98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Przykładowe prace magisterskie i licencjackie z psychologii

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 5 (2)

Data aktualizacji: 2021-11-02

Przykładowa praca z psychologii

Poniżej prace dyplomowe z psychologii - plan pracy, opis. Kliknij na pasek, by zobaczyć plan.

Temat: Osobowość sportowców a styl radzenia sobie ze stresem

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka problemu badawczego

 • 1.1. Przegląd literatury poświęcony osobowości i jej składnikom
 • 1.2.. Radzenie sobie ze stresem
 •     1.2.1. Rola emocji pozytywnych w procesie radzenia sobie ze stresem
 •     1.2.2. Rezultaty procesu radzenia sobie ze stresem
 •     1.2.3. Osobowość w koncepcji ,,Wielkiej Piątki”
 •     1.2.4. Osobowość a stres
 •     1.2.5. Wymiary osobowości a radzenie sobie ze stresem

Rozdział II. Metodologia badań własnych

 • 2.1. Cel badań
 • 2.2. Pytania badawcze
 • 2.3. Hipotezy badawcze
 • 2.4. Osoby badane
 • 2.5. Ogólne i szczegółowe założenia metodologiczne badań własnych
 •     2.5.1. Metoda badawcza
 •     2.5.2. Procedura badań własnych

Rozdział III. Osobowość a radzenie sobie ze stresem – wyniki badań własnych

 • 3.1. Płeć a osobowość badanych sportowców
 • 3.2. Płeć a style radzenia sobie ze stresem stosowane przez sportowców
 • 3.3. Doświadczenie sportowców a radzenie sobie ze stresem

Zakończenie

Opis pracy: Kontrola nad stresem a także umiejętność wykorzystywania go do swoich celów, tak by z siły destrukcyjnej stał się motorem działania, jest kwestią kluczową dla każdego sportowca. Celem pracy jest określenie związku pomiędzy osobowością sportowców, a stosowanymi przez nich stylami radzenia sobie ze stresem. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale dokonano uzasadnienia wyboru tematu i przedstawiono dotychczasowy dorobek literatury. Rozdział drugi dotyczy metodologii badań własnych a trzeci obejmuje prezentację wyników tychże badań.

Temat: Poczucie koherencji i postawy zdrowotne młodzieży używającej wyroby tytoniowe

Wstęp

Rozdział I. Salutogenetyczna koncepcja zdrowia

 • 1.1. Wybrane definicje zdrowia
 • 1.2. Koncepcja zdrowia A. Antonovskyego
 • 1.3. Poczucie koherencji i jej składniki
 • 1.4. Postawy zdrowotne człowieka
 • 1.5. Współczesny trendzdrowego życia

Rozdział II. Problem uzależnienia od wyborów tytoniowych

 • 2.1. Wybrane definicje uzależnienia
 • 2.2. Kryteria diagnostyczne uzależnienia od nikotyny według DSM V i ICD10
 • 2.3. Szkodliwość zdrowotna wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów
 • 2.4. Społeczna istota i wymiar zjawiska uzależnienia od nikotyny
 • 2.5. Skala nikotynizmu w Polsce oraz jego skutki zdrowotne
 • 2.6. Aktualne postawy młodych Polaków wobec zdrowia i nikotynizmu w wynikach badań

Rozdział III. Metodyka badań własnych

 • 3.1. Cel i przedmiot badań3.2. Charakterystyka badanych osób
 • 3.2. Problemy i hipotezy badawcze
 • 3.3. Narzędzia, techniki i metody badawcze
 • 3.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych

 • 4.1. Statystyki opisowe
 • 4.2. Dyskusja i wnioski

Opis pracy: Praca zawiera opis salutogenetycznej koncepcjizdrowia. Wskazano na zjawisko poczucia koherencji oraz jej składników, jak również na klasyfikację postaw zdrowotnych człowieka. W rozdziale drugim nakreślono charakterystykę problemu uzależnienia od wyrobów tytoniowych, które we współczesnym społeczeństwie jest bardzo popularne. Omówiono społeczną istotę oraz wymiar społeczny nikotynizmu, a także skalę tego rodzaju uzależnienia oraz jego skutki zdrowotne. W metodycznej części pracy wykorzystano materiały źródłowe w postaci literatury przedmiotu z zakresu psychologii, socjologii oraz opracowania monograficzne

Temat: Wpływ nastroju na wagę przypisywanym fundamentom moralnych

Wstęp

Rozdział I. Procesy afektywne a oceny

 • 1.1 Nastrój a emocje
 • 1.2 Emocje moralne
 • 1.3 Rola nastroju na dokonywanie ocen

Rozdział II. Moralność

 • 2.1 Oceny moralne
 • 2.2 Podejście intuicjonistyczne
 • 2.3 Fundamenty moralne

Rozdział III. Triada wrogości

Rozdział IV. Metodologia badań

 • 4.1 Hipotezy badawcze
 • 4.2 Procedura i materiały

Rozdział V. Wyniki badań własnych

5.1 opis statystyczny

Dyskusja i podsumowanie

Opis pracy: Praca badawcza przedstawiająca w rozdziałach teoretycznych dotychczasowy dorobek literatury na temat emocji i moralności. W badaniach empirycznych starano się rozstrzygnąć hipotezę czy gniew wpływa na poczucie moralności.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje