98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Praca z Pedagogiki. Pomoc w pisaniu.

Każdy student ma świadomość tego, jak wymagającym i czasochłonnym procesem jest pisanie pracy magisterskiej czy licencjackiej. Z tego względu studenci nieraz sięgają po pomoc i niestety padają ofiarami oszustwa. Ten artykuł ma na celu pomóc Ci w wyborze uczciwego wykonawcy!

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 4.6 (20)

Data aktualizacji: 2024-01-03

Gwarantuję, że napisany przeze mnie element pracy licencjackiej lub magisterskiej z pedagogiki spełni poniższe wymagania:

Gwarantuję, że napisany przeze mnie element pracy licencjackiej lub magisterskiej z pedagogiki spełni poniższe wymagania:

 1. W teorii szeroko omówię poszczególne zagadnienia.
 2. Praca będzie zgodna ze standardami wyznaczonymi przez daną uczelnię.
 3. Praca będzie oparta o aktualną literaturę przedmiotu
 4. Praca będzie zawierała: część teoretyczną, metodologię badań własnych oraz ich wyniki
 5. Przygotuję graficzne przedstawienie wyników i dokonam ich omówienia.
 6. Sformułuję własne wnioski na dany temat.
 7. Praca będzie wolna od plagiatu i poprawna pod kątem językowym.

Wszystkie poprawki promotora wykonywane są bez dodatkowych opłat, w terminie do 8 dni.

Charakterystyka pracy magisterskiej z pedagogiki

Praca magisterska z pedagogiki podobnie jak na przykład praca magisterska z psychologii składa się z części teoretycznej i analitycznej. Jednak między praca dyplomową z psychologii a pedagogiki można zarysować kilka znaczących różnic. Po pierwsze praca z pedagogiki nie musi być zgodna ze standardami APA, ale z wytycznymi danej uczelni. Po drugie można wytyczyć kilka ważnych różnic w zakresie badań pedagogicznych i psychologicznych.

Testy stosowane przez psychologów bardzo często są znormalizowane i zarezerwowane tylko dla psychologów, studentów psychologii oraz osób specjalnie przeszkolonych w zakresie ich stosowania. W badaniach z zakresu pedagogiki bardzo często stosuje się natomiast ankietę własną oraz badanie dokumentacji danej instytucji.

Testy stosowane przez psychologów bardzo często są znormalizowane i zarezerwowane tylko dla psychologów, studentów psychologii oraz osób specjalnie przeszkolonych w zakresie ich stosowania. W badaniach z zakresu pedagogiki bardzo często stosuje się natomiast ankietę własną oraz badanie dokumentacji danej instytucji.

Dość często wykorzystuje się również takie metody jak obserwacja oraz wywiad. Badania z zakresu pedagogiki znacznie częściej mają charakter jakościowy – czyli dotyczą np. efektywności działania danej placówki wychowawczo-opiekuńczej.

Część teoretyczna pracy zawiera najczęściej definicje kluczowych dla pracy pojęć, opis funkcjonowania wybranej do badań grupy w zakresie określonych elementów np. funkcjonowanie emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym oraz opis określonych metod pedagogicznych, wychowawczych lub terapeutycznych np. bajkoterapii.

W pracach z pedagogiki promotorzy najczęściej oczekują, że ankieta własna zostanie skonstruowana w oparciu o określone wskaźniki. Np. wskaźnikiem zmiennej jakość snu mogą być:

 • samodzielne wybudzenie
 • ilość przebudzeń w nocy
 • subiektywne poczucie wyspania
 • długość snu w godzinach

Plan pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki

Poniżej przykładowe plany prac magisterskich z pedagogiki:

Temat: Rola asystenta rodziny w pomocy społecznej

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POMOC SPOŁECZNA-CHARAKTERYSTYKA

 • 1.1. Definicja pomocy społecznej
 • 1.2. Cele pomocy społecznej
 • 1.3. Zadania pomocy społecznej
 • 1.4. Organizacja pomocy społecznej
 • 1.5. Formy udzielanej pomocy 1.6. Pomoc na rzecz rodziny

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA ASYSTENTA RODZINY

 • 2.1. Pojęcie asystenta rodzin
 • 2.2. Rola asystenta rodziny
 • 2.3. Funkcje asystenta rodziny
 • 2.4. Zadania asystenta rodziny
 • 2.5. Kwalifikacje asystenta rodziny
 • 2.6. Współpraca asystenta z rodzina oraz służbami wspierającymi

ROZDZIAŁ III. METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA BADAŃ WŁASNYCH

 • 3.1. Przedmiot i cel badań
 • 3.2. Problematyka badań
 • 3.3. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze
 • 3.4. Organizacja i przebieg badań

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA WYNIKÓW WŁASNYCH BADAŃ

 • 4.1. Charakterystyka osób badanych
 • 4.2. Studium przypadku
 • 4.3. Analiza jakościowa wyników badań
 • 4.4. Wnioski z badań

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Aspiracje rodziców a zajęcia dodatkowe

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. Analiza literatury przedmiotu

 • 1.1. Charakterystyka okresu wczesnego i średniego dorastania
 • 1.2. Pojęcie i klasyfikacja aspiracji
 • 1.3. Uwarunkowania aspiracji
 • 1.4. Aspiracje rodziców względem dzieci

Rozdział II. Metodologia badań własnych

 • 2.1. Przedmiot i cel badań
 • 2.2. Problemy i hipotezy badawcze
 • 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział III. Aspiracje rodziców a zajęcia dodatkowe u dzieciuczęszczających do klas IV-VIII szkół podstawowych

 • 3.1. Organizacja badań
 • 3.2. Charakterystyka badanych
 • 3.3. Prezentacja i analiza wynków badań własnych
 • 3.4. Dyskusja wyników

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Wpływ bajek i baśni na rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnymu

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. Analiza teoretyczna ważniejszych zagadnień związanych z tematem pracy

 • 1.1 Bajka i baśń- terminologia oraz geneza pojęć
 • 1.2 Baśń oraz bajka w konwencji filmowej
 • 1.3 Rodzaje bajek i baśni 1.4 Znaczenie bajek i baśni

Rozdział II. Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym

 • 2.1 Rozwój fizyczny
 • 2.2 Rozwój poznawczy
 • 2.3 Rozwój emocjonalny

Rozdział III. Metodologia badań własnych

 • 3.1 Przedmiot i cel badań
 • 3.2 Problemy i hipotezy badawcze
 • 3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze
 • 3.4 Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych

 • 4.1 Znaczenie bajek i baśni dla rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym w świadomości nauczycieli
 • 4.2 Znaczenie bajek i baśni dla rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym w świadomości rodziców
 • 4.3 Zastosowanie bajek i baśni celem rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym w praktyce wychowania przedszkolnego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Wpływ pobudzenia na oceny na wymiarach ciepła i kompetencji

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. Słowo wstępne Rozdział II. Dwusystemowe modele umysłu

 • 2.1. Taksonomia ludzkich emocji
 • 2.2. Wymiary ocen społecznych – ciepło i kompetencja
 •     2.2.1. Sprawczość i wspólnotowość w postrzeganiu

Rozdział III. Paradygmat zadań ambiwalentnych Rozdział IV. Problematyka badań własnych

Rozdział IV. Metoda

 • 5.1. Osoby badane
 • 5.2. Aparatura

Rozdział IV. Wyniki

Rozdział IV. Dyskusja

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Rola gier i zabaw w rozwoju motorycznym dzieci w wieku przedszkolnym

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. Rola aktywności motorycznej w rozwoju dziecka

 • 1.1. Definicja aktywności i sprawności dziecka przedszkolnego
 •     1.1.1. Aktywność sportowa
 •     1.1.2. Sprawność
 • 1.2. Zabawy ruchowe
 •     1.2.1. Definicja zabawy
 •     1.2.2. Rodzaje zabaw
 •     1.2.3. Zabawy i gry ruchowe
 •     1.2.4. Rodzaje zabaw ruchowych
 • 1.3. Rola i znaczenie zabaw ruchowych
 • 1.4. Działania nauczyciela wspierające rozwój aktywności i sprawności fizycznej dziecka

Rozdział II. Wybrane metody rozwijania aktywności ruchowej w wieku przedszkolnym

 • 2.1. Metoda Carla Orffa
 • 2.2. Gimnastyka twórcza Kniessów
 • 2.3. Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana
 • 2.4. Metoda opowieści ruchowej J. G. Thulina

Rozdział III. Wybrane aspekty rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

 • 3.1. Znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju jednostki
 • 3.2. Rozwój ruchowy dziecka w okresie przedszkolnym
 • 3.3. Rozwój fizyczny i motoryczny
 •     3.3.1. Rozwój fizyczny
 •     3.3.2. Rozwój motoryczny
 • 3.4. Cechy fizyczne i motoryczne
 • 3.5. Sprawność ruchowa (motoryka duża)
 • 3.6. Sprawność manualna (motoryka mała)
 • 3.7. Przykład scenariusza zabaw

Rozdział IV. Metodologia badań własnych

 • 4.1. Cel i przedmiot badań
 • 4.2. Problemy i hipotezy badawcze
 • 4.3. Opis metod i technik badań
 • 4.4. Teren i organizacja badań
 • 4.5. Charakterystyka grupy badawczej
 • 4.6. Organizacja badań

Rozdział V. Wyniki i analiza przeprowadzonych badań

Rozdział VI. Wnioski i zalecenia dla praktyki pedagogicznej

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje