Praca magisterska i licencjacka z zarządzania – pisanie

Temat pracy magisterskiej z zarzadzania.

Temat pracy magisterskiej lub licencjackiej z zarządzania dotyczy zazwyczaj pewnego obszaru działania przedsiębiorstwa, może to być: zarządzanie zasobami ludzkimi, procesy logistyczne, kultura organizacyjna, strategia organizacji, zarządzanie bezpieczeństwem, higieną….

Klasyczny temat pracy z zarządzania brzmi:
„A w przedsiębiorstwie na przykładzie B”

W miejsce „A” należy wstawić dowolny obszar firmy, którym da się się zarządzać, czyli w praktyce dowolny obszar firmy. W miejsce „B” nazwę firmy. 

Im mniejsza firma tym z pozoru łatwiej dokonać jej analizy, ale w praktyce może się okazać, że dostęp do informacji na jej temat jest znacznie trudniejszy, niż w przypadku większych podmiotów.

Kierując się tą prostą instrukcją jesteś w stanie w ekspresowym tempie wygenerować dowolną ilość tematów prac dyplomowych z zarządzania. 

Gdzie szukać pierwszego członu – A? 

W programie Twoich studiów opublikowanych na uczelni, w planach zajęć na kierunku zarządzanie dostępnych w Internecie na Twojej i innych uczelniach. Udostępniam Ci też link do Wikipedii, gdzie napisano, co jest przedmiotem zarządzania oraz listę gotowych kolokacji, które mogą Ci posłużyć jako pierwszy człon w temacie Twojej pracy magisterskiej lub licencjackiej z zarządzania:

 • strategia zarządzania ryzykiem
 • zarządzanie stresem
 • Optymalizacja procesów w dziale obsługi klienta
 • Kultura organizacyjna
 • Kontrola jakości
 • Zarządzanie przez jakość
 • Zastosowanie filizofii Kaizen w zarządzaniu jakościa
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Procesy logistyczne w sektorze X

Jak szukamy członu B?

Najprostszym sposobem analizy przedsiębiosrwa jest przeprowadzenie ankiety wśród pracowników. Aby tego dokonać trzeba wybrać taką fimę, która zatrudnia odpowiednią ilość pracowników, czyli co najmniej 50 osób. Warto zatem skoncentrować się na większych przedsiębiorstwach. Poniżej linki do miejsc w sieci, gdzie można je znaleźć:

 • Firmy przemysłowe
 • Firmy transportowe
 • Zakłady produkcyjne
 • Zakłady mięsne

Firmy możemy też wyszukać ręcznie w KRS podając np. nazwę dowolnego miasta w Polsce.

Przykładowe tematy prac z zarządzania

 1. Motywowanie finansowe i jego specyfikacja w branży TSL na przykładnie Firmy ***
 2. Trzeci filar w systemie zabezpieczenia emerytalnego.
 3. Znaczenie dystrybucji w zarządzaniu logistycznym na przykładzie Firmy ***
 4. Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na motywację pracowników.
 5. Budowanie strategii przedsiębiorstwa oraz zarządzanie strategiczne organizacją jako determinanta przewagi konkurencyjnej na przykładzie Firmy ****
 6. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie na przykładzie Firmy ***
 7. Zjawisko mobbingu, jako dysfunkcja zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa X
 8. Ocena zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie X

[smartslider3 slider=”6″]

Plan pracy magisterskiej i licencjackiej z zarządzania

Standardowa praca zawiera 3 rozdziały. Dwa pierwsze to rozdziały teoretyczne. Rozdział pierwszy może być po prostu pierwszym członem tytułu pracy np. „Strategia przedsiębiorstwa”, „Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwach”, „Zjawisko mobbingu w firmie”. W tym rozdziale można zawrzeć następujące podrozdziały: 

 • Ogólna charakterystykę A,
 • Rodzaje A, Typologia A, Formy A,
 • Rola i znaczenie A,
 • Składniki A, Struktura A,
 • Skutki A,
 • Zapobieganie A,
 • Sposoby optymalizacji A,
 • Wpływ A na…,

Rozdział drugi może stanowić charakterystykę branży w jakiej działa wybrane przez nas przedsiębiorstwo w kontekście wybranego obszaru A. Przykładowe tytuły podrozdziałów będą w tym wypadku brzmiały następująco: 

 • Historia branży X
 • Prognozy w branży X
 • Wynagrodzenie i motywowanie w branży X
 • Struktura rynku w branży X
 • A w branży X

Jeżeli nasz termin A skład się z dwóch członów jak np. wynagrodzenie i motywowanie, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, stres a motywacja, budowanie strategii konkurencyjnej jako determinanta przewagi konkurencyjnej, to sprawa jest znacznie prostsza. Otóż element pierwszy zawieramy w tytule pierwszego rozdziału a element drugi w tytule drugiego rozdziału

Masz pytania? Zadzwoń! 696-077-619

Rozdział trzeci do złudzenia przypomina tytuł pracy, może być nawet jego kopią, a brzmi następująco: A w firmie B albo A na przykładzie przedsiębiorstwa B.

Temat i plan pracy magisterskiej i licencjackiej z zarządzania


Poniżej przykładowe plany prac magisterskich z zarządzania:
 Rozdział I. Sprawozdania finansowe
  1.1. Materiały źródłowe dla analizy ekonomiczno-finansowej
  1.2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  1.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych
  1.4. Cel sporządzania sprawozdań finansowych
  1.5. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych
  1.6. Elementy rocznego sprawozdania finansowego
 Rozdział II. Składniki sprawozdania finansowego przedsiębiorstw
  2.1. Bilans
  2.2. Rachunek zysków i strat
  2.3. Informacja dodatkowa
  2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
 Rozdział III. Analiza finansowa Firmy KOMPUTRONIK S.A. z lat 2011-2015 roku
  3.1. Bilans Firmy KOMPUTRONIK S.A. z lat 2011 – 2015
  3.2. Rachunek zysków i strat spółki KOMPUTRONIK S.A.
  3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  3.5. Analiza wskaźnikowa Spółki KOMPUTRONIK S.A.
  3.6. Zalecenia wynikające z analizy wskaźnikowej
  3.7. Wnioski
 Rozdział I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KODÓW KRESKOWYCH
  1.1. Geneza kodu kreskowego
  1.2. Rodzaje kodów kreskowych
    1.2.1. Kody jednowymiarowe najczęściej używane w Polsce
    1.2.2. Dwumiarowe kody kreskowe (kody 2D)
    1.2.3. Przykładowe kody dwuwymiarowe
  1.3. Budowa i struktura kodów kreskowych
 Rozdział II. ROLA KODÓW KRESKOWYCH W ZARZĄDZANIU GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ
  2.1. Wykorzystanie kodów kreskowych w gospodarce magazynowej
  2.2. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie magazynem
  2.3. Wykorzystanie kodów kreskowych poza magazynem
  2.4. Zalety wykorzystania kodów kreskowych
 Rozdział III. PERSPEKTYWY ROZWOJU WYMIANY DANYCH CYFROWYCH W MAGAZYNIE
  3.1.Proces automatycznego gromadzenia danych
  3.2.Metody automatycznego gromadzenia danych
  3.3.Wykorzystanie fal radiowych do przesłania danych – RFID
  3.4.Wykorzystanie RFID w procesach magazynowych
 Rozdział I. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  1.1 Pojęcie, cele i zakres logistyki w przedsiębiorstwie
  1.2 Istota logistyki zaopatrzenia
  1.3 Charakterystyka procesu zaopatrzenia oraz jego logistyczna koncepcja
  1.4 Organizacja logistyki zaopatrzenia
 Rozdział II. Charakterystyka wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego
  2.1 Informacje ogólne na temat przedsiębiorstwa
  2.2 Główni odbiorcy i dostawcy
  2.3 Struktura organizacyjna
  2.4 Analiza procesu zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
 Rozdział III. Ocena logistyki zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
  3.1 Metodologia badań własnych
  3.2 Wyniki badań własnych
   3.3.1 Charakterystyka badanej grupy
   3.3.2 Wiedza badanych na temat logistyki zaopatrzenia
   3.3.3 Sposób wybierania dostawców
   3.3.4 Konieczne w opinii badanych usprawnienia procesu zaopatrzenia
  3.3 Ocena procesu zaopatrzenia 
 Rozdział I. Proces zarządzania w organizacji 
  1.1. Zarządzanie organizacją
  1.2. Motywowanie
  1.3. Kontrola
  1.4. Zarządzanie kapitałem ludzkim
 Rozdział II. Charakterystyka zarządzania strategicznego
  2.1. Pojęcie definicji zarządzania strategicznego
  2.2. Strategie zarządzania przedsiębiorstwami
  2.3. Otoczenie zewnętrzne i wewnętrze przedsiębiorstwa
  2.4. SWOT jako metoda formułowania strategii przedsiębiorstwa
 Rozdział III. Charakterystyka Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.
  3.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej PKO BP S.A.
  3.2. Sytuacja majątkowo - finansowa Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.
 Rozdział IV. Specyfika zarządzania strategicznego w Grupie Kapitałowej PKO BP SA.
  4.1. Analiza SWOT Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.
  4.2. Ocena przyjętej strategii GK PKO BP S.A.
  4.3. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. na lata 2019-2021
 Rozdział I. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw
  1.1. Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Polsce
  1.2. Bariery rozwoju sektora MSP
  1.3. Formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
  1.4. Podsumowanie
 Rozdział II. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
  2.1. Istota procesu finansowania
  2.2. Rodzaje finansowania działalności przedsiębiorstw
    2.2.1. Finansowanie własne
    2.2.2. Finansowanie obce
  2.3. Dostępność źródeł finansowania
  2.4. Podsumowanie
 Rozdział III. Wybrane obce źródła finansowania małych i średnich firm
  3.1. Kredytowanie bankowe
  3.2. Pożyczki z sektora pozabankowego
  3.3. Leasing
  3.4. Fundusze inwestycyjne typu venture capital
  3.5. Środki z Unii Europejskiej i ich rola w finansowaniu sektora małych 
    i średnich przedsiębiorstw 
  3.6. Podsumowanie
 Rozdział IV. Ocena dostępności i wykorzystania źródeł finansowania przez MSP 
   podregionu bialskiego w świetle badań własnych
  4.1. Charakterystyka podregionu bialskiego
  4.2. Metodologia badań i charakterystyka próby badawczej
  4.3. Analiza i wyniki przeprowadzonych badań
  4.4. Podsumowanie
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *