Przykładowe prace magisterskie i licencjackie z psychologii

5/5 - (2 votes)

Przykładowa praca z psychologii .pdfPoniżej prace dyplomowe z psychologii – plan pracy, opis, PDF. Rozwiń szarą wstążkę, by zobaczyć plan.

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka problemu badawczego

1.1. Przegląd literatury poświęcony osobowości i jej składnikom
1.2.. Radzenie sobie ze stresem
1.2.1. Rola emocji pozytywnych w procesie radzenia sobie ze stresem
1.2.2. Rezultaty procesu radzenia sobie ze stresem
1.2.3. Osobowość w koncepcji ,,Wielkiej Piątki”
1.2.4. Osobowość a stres
1.2.5. Wymiary osobowości a radzenie sobie ze stresem

Rozdział II. Metodologia badań własnych

2.1. Cel badań
2.2. Pytania badawcze
2.3. Hipotezy badawcze
2.4. Osoby badane
2.5. Ogólne i szczegółowe założenia metodologiczne badań własnych
2.5.1. Metoda badawcza
2.5.2. Procedura badań własnych

Rozdział III. Osobowość a radzenie sobie ze stresem – wyniki badań własnych

3.1. Płeć a osobowość badanych sportowców
3.2. Płeć a style radzenia sobie ze stresem stosowane przez sportowców
3.3. Doświadczenie sportowców a radzenie sobie ze stresem

Zakończenie

Opis pracy: Kontrola nad stresem a także umiejętność wykorzystywania go do swoich celów, tak by z siły destrukcyjnej stał się motorem działania, jest kwestią kluczową dla każdego sportowca. Celem pracy jest określenie związku pomiędzy osobowością sportowców, a stosowanymi przez nich stylami radzenia sobie ze stresem. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale dokonano uzasadnienia wyboru tematu i przedstawiono dotychczasowy dorobek literatury. Rozdział drugi dotyczy metodologii badań własnych a trzeci obejmuje prezentację wyników tychże badań.

Wstęp

Rozdział I. Salutogenetyczna koncepcja zdrowia

1.1. Wybrane definicje zdrowia
1.2. Koncepcja zdrowia A. Antonovskyego
1.3. Poczucie koherencji i jej składniki
1.4. Postawy zdrowotne człowieka
1.5. Współczesny trend zdrowego życia

Rozdział II. Problem uzależnienia od wyborów tytoniowych

2.1. Wybrane definicje uzależnienia
2.2. Kryteria diagnostyczne uzależnienia od nikotyny według DSM V i ICD10
2.3. Szkodliwość zdrowotna wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów
2.4. Społeczna istota i wymiar zjawiska uzależnienia od nikotyny
2.5. Skala nikotynizmu w Polsce oraz jego skutki zdrowotne
2.6. Aktualne postawy młodych Polaków wobec zdrowia i nikotynizmu w wynikach badań

Rozdział III. Metodyka badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań
3.2. Charakterystyka badanych osób
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Narzędzia, techniki i metody badawcze
3.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych

4.1. Statystyki opisowe
4.2. Dyskusja i wnioski

Opis pracy: Praca zawiera opis salutogenetycznej koncepcjizdrowia. Wskazano na zjawisko poczucia koherencji oraz jej składników, jak również na klasyfikację postaw zdrowotnych człowieka. W rozdziale drugim nakreślono charakterystykę problemu uzależnienia od wyrobów tytoniowych, które we współczesnym społeczeństwie jest bardzo popularne. Omówiono społeczną istotę oraz wymiar społeczny nikotynizmu, a także skalę tego rodzaju uzależnienia oraz jego skutki zdrowotne. W metodycznej części pracy wykorzystano materiały źródłowe w postaci literatury przedmiotu z zakresu psychologii, socjologii oraz opracowania monograficzne

Wstęp

Rozdział I. Procesy afektywne a oceny

1.1 Nastrój a emocje
1.2 Emocje moralne
1.3 Rola nastroju na dokonywanie ocen

Rozdział II. Moralność

2.1 Oceny moralne
2.2 Podejście intuicjonistyczne
2.3 Fundamenty moralne

Rozdział III. Triada wrogości

Rozdział IV. Metodologia badań

4.1 Hipotezy badawcze
4.2 Procedura i materiały

Rozdział V. Wyniki badań własnych

5.1 opis statystyczny

Dyskusja i podsumowanie

Opis pracy: Praca badawcza przedstawiająca w rozdziałach teoretycznych dotychczasowy dorobek literatury na temat emocji i moralności. W badaniach empirycznych starano się rozstrzygnąć hipotezę czy gniew wpływa na poczucie moralności.

5/5 - (2 votes)
AUTOR
Dorota
wwd.com

What’s up, always i used to check blog posts here in the
early hours in the break of day, as i like to gain knowledge of more and more.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *