badań było….
 • rezultat badań: Uzyskane wyniki pozwalają spojrzeć szerzej na kontekst…/ Dzięki rezultatom badań można zaprojektować…

              Badanie dotyczyło osób uczęszczających do szkoły podstawowej i w jego wyniku dowiedziono, że część nastolatków piła już kiedyś alkohol. W niniejszej pracy opisano, że nawet mała ilość alkoholu niekorzystnie wpływa na procesy rozwojowe dzieci i młodzieży. Taki stan rzeczy nie odnosi się wyłącznie do procesów biologicznych, ma niepodważalny wpływ na uczenie się i koncentrację. W porównaniu z osobą dorosłą, tolerancja na alkohol młodego człowieka jest dużo niższa. Sprawia to, iż młodzież w krótkim czasie po zetknięciu się pierwszy raz z alkoholem, może mieć problem z jego nadużywaniem.

              Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety stwierdza się, iż 50% uczestników badania, którzy mają za sobą inicjację alkoholową, pierwszy napój alkoholowy wypiło zanim skończyło 12 lat. Informacja ta powinna być alarmująca dla opiekunów dzieci i młodzieży, aby mając na uwadze szkodliwy wpływ alkoholu na organizm, troszczyli się o to, by nie dopuszczać do tak wczesnej inicjacji i zastanowili się, co można zrobić by powstrzymać dzieci przed piciem alkoholu. Według większości respondentów, rodzice są świadomi spożywania przez nich alkoholu i zazwyczaj podejmują jakąś interwencje. Zazwyczaj polega ona na przeprowadzeniu rozmowy, w części przypadków jest to udzielenie reprymendy, wybuch konfliktu, czy kary. Uczestników ankiety  zapytano także o to czym spowodowany jest niski wiek pierwszego kontaktu z alkoholem. Najczęściej powtarzającymi się odpowiedziami były to tendencje rodzinne albo nacisk ze strony rówieśników. W odniesieniu do drugiego czynnika należy powiedzieć, iż wiek adolescencji charakteryzuje się potrzebą akceptacji przede wszystkim wśród kolegów i koleżanek. Młode osoby starają się zachowywać w taki sposób, by uniknąć odrzucenia, wytykania palcami, często naśladują swoich rówieśników, chociaż wiedzą, iż nie jest to zachowanie odpowiednie.

              W dzisiejszych czasach zdobycie alkoholu nie jest trudne, przed spotkaniem w gronie rówieśniczym, wszelkimi imprezami, młodzież nie ma większych problemów z tym, by kupić alkohol, natomiast kiedyś nie był on w takim stopniu dostępny. Co więcej, aktualnie młodzież musi mierzyć się z jeszcze większą presją otoczenia generowaną przez obecność w ich życiu mediów społecznościowych. Młode osoby starają się zaimponować rówieśnikom publikując różnorodne treści, jeśli grupa rówieśnicza umieszcza zdjęcia np. z imprezy z alkoholem, inni nie chcąc odstawać od nich, na kolejnym spotkaniu również będą spożywali alkohol. Osoby w wieku nastoletnim rozpatrują alkohol jako rozwiązanie swoich problemów, element, który doda im odwagi i pewności siebie, cos co usunie ich smutki.

              Podsumowując, bez względu na sytuację, młodzież nie powinna traktować picia alkoholu jako przekroczenia granicy między wiekiem nastoletnim i dorosłym. Nadużywanie alkoholu wśród młodych osób to problem społeczny, który z roku na rok staje się coraz bardziej dotkliwy. Zauważa się, że rośnie nie tylko ilość alkoholu, po który sięgają dzieci i młodzież, ale przede wszystkim wiek inicjacji alkoholowej znacząco obniża się. Statystyki na ten temat dotyczą nie tylko dzieci z tak zwanego marginesu, obejmują one młodzież z różnych środowisk. Wobec tego tak ważne jest by podjąć odpowiednie działania, aby nie dopuścić do postępowania tej sytuacji.  

Przykładowe zakończenie do pracy magisterskiej z bezpieczeństwa

Celem niniejszej pracy było zweryfikowanie tego jak przedstawia się autorytet policjanta w opinii społecznej. W teoretycznej części pracy omówiono definicje autorytetu, jako najważniejszy elementem, wspólny dla większości definicji wskazano specyficzny rodzaj szacunku, gdyż posiadanie go wiąże się ze zdobyciem zaufania u drugiego człowieka.

W początkowych rozdziałach skupiono się na roli policjanta i komponentach wpływających na jego wizerunek. W czasie wykonywania swoich obowiązków, funkcjonariusz policji musi mierzyć się z różnymi sytuacjami, jego praca często polega na rozwiązywaniu konfliktów, dlatego tak istotna jest odpowiednia komunikacja. Nawiązywanie bezpośrednich relacji z członkami społeczeństwa wymaga, żeby zdolności w zakresie porozumiewania się były na najwyższym poziomie. Następnym czynnikiem, który wpływa na wyobrażenie na temat policjantów jest ich wyszkolenie. Jeśli obywatel zaobserwuje, iż policjant nie ma wiedzy czy też umiejętności w zakresie swoich obowiązków, bez wątpienia niekorzystnie wpłynie to na autorytet policjanta. Dodatkowo badania pokazały, że media mają duże znaczenie w kreowaniu wizerunku funkcjonariusza, środki masowego przekazu w założeniu, chcąc uzyskać jak najlepszą oglądalność, skupiają się na wydarzeniach szokujących, budzących kontrowersje. W telewizji, czy w radiu mówi się o policjantach, którzy nadużywają swoich uprawnień, nie wykonali odpowiednio swoich obowiązków. Takie komunikaty trafiające do ludności stawiają funkcjonariuszy w złym świetle.

Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły udzielenie odpowiedzi na problem badawczy niniejszej pracy postawiony w formie pytania: „Jaki autorytet posiada w dzisiejszych czasach funkcjonariusz policji?”. Badania wykazały, iż większość respondentów nie jest w stanie określić osobistego stanowiska w zakresie zaufania do analizowanej formacji. Powodem dla tego stanu rzeczy może być ich dystans do organizacji bądź brak świadomości tego jak ważną funkcję pełnią policjanci w ich życiu codziennym. Niewielka część badanych przyznała, że ufa Policji, dużo większy procent odpowiedział, że ma zastrzeżenia i nie może zadeklarować pełnego zaufania, co wskazuje na konieczność przeprowadzenia zmian na wielu płaszczyznach. Można przykładowo zorganizować szkolenia dla funkcjonariuszy, które wpłyną na skuteczność podejmowanych działań a w rezultacie przyczynią się do zwiększenia autorytetu u obywateli.

Funkcjonariusze Policji w Polsce nieustannie starają się zbudować nowy etos służby, przez co aktualnie Policja jest dużo bardziej cenioną instytucją niż działająca wcześniej Milicja Obywatelska. Czynności wykonywane na rzecz społeczeństwa spowodowały, że Policja jest rozpatrywana jako organizacja służebna. Zaznacza się, iż formacja chcąc zdobyć autorytet wśród ludzi powinna być uważna na zgłaszane przez nich potrzeby, ponieważ jedynie wtedy zapracuje na zaufanie społeczeństwa, które jest podstawą w budowaniu korzystnego wyobrażenia na temat całej formacji jak i funkcjonariuszy policji.

Ile stron powinno mieć zakończenie pracy magisterskiej?

Jest to wartość ustalana indywidualnie i zależna jest od wielkości całej pracy. Zazwyczaj są to około 2-3 strony

Jak napisać zakończenie w pracy magisterskiej?

Opisz kolejno: cel pracy, podsumowanie części teoretycznej, otrzymane wyniki i wnioski z badań, W
Odnieś się do postawionych pytań i hipotez badawczych – potwierdzenie lub ich obalenie
Napisz jakie był ograniczenia badań własnych i jakie są wskazówki dla przyszłych badaczy 

  Ekspresowa wycena!

  Poprawy plagiatu

  załącz raport JSA i swoją pracę

  Poprawa merytoryczna i inne

  załącz pracę z uwagami lub opisz

  swój problem

  Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaPoprawa językowaZamówienie elementu pracyInne

  zaakceptuj politykę prywatności

  3.9/5 - (20 votes)
  AUTOR
  Dorota Wrona

  Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

  Перерывы и экстра-таймы

  My relatives always say that I am wasting my time here at web, however I know
  I am getting knowledge everyday by reading thes fastidious articles.

  Aegean College

  Good day! I could have sworn I’ve been to this
  website before but after checking through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found
  it and I’ll be bookmarking and checking back often!

  Aga

  Cieszę się, że znalazłam tak precyzyjną pomoc. Teraz łatwiej poukładać myśli i przelać na papier. Bardzo dziękuję.

  Student

  Bardzo przydatna treść, dobrze, że są osoby, którym chce się pomagać innym i dzielić się swoją wiedzą

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *