Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Zakończenie pracy licencjackiej i magisterskiej

Jeśli zastanawiasz się jak dobrze napisać zakończenie do Twojej pracy licencjackiej lub magisterskiej, trzymaj się podanych poniżej wskazówek. Zakończenie pracy dyplomowej powinno zawierać konkretne informacje. Skorzystaj z poniższej instrukcji. Typowa objętość zakończenia to 2-3 strony. Pamiętaj, że długość ta zależy od realizowanego przez Ciebie tematu.

Zakończenie powinno zawierać następujące elementy:

 • Cel pracy
 • Podsumowanie części teoretycznej
 • Opis wyników
 • Wnioski z przeprowadzonych badań
 • Pytania i hipotezy badawcze – potwierdzenie lub ich obalenie
 • Ograniczenia badań własnych
 • Wskazówki dla przyszłych badaczy
 • Szerszy kontekst (patrz poniżej)

Co napisać w zakończeniu pracy licencjackiej i magisterskiej?

Zakończenie powinno stanowić podsumowanie rozdziałów teoretycznych, najlepiej jeśli każdy rozdział opiszesz w 2-3 zdaniach. Większą część zakończenia zajmują wnioski i opis wyników przeprowadzonych badań. Nie zapomnij poruszyć kwestii pytań i hipotez badawczych. Podsumowanie to odpowiednie miejsce w pracy, by podać, czy zostały one potwierdzone czy obalone. Przy omawianiu wyników warto wspomnieć o wykorzystanych metodach badawczych.

Dodaj wskazówki dla przyszłych badaczy w zakresie tego, co warto byłoby zbadać i w jaki sposób konstruować wszystkie badania. Wnioski aplikacyjne płynące zarówno  z części teoretycznej jak i analitycznej. Są to np. wskazówki dla gminy, terapeutów, opiekunów, propozycje usprawnienia pewnych rozwiązań.

Warto też odnieść treści przedstawione w pracy do szerszego kontekstu. Może to zrobić na przykład poprzez odniesienie danego problemu do współczesnych zagadnień, albo zwrócić uwagę na przemianę jaka zaszła w danej branży w ostatniej dekadzie lub dwóch. Można także odnieść się do przyszłości i zaznaczyć  w jakim kierunku zmierza nauka lub zmiany społeczne. Szerszy kontekst stworzymy także odnosząc się do różnic międzykulturowych, międzypokoleniowych lub tych związanych z systemami gospodarczymi.

Zakończenie pracy licencjackiej i magisterskiej krok po kroku (wzór zakończenia):

Możesz wykorzystać poniższy wzór zakończenia:

 1. Celem niniejszej pracy… Realizowany przez mnie temat dotyczył… Jest to szczególnie ważne zagadnienie, ponieważ…
 2. W teoretycznej części pracy omówiono… W rozdziale pierwszym przedstawiono definicje pojęć … W kolejnym rozdziale omówiono czym jest…
 3. Postawione zostały następujące pytania i hipotezy badawcze … Wykorzystane metody … potwierdziły/ obaliły początkowe założenia
 4. Przeprowadzone badania udowodniły, że … Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielone przez respondentów … Na podstawie wyników przeprowadzonych badań podaje się, iż …
 5. Osoby, które będą chciały w przyszłości podjąć się niniejszego tematu, muszą zwrócić uwagę na to, że …
 6. Podsumowując, konieczne jest żeby w przyszłości … Odnosząc analizowany problem do przeszłości, można stwierdzić, że …

Zakończenie do pracy licencjackiej zwroty:

 • Podsumowując, reasumując …
 • Biorąc pod uwagę …, na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety …
 • Szeroko omówiono, dokładnie zdefiniowano
 • Celem niniejszej pracy, głównym założeniem realizowanego tematu … , podjęto rozważania na temat
 • W oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, mając do dyspozycji dane …

Zakończenie do pracy magisterskiej z psychologii

 • W pracy wykorzystano dwa narzędzia badawcze: …
 • Omówione zostały definicje adolescencji różnych autorów
 • Postawiono trzy pytania badawcze, dwie hipotezy potwierdzono, jedna została odrzucona
 • Dane uzyskane na podstawie meta analizy wskazują na fakt, iż …
 • Otrzymany wynik nie zgadza się z literaturą przedmiotu
 • Raport nie wyjaśnia różnic zaobserwowanych u kobiet i u mężczyzn

Zakończenie do pracy licencjackiej i magisterskiej z pedagogiki

 • Biorąc pod uwagę powyższe rozważania na temat zjawiska …
 • Badania prowadzone w tym zakresie u dzieci i młodzieży potwierdzają, że …
 • W pierwszym rozdziale przedstawiono tematykę …
 • Analizowany problem stanowi ważny problem społeczny
 • Omawiane zjawisko negatywnie oddziałuje na proces rozwoju dziecka
 • Obserwowany jest wzrost … na przestrzeni ostatnich kilku lat

Zakończenie do pracy magisterskiej z administracji

 • Założeniem podjętej przeze mnie pracy była analiza metod aktywizacji zawodowej bezrobotnych
 • Z badań aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) realizowanych co kwartał wynika, że …
 • Zostały omówione różne koncepcje …
 • Pojęcie wiek produkcyjny nie jest jednoznacznie definiowane …
 • W Polsce, ze względu na obowiązujące regulacje prawne …
 • Jednostką odpowiadającą za realizację badań był Wojewódzki Urząd Pracy

Przykładowe zakończenie do pracy licencjackiej z pedagogiki

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania podjęte na temat zjawiska nadmiernego spożywania alkoholu wśród młodzieży szkolnej w opinii uczniów i nauczycieli należy stwierdzić, iż występuje ono na poziomie umiarkowanym. W pracy postawione zostały cztery pytania badawcze, jedną hipotezę odrzucono.

              Badanie dotyczyło osób uczęszczających do szkoły podstawowej i w jego wyniku dowiedziono, że część nastolatków piła już kiedyś alkohol. W niniejszej pracy opisano, że nawet mała ilość alkoholu niekorzystnie wpływa na procesy rozwojowe dzieci i młodzieży. Taki stan rzeczy nie odnosi się wyłącznie do procesów biologicznych, ma niepodważalny wpływ na uczenie się i koncentrację. W porównaniu z osobą dorosłą, tolerancja na alkohol młodego człowieka jest dużo niższa. Sprawia to, iż młodzież w krótkim czasie po zetknięciu się pierwszy raz z alkoholem, może mieć problem z jego nadużywaniem.

              Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety stwierdza się, iż 50% uczestników badania, którzy mają za sobą inicjację alkoholową, pierwszy napój alkoholowy wypiło zanim skończyło 12 lat. Informacja ta powinna być alarmująca dla opiekunów dzieci i młodzieży, aby mając na uwadze szkodliwy wpływ alkoholu na organizm, troszczyli się o to, by nie dopuszczać do tak wczesnej inicjacji i zastanowili się, co można zrobić by powstrzymać dzieci przed piciem alkoholu. Według większości respondentów, rodzice są świadomi spożywania przez nich alkoholu i zazwyczaj podejmują jakąś interwencje. Zazwyczaj polega ona na przeprowadzeniu rozmowy, w części przypadków jest to udzielenie reprymendy, wybuch konfliktu, czy kary. Uczestników ankiety  zapytano także o to czym spowodowany jest niski wiek pierwszego kontaktu z alkoholem. Najczęściej powtarzającymi się odpowiedziami były to tendencje rodzinne albo nacisk ze strony rówieśników. W odniesieniu do drugiego czynnika należy powiedzieć, iż wiek adolescencji charakteryzuje się potrzebą akceptacji przede wszystkim wśród kolegów i koleżanek. Młode osoby starają się zachowywać w taki sposób, by uniknąć odrzucenia, wytykania palcami, często naśladują swoich rówieśników, chociaż wiedzą, iż nie jest to zachowanie odpowiednie.

              W dzisiejszych czasach zdobycie alkoholu nie jest trudne, przed spotkaniem w gronie rówieśniczym, wszelkimi imprezami, młodzież nie ma większych problemów z tym, by kupić alkohol, natomiast kiedyś nie był on w takim stopniu dostępny. Co więcej, aktualnie młodzież musi mierzyć się z jeszcze większą presją otoczenia generowaną przez obecność w ich życiu mediów społecznościowych. Młode osoby starają się zaimponować rówieśnikom publikując różnorodne treści, jeśli grupa rówieśnicza umieszcza zdjęcia np. z imprezy z alkoholem, inni nie chcąc odstawać od nich, na kolejnym spotkaniu również będą spożywali alkohol. Osoby w wieku nastoletnim rozpatrują alkohol jako rozwiązanie swoich problemów, element, który doda im odwagi i pewności siebie, cos co usunie ich smutki.

              Podsumowując, bez względu na sytuację, młodzież nie powinna traktować picia alkoholu jako przekroczenia granicy między wiekiem nastoletnim i dorosłym. Nadużywanie alkoholu wśród młodych osób to problem społeczny, który z roku na rok staje się coraz bardziej dotkliwy. Zauważa się, że rośnie nie tylko ilość alkoholu, po który sięgają dzieci i młodzież, ale przede wszystkim wiek inicjacji alkoholowej znacząco obniża się. Statystyki na ten temat dotyczą nie tylko dzieci z tak zwanego marginesu, obejmują one młodzież z różnych środowisk. Wobec tego tak ważne jest by podjąć odpowiednie działania, aby nie dopuścić do postępowania tej sytuacji.  

Przykładowe zakończenie do pracy magisterskiej z bezpieczeństwa

Celem niniejszej pracy było zweryfikowanie tego jak przedstawia się autorytet policjanta w opinii społecznej. W teoretycznej części pracy omówiono definicje autorytetu, jako najważniejszy elementem, wspólny dla większości definicji wskazano specyficzny rodzaj szacunku, gdyż posiadanie go wiąże się ze zdobyciem zaufania u drugiego człowieka.

W początkowych rozdziałach skupiono się na roli policjanta i komponentach wpływających na jego wizerunek. W czasie wykonywania swoich obowiązków, funkcjonariusz policji musi mierzyć się z różnymi sytuacjami, jego praca często polega na rozwiązywaniu konfliktów, dlatego tak istotna jest odpowiednia komunikacja. Nawiązywanie bezpośrednich relacji z członkami społeczeństwa wymaga, żeby zdolności w zakresie porozumiewania się były na najwyższym poziomie. Następnym czynnikiem, który wpływa na wyobrażenie na temat policjantów jest ich wyszkolenie. Jeśli obywatel zaobserwuje, iż policjant nie ma wiedzy czy też umiejętności w zakresie swoich obowiązków, bez wątpienia niekorzystnie wpłynie to na autorytet policjanta. Dodatkowo badania pokazały, że media mają duże znaczenie w kreowaniu wizerunku funkcjonariusza, środki masowego przekazu w założeniu, chcąc uzyskać jak najlepszą oglądalność, skupiają się na wydarzeniach szokujących, budzących kontrowersje. W telewizji, czy w radiu mówi się o policjantach, którzy nadużywają swoich uprawnień, nie wykonali odpowiednio swoich obowiązków. Takie komunikaty trafiające do ludności stawiają funkcjonariuszy w złym świetle.

Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły udzielenie odpowiedzi na problem badawczy niniejszej pracy postawiony w formie pytania: „Jaki autorytet posiada w dzisiejszych czasach funkcjonariusz policji?”. Badania wykazały, iż większość respondentów nie jest w stanie określić osobistego stanowiska w zakresie zaufania do analizowanej formacji. Powodem dla tego stanu rzeczy może być ich dystans do organizacji bądź brak świadomości tego jak ważną funkcję pełnią policjanci w ich życiu codziennym. Niewielka część badanych przyznała, że ufa Policji, dużo większy procent odpowiedział, że ma zastrzeżenia i nie może zadeklarować pełnego zaufania, co wskazuje na konieczność przeprowadzenia zmian na wielu płaszczyznach. Można przykładowo zorganizować szkolenia dla funkcjonariuszy, które wpłyną na skuteczność podejmowanych działań a w rezultacie przyczynią się do zwiększenia autorytetu u obywateli.

Funkcjonariusze Policji w Polsce nieustannie starają się zbudować nowy etos służby, przez co aktualnie Policja jest dużo bardziej cenioną instytucją niż działająca wcześniej Milicja Obywatelska. Czynności wykonywane na rzecz społeczeństwa spowodowały, że Policja jest rozpatrywana jako organizacja służebna. Zaznacza się, iż formacja chcąc zdobyć autorytet wśród ludzi powinna być uważna na zgłaszane przez nich potrzeby, ponieważ jedynie wtedy zapracuje na zaufanie społeczeństwa, które jest podstawą w budowaniu korzystnego wyobrażenia na temat całej formacji jak i funkcjonariuszy policji.

AUTOR
Katarzyna Bat

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

Student

Bardzo przydatna treść, dobrze, że są osoby, którym chce się pomagać innym i dzielić się swoją wiedzą

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *