98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Regulamin serwisu, zasady składania zamówień i korzystania z programu antyplagiatowego Wrona

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Serwis internetowy jest dostępny w na stronie internetowej www.poprawprac.pl oraz jest prowadzony przez jego właściciela, tj. Administratora Serwisu Internetowego www.poprawaprac.pl.
 2. Zamówione pomoce dydaktyczne, udostępnione lub zakupione materiały mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w sposób nie naruszający Art.272 KK o raz przepisów Prawa Autorskiego. Serwis poprawaprac.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich dalsze użytkowanie oraz sposób wykorzystania.
 3. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia w sprawie poprawy pracy oraz w sprawie Usługi Antyplagiat Wrona należy kontaktować się z Administratorem używając następujących danych kontaktowych:
 4. numer telefonu: 696 077 619
 5. adres e-mail: wrona.dorota.dw@gmail.com
 6. formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
 7. Zamawiający może porozumiewać się z Administratorem za pomocą adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.
 8. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania umów oraz dokonywania reklamacji w ramach Serwisu określa niniejszy Regulamin.
 9. Administrator udostępnia nieodpłatnie Zamawiającemu Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego poprzez jego publikację na stronie Serwisu.
 10. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu oraz zawarcia umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Poprzez jego akceptację Zamawiający wyraża zgodę na wszystkie postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 11. Informacje o usługach podane są na stronie internetowej Serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. W ramach korzystania z Serwisu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy dostępnych na stronie Serwisu.
 13. Zamawiający jest zobowiązany do:
 14. Korzystania z usług oferowanych przez Serwis zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 15. Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 16. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.
 17. Zamawiający nie może zleć wykonania usługi w sposób anonimowy ani posługując się pseudonimem bądź używając nieprawdziwych danych osobowych.

§2 PODSTAWOWE DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – jest nim YOUEXPERT spółka cywilna K. BAT, D. WRONA 00-447 Warszawa, Rozbrat 16/18, m. 17 NIP: 701 097 27 25, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Zamawiający – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem Umowę Sprzedaży Usług za pośrednictwem Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie za pośrednictwem Serwisu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu poprawaprac.pl
 • Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny na stronie internetowej www.poprawaprac.pl oraz na odpowiednich jego podstronach, dzięki któremu Zamawiający może zamówić wykonanie usług na podstawie umowy.
 • Usługa poprawa pracy –usługa indywidualna zamówiona za pomocą Serwisu polegająca m.in. na: redakcji językowej i korekcie tekstu, korekcie stylistycznej tekstów,  pomocy edytorskiej (w szczególności w zakresie formatowania , składu i łamania tekstu), pomocy w poprawie tekstu, który Jednolity System Antyplagiatowy uznał za plagiat. Usługi są płatne.
 • Usługa - każda usługa świadczona przez Serwis – zarówno Usługa poprawy pracy jak i usługa dotycząca korzystania z programu Antyplagiat JSA demo.
 • Usługa Antyplagiat JSA demo - usługa oferowana przez Serwis zamieszona na podstronie https://poprawaprac.pl/jsa-demo/, która umożliwia Użytkownikowi zarówno w sposób bezpłatny jak i płatny dokonać porównania podobieństwa semantycznego pomiędzy dwoma tekstami.
 • Usługa Konsultacje - usługa oferowana przez Serwis zamieszona na podstronie konsultacje, która umożliwia Użytkownikowi zarówno w sposób bezpłatny (15 minut) jak i płatny (60 minut) skonsultować się ze specjalistą z celu rozwiąznia problemów napotkanych podczas pisania pracy dyplomowej.
 • Umowa o Świadczenie Usług – umowa sprzedaży Usługi zawarta pomiędzy Administratorem a Zamawiającym za pośrednictwem Serwisu.
 • Umowa o dzieło – umowa o dzieło zawierająca przeniesienie praw autorskich majątkowych zawarta pomiędzy Administratorem, a Zamawiającym za pośrednictwem Serwisu.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usług z Administratorem oraz spełnienia świadczenia na rzecz Zamawiającego, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • Formularz kontaktowy – formularz Serwisu, za pomocą którego, Zamawiający może złożyć Zamówienie na wycenę Usługi poprawy pracy.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Zamawiającym za pośrednictwem Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Płatność za Usługę poprawy pracy – wpłata przelewem na konto Administratora, które zostało wskazane w umowie zawartej pomiędzy Administratorem a Zamawiającym.
 • Płatność za Usługę Antyplagiat demo - możliwość wyboru sposobu płatności przez Użytkownika za pomocą serwisu płatności internetowych CashBill:  szybki przelew internetowy bankowości elektronicznej oraz blik.
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 • Miejscem świadczenia usługi przyjmuje się miasto Lublin

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Zamawiający może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
 2. Do skorzystania z usług oferowanych przez Serwis, w tym do składania zamówień w celu ich wykonania oraz przeglądania treści Serwisu potrzebne są:
 3. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 4. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 5. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
 6. aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub. itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.
 7. Administrator zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Zamawiających oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 8. Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

Realizacja usług

§4 SKŁADANIE, WYCENA ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA USŁUGI POPRAWY PRACY

 1. Zawierając współpracę z Serwisem, Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały edukacyjne lub inne teksty przekazywane Zamawiającemu, są przedstawieniem konkretnego tematu na podstawie ogólnodostępnej literatury danego przedmiotu, wyrażonym w postaci cytatów oraz parafraz i należy je traktować jako wzorzec w celu napisania własnej, samodzielnej pracy .
 2. W celu skorzystania z oferowanych przez Serwis usług związanych z poprawą pracy Zamawiający powinien dokonać zamówienia wyceny w/w usługi w jeden z następujących sposobów :

  a) wypełnić formularz kontaktowy zamówienia umieszczony na podstronie Serwisu pod adresem http://poprawaprac.pl/kontakt/,

  b) dokonać zamówienia za pomocą poczty elektronicznej wysyłając zamówienie na adres: wrona.dorota.dw@gmail.com

 3. Wycena usługi poprawa pracy jest bezpłatna.
 4. W celu otrzymania wyceny w/w usługi za pomocą formularza kontaktowego konieczne jest podanie następujących danych:

  a) adresu e-mail,

  b) żądany termin realizacji usługi,

  c) wpisanie treści wiadomości do Administratora opisującej przedmiot wyceny

  d) akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „zaakceptuj regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do otrzymania przez Zamawiającego wyceny usługi.

  e) akceptacja Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „zaakceptuj politykę prywatności”.

  f) załączenie maksymalnie trzech załączników, które są związane z wyceną usługi. Do zamówienia powinien być załączony tekst, który dotyczy zamówienia w celu wyceny usługi oraz oszacowania czasu jej wykonania. Jeśli usługa będzie dotyczyć poprawy plagiatu Zamawiający jest zobowiązany dołączyć do pracy raport wygenerowany przez Jednolity System Antyplagiatowy, zaś jeśli będzie dotyczyć poprawy merytorycznej bądź innych usług – powinien dołączyć uwagi promotora bądź opis problemu związanego z pracą.

  g) W formularzu kontaktowym Zamawiający może umieścić swój numer telefonu w celu sprawniejszego kontaktu pomiędzy nim a Administratorem.

 5. Po uzupełnieniu formularza kontaktowego i zaznaczeniu obowiązkowych pól związanych z akceptacją regulaminu i polityki prywatności, Zamawiający aby wysłać swoje zamówienie dotyczące wyceny powinien przycisnąć przycisk „Wyślij”.
 6. Zamawiając wycenę Usługi poprawa pracy za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający jest zobowiązany do zawarcia w treści zamówienia następujących informacji:
  • imię i nazwisko zamawiającego,
  • adres e-mail,
  • opis i zakres zagadnienia (np. poprawa plagiatu, formatowanie, poprawa merytoryczna pracy, zamówienie pracy itp.),
  • opis wymogów formalnych,
  • oczekiwany termin realizacji zamówienia.
 7. Do zamówienia powinien być załączony tekst, który dotyczy zamówienia w celu wyceny usługi oraz oszacowania czasu jej wykonania. Jeśli usługa będzie dotyczyć poprawy plagiatu Zamawiający jest zobowiązany dołączyć do pracy raport wygenerowany przez Jednolity System Antyplagiatowy, zaś jeśli będzie dotyczyć poprawy merytorycznej bądź innych usług – powinien dołączyć uwagi promotora bądź opis problemu związanego z pracą. W treści zamówienia Zamawiający może umieścić swój numer telefonu w celu sprawniejszego kontaktu pomiędzy nim a Administratorem.
 8. Przesyłane materiały przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej bądź załączane w formularzu kontaktowym powinny być przesyłane w formie dokumentów edytowalnych w formatach: doc, docx lub odt.
 9. Nie później niż w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia wyceny Zamawiający otrzyma wiadomość email na adres wskazany przy złożeniu zamówienia dotyczącą odrzucenia bądź potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Wiadomość przyjmująca zamówienie będzie zawierać:
  • wycenę usługi
  • proponowany termin realizacji
  • dodatkowe informacje dotyczące warunków realizacji usługi
  • terminy płatności za zamówioną usługę.
 10. Administrator może odmówić realizacji Usługi poprawy pracy w przypadku, gdy uzna iż nie posiada odpowiedniej wiedzy oraz kwalifikacji do realizacji danej w/w usługi.
 11. Realizacja Usługi poprawa pracy rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie usług bądź umowy o dzieło pomiędzy Administratorem a Zamawiającym oraz po zaksięgowaniu I raty zapłaty za wykonanie Usługi na konto Serwisu. Jeśli umowa przewiduje płatność jednorazową wówczas realizacja Usługi odbywa się po jej zaksięgowaniu.

§5 SKŁADANIE, REALIZACJA I PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE USŁUGI PORÓWNIANIA TEKSTU PRZEZ ANTYPLAGIAT JSA demo

 1. Zamawiający może zamówić porównanie prawdopodobieństwa semantycznego pomiędzy dwoma tekstami za pomocą programu ANTYPLAGIAT JSA demo zamieszczonego na podstronie https://poprawaprac.pl/jsa-demo/.
 2. Zamawiający może zamówić porównanie bezpłatne oraz płatne. Porównanie bezpłatne jest możliwe jedynie jednorazowo, jeśli Zamawiający umieści w polu tekstowym tekst zawierający do 700 słów. Ilość słów sprawdzanego tekstu jest liczona wspólnie dla obu pól tekstowych, które zostały wypełnione przez Zamawiającego na podstronie https://poprawaprac.pl/jsa-demo/.
 3. Cena zamówienia Usługi Antyplagiat JSA demo jest uzależniona od liczby słów, które łącznie występują w obu tekstach zamieszczonych w dwóch polach tekstowych na podstronie https://poprawaprac.pl/jsa-demo/.
 4. Opłata wnosi wynosi 0,70 zł za zamieszczonych łącznie w dwóch polach tekstowych 100 słów.
 5. Po wklejeniu odpowiednich tekstów przez Zamawiającego w oba pola tekstowe, Zamawiający musi zaakceptować warunki, zawarte w niniejszym regulaminie, klikając w pole „Akceptuj warunki”.
 6. W celu opłacenia Usługi Antyplagiat JSA demo Zamawiający powinien kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności” oraz wybrać sposób płatności za pomocą serwisu płatności internetowych CashBill za w/w usługę, a następnie dokonać płatności.
 7. Zamawiający dokonując kliknięcia w przycisk „Dokonaj płatności” ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty.
 8. Wysłanie przez Zamawiającego zamówienia stanowi oświadczenie woli Zamawiającego zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 9. Po zaksięgowaniu płatności Zamawiający otrzymuje raport z porównania prawdopodobieństwa semantycznego pomiędzy dwoma tekstami na podany przez Zamawiającego adres e-mail.
 10. Przesyłany raport zawiera zestawienie podobieństwa w formie tabeli, która uwzględnia wynik niski bądź wysoki prawdopodobieństwa wystąpienia plagiatu określony % oznaczając określone współczynniki. Raport zawiera również informacje o ryzyku plagiatu określone % oraz zaznaczony tekst, który program uznał jako plagiat.
 11. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Zamawiającego wiadomość e-mail z raportem. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

§5 SKŁADANIE, REALIZACJA I PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE USŁUGI KONSULTACJI

 1. Zamawiający może umówić się na konsultacje na podstronie https://poprawaprac.pl/konsultacje/.
 2. Zamawiający może umówić się na bezpłatne oraz płatne konsultacje. Czas bezpłatnych konsultacji wynosi 15 minut i jedna osoba może zapisać się na nie tylko raz.
 3. Podczas umawiania konsultacji Zamawiający zobowiązany jest określić zakres tematyczny konsultacji podając kierunek studiów oraz przedmiot konsultacji, zgodnie z formularzem zawartym na stronie.Wybrany zakres tematyczny jest zobowiązujący.
 4. Konsultacje odbywają się telefonicznie pod numerem telefonu przekazym emailem po skutecznym zarezerwowaniu terminu konsultacji.
 • W przypadku wybrania i opłacenia płatnych konsultacji usługobiorca może przesłać Administratorowi do trzech załączników, w formie .pdf, pliku Word, linku do strony lub obrazu .jpg. Łączna ilość słów znajdująca się w wybranych plikach nie może przekroczyć 5000. Dokumenty mogą być przesłane w języku polskim i angielskim.
 • Podczas konsultacji w ciągu określonego czasu Zamawiający może poruszyć dowolną liczbę zaganień dotyczącą określoneg wcześniej przez usługobiorcę zakresu tematycznego.
 • W przypadku płatnych konsultacji cena wynosi 350 zł, a czas trwania 60 minut. Cena nie zostanie zmieniona po zapłaceniu za usługę. https://poprawaprac.pl/jsa-demo/.
 • W przypadku chęci dokonania zmiany umówionych, konsultacji należy wysłać emaila z prośbą o dokonanie zmiany pod adres: poprawaprac.pl@gmail.com nie później niż 24 godziny przed umówionymi konsultacjami. W przypadku nie dotrzymania terminu, pieniądzenie nie zostaną zwrócone.
 • Rezygnacja z usługi. Istnieje możliwość odwołania płatnych konsultacji w ciągu 24 godzin od dokonania płatności. W tym celu należy wysłać emaila informacją o rezygnacji oraz z prośbą o zwrot środku, wraz z podaniem danych do przelewu. Więcej informacji na temat reklamacji znajduje się Tu
 • W celu opłacenia konsultacji zamawiający powinien kliknąć w przycisk „Zapłać” oraz wybrać sposób płatności za pomocą serwisu płatności internetowych CashBill za w/w usługę, a następnie dokonać płatności.
 • Zamawiający dokonując kliknięcia w przycisk „Zapłać” ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty.
 • §6 TERMINY I FORMY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ POPRAWA PRACY

  1. Wysokość oraz terminy wpłat ustalane są przez Administratora i Zamawiającego w postanowieniach zawartej między nimi umowy o dzieło bądź umowy świadczenia usług.
  2. Realizacja Usługi poprawa pracy świadczonej przez Administratora odbywa się etapami ustalonymi indywidualnie w ramach zawartej umowy z Zamawiającym.
  3. Wszelkie zmiany w harmonogramie mogą zostać ustalone wyłącznie za zgodą Zamawiającego, a ustalenia z tym związane wymagają zachowania formy korespondencji elektronicznej.
  4. Odpowiedzialność za dokonanie zmian w harmonogramie obciąża wyłącznie Zamawiającego i obowiązuje się on do poniesienia wszelkich wynikłych z tego kosztów w wysokości ustalonej pomiędzy nim a Administratorem.
  5. Cena za wykonanie Usługi poprawa pracy jest płatna co do zasady w dwóch ratach. I rata płatna jest wraz zawarciem umowy o dzieło bądź umowy świadczenia usług, zaś II rata płatna jest po wykonaniu w/w usługi.
  6. Terminy realizacji poszczególnych świadczeń w ramach usługi, w tym odbioru poszczególnych części skorygowanego tekstu bądź opracowania redakcyjnego ustalane są między Administratorem oraz Zamawiającym na początku współpracy, po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Serwis.
  7. Czas związania umową pomiędzy Serwisem a Zamawiającym, rozpoczyna się w momencie wpłaty I raty na konto Serwisu, a kończy po uregulowaniu wszystkich opłat i zrealizowaniu świadczeń zgodnie z umową lub rozwiązaniu umowy w innym trybie.
  8. Zamówione przez zamawiającego opracowania naukowe oraz inne teksty przesyłane będą drogą mailową na adres mailowy podany przez Zamawiającego, przy składaniu zamówienia w terminie ustalonym przy w potwierdzeniu jego przyjęcia.
  9. Prawo Zamawiającego do zgłaszania poprawek określa zawarta umowa o dzieło bądź umowa o świadczenie usług pomiędzy Administratorem a Zamawiającym.
  10. Za wykonaną usługę Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zapłaty z systemy płatniczego CashBill, a na jego życzenie wystawiana jest faktura. Zamawiający zobowiązany jest do podania pełnych danych koniecznych do prawidłowego wystawienia faktury:

   a) Imię i nazwisko/firmę,

   b) Adres zamieszkania/siedziby,

   c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

   d) Numer zamówienia,

   e) Adres korespondencyjny

  11. Ceny podane zarówno przy Usłudze poprawa pracy jak i przy Usłudze Antyplagiat JSA demo, które są zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
  12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych w Serwisie, wprowadzania nowych Usług, wycofywania Usług, przeprowadzania promocji oraz dawania rabatów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania cen promocyjnych zawsze zawarte są w opisie danej Usługi.

  Reklamacje

  §7 REKLAMACJE USŁUGI POPRAWA PRACY

  1. Administrator odpowiada wobec Zamawiającego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1Kodeksu Cywilnego za niezgodność Usług/i poprawy pracy z zawartą umową o dzieło bądź umową o świadczenie usług z Zamawiającym, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Administrator ma obowiązek dostarczyć Usługę wolną od wad zgodnie z postanowieniami zawartej uprzednio umowy o dzieło bądź o umowy o świadczenie usług.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Administrator wezwie Zamawiającego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Administratora podany w niniejszym Regulaminie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wykonanej Usługi poprawy pracy przez Zamawiającego.
  5. Administrator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Zamawiającego o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
  6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

  §8 REKLAMACJA USŁUGI ANTYPLAGIAT JSA demo

  1. Administrator odpowiada wobec Zamawiającego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1Kodeksu Cywilnego za niezgodność Usługi Antyplagiat JSA demo z zawartą umową o świadczenie usług z Zamawiającym, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Administrator ma obowiązek dostarczyć Usługę wolną od wad zgodnie z postanowieniami zawartej uprzednio o umowy o świadczenie usług.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Administrator wezwie Zamawiającego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Administratora podany w niniejszym Regulaminie w ciągu 14 dni od dnia dokonania płatności za Usługę Antyplagiat JSA demo.
  5. Administrator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Zamawiającego o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
  6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

  §8 REKLAMACJA USŁUGI KONSULTACJI

  1. Administrator odpowiada wobec Zamawiającego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1Kodeksu Cywilnego za niezgodność Usługi Konsultacje z zawartą umową o świadczenie usług z Zamawiającym, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Administrator ma obowiązek dostarczyć Usługę wolną od wad zgodnie z postanowieniami zawartej uprzednio o umowy o świadczenie usług.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji, żądania związane z reklamacją oraz uchybienia ze strony Konsultnta lub Administratora strony. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Administrator wezwie Zamawiającego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Administratora podany w niniejszym Regulaminie w ciągu 7 dni od dnia dokonania płatności za Usługę konsultacji.
  5. Administrator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Zamawiającego o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
  6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
  7. Podstawę reklamacji stanowią poniższe uchybienia:
   • Brak możliwości przeprowadzenia konsultacji ze względu na: problemy techniczne występujące po stronie konsultanta, niestawienie się konsultanta lub inne przyczyny, za które winę ponosi usługodawca.
   • Brak merytorycznej wiedzy osoby przeprowadzające konsultacje.
   • Wprowadzenie konsumenta w błąd.
   • Przekazanie usługobiorcy informacji niezgodnych z aktualną więdzą.

  §9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA USŁUGI DOTYCZĄCEJ POPRAWY PRACY

  1. Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6. oraz ust.7.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający będący konsumentem musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Serwis niezwłocznie prześle Zamawiającemu będącemu konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
  4. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
  5. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Zamawiającemu który jest konsumentem w przypadkach:

   - umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Zamawiającego będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   - umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez ponoszenia kosztów, o ile usługa nie została częściowo wykonana przed odstąpieniem.
  8. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy przez Administratora bądź przez Zamawiającego Stron, Administratorowi przysługuje wynagrodzenie za wykonane prace. Podstawą obliczenia ww. wynagrodzenia będzie inwentaryzacja prac wykonana przez Administratora.
  9. W przypadku wystawienia faktury korygującej na Usługę poprawy pracy, faktura zostanie wystawiona przez Serwis w momencie zwrotu pieniędzy na konto Zamawiającego. Faktura zostanie wysłana do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia.

  §10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRAWA AUTORSKIE

  1. Administrator na Zamawiającego na podstawie umowy o dzieło przenosi autorskie prawa majątkowe konkretnego utworu, będącego efektem wykonanej usługi. Przeniesienie tych praw następuje po zapłaceniu całej kwoty za zamówioną usługę.

  §11 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest YOUEXPERT spółka cywilna K. BAT, D. WRONA, NIP: 7010972725, REGON: 385572672, Dokerów 33, 04-487, Warszawa, zwana w Regulaminie Administratorem. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: wrona.dorota.dw@gmail.com , Numer telefonu: 696 077 619 lub pisemnie na adres Administratora.
  2. Dane osobowe Zamawiającego podawane w formularzach znajdujących się w Serwisie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia) a następnie obsługi Zamawiającego związanej z zawartą umową.
  3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  4. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  5. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  6. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  9. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  10. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  11. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  12. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Serwisu— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  13. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
  14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  15. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
  16. Dane osobowe Zamawiającego będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
  17. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  18. Zamawiającego posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  19. Dane Zamawiającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Zamawiającego.
  20. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Zamawiającemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  21. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://poprawaprac.pl/polityka-prywatnosci/

  §12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Administratora.
  3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
  4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Administrator deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Zamawiającym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z miejscem świadczenia usługi jakim przyjmuje się miasto Lublin.
  6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Zamawiającym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce świadczenia usługi jakim przyjmuje się miasto Lublin.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

  Link do polityki prywatności: https://poprawaprac.pl/polityka-prywatnosci/

  Nadal Potrzebujesz

  POMOCY W PISANIU ?

  Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

  Umów się na darmowe konsultacje