Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Praca naukowa z Pedagogiki

Gwarantuję, że napisany przeze mnie element pracy licencjackiej lub magisterskiej z pedagogiki spełni poniższe wymagania:

  • 1 W teorii szeroko omówię poszczególne zagadnienia.
  • 2 Praca będzie zgodna ze standardami wyznaczonymi przez daną uczelnię.
  • 3 Praca będzie oparta o aktualną literaturę przedmiotu
  • 4 Praca będzie zawierała: część teoretyczną, metodologię badań własnych oraz ich wyniki
  • 5 Przygotuję graficzne przedstawienie wyników i dokonam ich omówienia.
  • 6 Sformułuję własne wnioski na dany temat.
  • 7 Praca będzie wolna od plagiatu i poprawna pod kątem językowym.

Ważne!

Wszystkie poprawki promotora wykonywane są bez dodatkowych opłat, w terminie do 8 dni.

Nie ryzykuj. Oddaj swoją pracę w ręce profesjonalistki!

Wypełnij formularz kontaktowy i otrzymaj wycenę

Ekspresowa wycena poprawy plagiatu

Praca magisterska z pedagogiki – charakterystyka

Praca magisterska z pedagogiki  podobnie jak na przykład praca magisterska z psychologii składa się z części teoretycznej i analitycznej. Jednak między praca dyplomową z psychologii a pedagogiki można zarysować kilka znaczących różnic. Po pierwsze praca z pedagogiki nie musi być zgodna ze standardami APA, ale z wytycznymi danej uczelni. Po drugie można wytyczyć kilka ważnych różnic w zakresie badań pedagogicznych i psychologicznych.

 

Testy stosowane przez psychologów bardzo często są znormalizowane i zarezerwowane tylko dla psychologów, studentów psychologii oraz osób specjalnie przeszkolonych w zakresie ich stosowania. W badaniach z zakresu pedagogiki bardzo często stosuje się natomiast ankietę własną oraz badanie dokumentacji danej instytucji.

 

Dość często wykorzystuje się również takie metody jak obserwacja oraz wywiad. Badania z zakresu pedagogiki znacznie częściej mają charakter jakościowy – czyli dotyczą np. efektywności działania danej placówki wychowawczo-opiekuńczej.

 

Część teoretyczna pracy zawiera najczęściej definicje kluczowych dla pracy pojęć, opis funkcjonowania wybranej do badań grupy w zakresie określonych elementów np. funkcjonowanie emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym oraz opis określonych metod pedagogicznych, wychowawczych lub terapeutycznych np. bajkoterapii.

Ważne!

W pracach z pedagogiki promotorzy najczęściej oczekują, że ankieta własna zostanie skonstruowana w oparciu o określone wskaźniki. Np. wskaźnikiem zmiennej jakość snu mogą być: samodzielne wybudzenie, ilość przebudzeń w nocy, subiektywne poczucie wyspania, długość snu w godzinach.

Temat i plan pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki

Rozdział I. Edukacja muzyczna dzieci przedszkolnych i jej efekty

 

1.1. Wychowanie muzyczne w przedszkolu i szkole

 

1.2. Cele , funkcje i i metody wychowania muzycznego

 

1.3. Aktywność twórcza dzieci w wychowaniu muzycznym

 

1.4. Rola muzyki w kształtowaniu osobowości dziecka

 

1.5. Kompetencje muzyczne dzieci i metody ich badań

 

Rozdział II. Rozwój muzyczny na tle rozwoju ogólnego w młodszym wieku szkolnym

 

2.1. Pojęcie i etapy rozwoju psychofizycznego dziecka

 

2.2. Rozwój muzyczny dziecka

 

Rozdział III. Metodologia badań własnych

 

3.1. Przedmiot i cel badań

 

3.2. Problemy i hipotezy badawcze

 

3.3. Metody , techniki i narzędzia badawcze

 

3.4. Charakterystyka terenu badań oraz osób badanych

 

3.5. Organizacja i przebieg badań

 

Rozdział IV. Analiza wyników badań

 

4.1. Poziom kompetencji dzieci w zakresie rozpoznawania elementów akustyki środowiska

 

4.2. Poziom kompetencji dzieci w zakresie rozpoznawania głosów

 

ludzkich i instrumentów muzycznych

 

4.3. Poziom kompetencji dzieci w zakresie dostrzegania emocji w muzyce

 

4.4. Poziom kompetencji dzieci w zakresie percepcji elementów

 

konstrukcyjnych utworu

 

4.5. Poziom kompetencji dzieci w zakresie zapamiętywania i odtwarzania rytmu

 

4.6. Poziom kompetencji dzieci w zakresie podstawowych wiadomości muzycznych

Rozdział I Problematyka adaptacji dzieci młodszych w świetle literatury

 

1.1. Definicja adaptacji

 

1.2. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka trzyletniego

 

1.3. Objawy trudności adaptacyjnych w przedszkolu

 

1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym

 

Rozdział II Rozwój dziecka trzyletniego

 

2.1. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

 

2.2. Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

 

2.3. Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym

 

2.4. Wpływ przedszkola na rozwój dziecka

 

Rozdział III Metodologia badań własnych

 

3.1. Cel pracy, przedmiot badań i problemy badawcze

 

3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze

 

3.3. Organizacja i przebieg badań

 

Rozdział IV Wyniki badań własnych

 

4.1. Charakterystyka terenu badań i badanej grupy

 

4.2. Organizacja zajęć adaptacyjnych oraz rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do przedszkola

 

4.3. Jak długo trwa okres adaptacyjny dziecka do przedszkola

 

4.4. Na czym opiera się prawidłowa współpraca nauczycieli z rodzicami dzieci w okresie adaptacyjnym

 

4.5. Zachowanie i emocjonalność dziecka, które wcześniej nie przeszło procesu adaptacji

Plan pracy

 

Rozdział I. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

 

1.1 Sfera rozwoju somatycznego i motorycznego

 

1.2 Sfera rozwoju poznawczego

 

1.3 Sfera rozwoju emocjonalnego

 

1.4 Sfera rozwoju społeczno-moralnego

 

1.5 Rozwój osobowości

 

Rozdział II Rodzina i wychowanie w życiu dziecka

 

2.1 Podstawowa komórka społeczna źródłem wychowania i kultury potomstwa

 

2.2. Postawy rodzicielskie – znaczenie

 

2.3 Pełnienie funkcji opiekuńczej i wychowawczej w rodzinie

 

ROZDZIAŁ III Pojęcia nagrody i kary w świetle literatury psychologicznej i pedagogicznej

 

3.1 Nagradzanie jako metoda wychowawcza

 

3.2. Kara jako metoda wychowawcza

 

3.3 Karać czy nagradzać? – odpowiednie stosowanie systemu kar i nagród

 

Rozdział IV System kar i nagród jako metoda wychowawcza stosowana wobec dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców

 

4.1 Metodologia badań własnych

 

4.1.1 Cel i przedmiot badań

 

4.1.2 Problemy badawcze

 

4.1.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze

 

4.2 Przedstawienie i analiza wyników badań własnych

 

4.3 Wnioski zbadań

ROZDZIAŁ I. Rola Internetu jako sieci komputerowej oddziałującej bezpośrednio na dzieci i  młodzież

 

1.1. Pojęcie zagrożenia w świetle literatury przedmiotu

 

1.2. Główne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież

 

1.3. Negatywne objawy uzależnienia korzystania z Internetu

 

1.4. Wpływ szkoły i rodziny na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży

 

1.5. Metody przeciwdziałania zagrożeniom występującym w Internecie

 

ROZDZIAŁ II. Metodologia badań własnych

 

2.1. Przedmiot i cel badań

 

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

 

2.3. Zmienne i wskaźniki

 

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

 

2.5. Charakterystyka badanej grupy

 

2.6. Teren, organizacja i przebieg badań

 

Rozdział III. Analiza wyników badań własnych

 

3.1. Charakterystyka badanych

 

3.1. Powody tworzenia się zagrożenia wśród dzieci i młodzieży

 

3.2 Ocena zagrożeń w sieci przez badanych

 

3.3. Skutki oddziaływania zagrożeń w Internecie na dzieci i młodzież

 

3.4. Propozycje przeciwdziałania zagrożeniom w Internecie

 

3.5. Postulaty pedagogiczne

Specjalność: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

 

Rozdział 1. Przemoc jako zjawisko społeczno-pedagogiczne

 

1.1. Definicje zjawiska przemocy

 

1.2. Rodzaje i formy przemocy

 

1.3. Uwarunkowania przemocy

 

1.4. Rodzaje pomocy społeczno-pedagogicznej w zapobieganiu

 

Stosowania przemocy

 

Rozdział 2. Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii

 

2.1. Zasady kierowania i pobytu wychowanków w młodzieżowym ośrodku

 

socjoterapii

 

3.2. Cele i zasady zajęć socjoterapeutycznych jako pomoc w zapobieganiu

 

stosowania przemocy

 

3.3. Struktura i metody pracy podczas zajęć socjoterapeutycznych z grupą

 

Rozdział 3. Badania ankietowe dotyczące określenia skali występowania, przyczyn i świadomości zjawiska przemocy w MOS w Puławach oraz sposobów zapobiegania jej stosowania

 

3.1. Cel i opis badań

 

3.2. Charakterystyka badanych osób

 

3.3. Świadomość problematyki przemocy badanych podopiecznych 3.4. Osobiste doświadczenia związane ze stosowaniem przemocy

AUTOR
Katarzyna Bat

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

4 marca, 2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *