Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Praca naukowa z Pedagogiki

Gwarantuję, że napisany przeze mnie element pracy licencjackiej lub magisterskiej z pedagogiki spełni poniższe wymagania:

 1. W teorii szeroko omówię poszczególne zagadnienia.
 2. Praca będzie zgodna ze standardami wyznaczonymi przez daną uczelnię.
 3. Praca będzie oparta o aktualną literaturę przedmiotu
 4. Praca będzie zawierała: część teoretyczną, metodologię badań własnych oraz ich wyniki
 5. Przygotuję graficzne przedstawienie wyników i dokonam ich omówienia.
 6. Sformułuję własne wnioski na dany temat.
 7. Praca będzie wolna od plagiatu i poprawna pod kątem językowym.

Ważne! Wszystkie poprawki promotora wykonywane są bez dodatkowych opłat, w terminie do 8 dni.

NIE RYZYKUJ! Oddaj swoją pracę w ręce profesjonalistki!

Praca magisterska z pedagogiki – charakterystyka

Praca magisterska z pedagogiki  podobnie jak na przykład praca magisterska z psychologii składa się z części teoretycznej i analitycznej. Jednak między praca dyplomową z psychologii a pedagogiki można zarysować kilka znaczących różnic. Po pierwsze praca z pedagogiki nie musi być zgodna ze standardami APA, ale z wytycznymi danej uczelni. Po drugie można wytyczyć kilka ważnych różnic w zakresie badań pedagogicznych i psychologicznych.

Testy stosowane przez psychologów bardzo często są znormalizowane i zarezerwowane tylko dla psychologów, studentów psychologii oraz osób specjalnie przeszkolonych w zakresie ich stosowania. W badaniach z zakresu pedagogiki bardzo często stosuje się natomiast ankietę własną oraz badanie dokumentacji danej instytucji.

Dość często wykorzystuje się również takie metody jak obserwacja oraz wywiad. Badania z zakresu pedagogiki znacznie częściej mają charakter jakościowy – czyli dotyczą np. efektywności działania danej placówki wychowawczo-opiekuńczej.

Część teoretyczna pracy zawiera najczęściej definicje kluczowych dla pracy pojęć, opis funkcjonowania wybranej do badań grupy w zakresie określonych elementów np. funkcjonowanie emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym oraz opis określonych metod pedagogicznych, wychowawczych lub terapeutycznych np. bajkoterapii.

Ważne! W pracach z pedagogiki promotorzy najczęściej oczekują, że ankieta własna zostanie skonstruowana w oparciu o określone wskaźniki. Np. wskaźnikiem zmiennej jakość snu mogą być: samodzielne wybudzenie, ilość przebudzeń w nocy, subiektywne poczucie wyspania, długość snu w godzinach.

Temat i plan pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki

Temat: Kompetencje muzyczne sześciolatków
SPECIALNOŚĆ : PEDAGOGIKA Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Rozdział I. Edukacja muzyczna dzieci przedszkolnych i jej efekty

1.1. Wychowanie muzyczne w przedszkolu i szkole

1.2. Cele , funkcje i i metody wychowania muzycznego

1.3. Aktywność twórcza dzieci w wychowaniu muzycznym

1.4. Rola muzyki w kształtowaniu osobowości dziecka

1.5. Kompetencje muzyczne dzieci i metody ich badań

Rozdział II. Rozwój muzyczny na tle rozwoju ogólnego w młodszym wieku szkolnym

2.1. Pojęcie i etapy rozwoju psychofizycznego dziecka

2.2. Rozwój muzyczny dziecka

Rozdział III. Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy i hipotezy badawcze

3.3. Metody , techniki i narzędzia badawcze

3.4. Charakterystyka terenu badań oraz osób badanych

3.5. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV. Analiza wyników badań

4.1. Poziom kompetencji dzieci w zakresie rozpoznawania elementów akustyki środowiska

4.2. Poziom kompetencji dzieci w zakresie rozpoznawania głosów

ludzkich i instrumentów muzycznych

4.3. Poziom kompetencji dzieci w zakresie dostrzegania emocji w muzyce

4.4. Poziom kompetencji dzieci w zakresie percepcji elementów

konstrukcyjnych utworu

4.5. Poziom kompetencji dzieci w zakresie zapamiętywania i odtwarzania rytmu

4.6. Poziom kompetencji dzieci w zakresie podstawowych wiadomości muzycznych

Temat: Adaptacja dzieci trzyletnich do środowiska przedszkolnego w opinii nauczycieli i rodziców – badania na przykładzie przedszkoli Powiatu Bolesławieckiego.

Plan pracy

Rozdział I Problematyka adaptacji dzieci młodszych w świetle literatury

1.1. Definicja adaptacji

1.2. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka trzyletniego

1.3. Objawy trudności adaptacyjnych w przedszkolu

1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym

Rozdział II Rozwój dziecka trzyletniego

2.1. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

2.2. Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

2.3. Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym

2.4. Wpływ przedszkola na rozwój dziecka

Rozdział III Metodologia badań własnych

3.1. Cel pracy, przedmiot badań i problemy badawcze

3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.3. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV Wyniki badań własnych

4.1. Charakterystyka terenu badań i badanej grupy

4.2. Organizacja zajęć adaptacyjnych oraz rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka

do przedszkola

4.3. Jak długo trwa okres adaptacyjny dziecka do przedszkola

4.4. Na czym opiera się prawidłowa współpraca nauczycieli z rodzicami dzieci w okresie

adaptacyjnym

4.5. Zachowanie i emocjonalność dziecka, które wcześniej nie przeszło procesu adaptacji

Temat: Kara i nagroda jako środek wychowawczy w domowym i przedszkolnym wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym

Specjalizacja: Nauczycielska

Plan pracy

Rozdział I. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

1.1 Sfera rozwoju somatycznego i motorycznego

1.2 Sfera rozwoju poznawczego

1.3 Sfera rozwoju emocjonalnego

1.4 Sfera rozwoju społeczno-moralnego

1.5 Rozwój osobowości

Rozdział II Rodzina i wychowanie w życiu dziecka

2.1 Podstawowa komórka społeczna źródłem wychowania i kultury potomstwa

2.2. Postawy rodzicielskie – znaczenie

2.3 Pełnienie funkcji opiekuńczej i wychowawczej w rodzinie

ROZDZIAŁ III Pojęcia nagrody i kary w świetle literatury psychologicznej i pedagogicznej

3.1 Nagradzanie jako metoda wychowawcza

3.2. Kara jako metoda wychowawcza

3.3 Karać czy nagradzać? – odpowiednie stosowanie systemu kar i nagród

Rozdział IV System kar i nagród jako metoda wychowawcza stosowana wobec dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców

4.1 Metodologia badań własnych

4.1.1 Cel i przedmiot badań

4.1.2 Problemy badawcze

4.1.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze

4.2 Przedstawienie i analiza wyników badań własnych

4.3 Wnioski zbadań

Temat: Zagrożenia dzieci i młodzieży związane z użytkowaniem Internetu

Specjalizacja: Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

ROZDZIAŁ I. Rola Internetu jako sieci komputerowej oddziałującej bezpośrednio na dzieci i  młodzież

1.1. Pojęcie zagrożenia w świetle literatury przedmiotu

1.2. Główne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież

1.3. Negatywne objawy uzależnienia korzystania z Internetu

1.4. Wpływ szkoły i rodziny na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży

1.5. Metody przeciwdziałania zagrożeniom występującym w Internecie

ROZDZIAŁ II. Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Zmienne i wskaźniki

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.5. Charakterystyka badanej grupy

2.6. Teren, organizacja i przebieg badań

Rozdział III. Analiza wyników badań własnych

3.1. Charakterystyka badanych

3.1. Powody tworzenia się zagrożenia wśród dzieci i młodzieży

3.2 Ocena zagrożeń w sieci przez badanych

3.3. Skutki oddziaływania zagrożeń w Internecie na dzieci i młodzież

3.4. Propozycje przeciwdziałania zagrożeniom w Internecie

3.5. Postulaty pedagogiczne


Temat
: Przemoc w młodzieżowym ośrodku socjoterapii w Puławach i pomoc pedagogiczna

w zapobieganiu jej stosowania.

Specjalność: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Rozdział 1. Przemoc jako zjawisko społeczno-pedagogiczne

1.1. Definicje zjawiska przemocy

1.2. Rodzaje i formy przemocy

1.3. Uwarunkowania przemocy

1.4. Rodzaje pomocy społeczno-pedagogicznej w zapobieganiu

Stosowania przemocy

Rozdział 2. Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii

2.1. Zasady kierowania i pobytu wychowanków w młodzieżowym ośrodku

socjoterapii

3.2. Cele i zasady zajęć socjoterapeutycznych jako pomoc w zapobieganiu

stosowania przemocy

3.3. Struktura i metody pracy podczas zajęć socjoterapeutycznych z grupą

Rozdział 3. Badania ankietowe dotyczące określenia skali występowania, przyczyn i świadomości zjawiska przemocy w MOS w Puławach oraz sposobów zapobiegania jej stosowania

3.1. Cel i opis badań

3.2. Charakterystyka badanych osób

3.3. Świadomość problematyki przemocy badanych podopiecznych 3.4. Osobiste doświadczenia związane ze stosowaniem przemocy


  Ekspresowa wycena poprawy plagiatu - załącz raport i pracę. Poprawa merytoryczna lub inne usługi - załącz pracę z uwagami promotora lub opisz swój problem

  Zamawiam :

  Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaPoprawa językowaZamówienie elementu pracyInne

  Dodaj swoją pracę w polu poniżej (możesz dodać max.3 załączniki)

  AUTOR
  Katarzyna Bat

  Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *