Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Praca magisterska z Ekonomii

Ekonomia obejmuje swoim zakresem bardzo obszerny zakres tematyczny, od zagadnień teoretycznych (definicje popytu, podaży, rynku pracy, papierów wartościowych), po mniej i bardziej zaawansowane analizy.

Najczęściej tematy pracy z ekonomi dotyczą:

 • rachunkowości,
 • gospodarki krajowej,
 • finansów,
 • prywatyzacji i reprywatyzacji,
 • budżetówki, w tym budżetów lokalnych i budżetu państwa,
 • dochodów podatkowych,
 • rynku papierów wartościowych,
 • rynku pracy,
 • bezrobocia,
 • leasingu, itp.

Obecnie zarówno w pracy magisterskiej jak i licencjackiej oprócz części teoretycznej wymagany jest rozdział analityczny. Omówmy jakie wymagania muszą zostać spełnione przy pisaniu pracy z ekonomii na przykładowym temacie: rynek pracy w Krakowie.  

Część teoretyczna powinna zawierać takie informacje jak:

 • ♦ definicja rynku pracy,
 • ♦ elementy kształtujące rynek pracy,
 • ♦ charakterystyka rynku pracy w Polsce,
 • ♦ porównanie wskaźników badanego regionu z wielkościami osiąganymi w skali kraju.

Część analityczna przysparza studentom najwięcej problemów. W tym wypadku powinna ona zawierać:

 • dane z konkretnego okresu, zazwyczaj jest to od minimum 3 do 5 lat,
 • poszczególne kategorie właściwe dla badanego zjawiska,
 • podstawowe statystyki (np. ilość osób pracujących) z podziałem na kategorie, takie jak płeć, wiek, wykształcenie itp.
 • porównania danych
 • czynniki wpływające na bezrobocie, omówienie inicjatywy miasta aktywizujących bezrobotnych, dynamikę zmian bezrobocia na przestrzeni czasu.

Dane, które można wykorzystać do analizy ekonomicznej należy samodzielnie zgromadzić lub zlecić osobie, która się na tym zna. Częstym błędem w pisaniu prac z ekonomii jest kopiowanie obszernych tabel z danymi, w dodatku w formie zdjęć. Taka forma nie zostanie zaakceptowana. Dane należy samodzielnie posegregować i wyselekcjonować tak aby najlepiej charakteryzowały daną problematykę z punktu widzenia ekonomii. Tabele, wykresy czy inne grafiki trzeba wykonać samodzielnie, wykorzystując w tym celu arkusz kalkulacyjny np. Excel. Wiele danych jakie można wykorzystać podczas pisania prac z ekonomii jest ogólnie dostępna na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Ważne! Celem każdego omówienia danych jest wyciągnięcie wniosków. Samo przytoczenie poszczególnych danych, nie ma żadnej wartości naukowej.

Analiza danych z ekonomii

Dane dotyczące rynku pracy w Krakowie możemy znaleźć w poniższym linku:

Są to dane za rok 2017, aby wykorzystać je do pracy magisterskiej lub licencjackiej należy je pobrać, korzystając z zakładki pliki do pobrania – archiwum.

Dane dostępne są w formie Excela i pliku PDF. Jest ich bardzo dużo. Aby efektywnie wykorzystać je do napisania pracy z ekonomii należy je najpierw dokładnie przeanalizować i wyselekcjonować. Surowe dane ekonomiczne są podstawą do wykonania własnych wyliczeń, takich jak:
­ ♦ struktura,
­ ♦ dynamika,
­ ♦ odchylenie statystyczne. 

Ważne!!! Pisząc pracę z ekonomii dobrze jest sprawdzić, czy nasz promotor nie napisał czegoś na ten temat. Zamieszczenie w pracy artykułów lub książek autorstwa promotora będzie dodatkowym atutem.
Poniżej przedstawię kilka podstawowych tematów prac z ekonomii, określę co powinno się znaleźć w części teoretycznej oraz analitycznej podczas pisania pracy z ekonomii.

Temat i plan pracy magisterskiej i licencjackiej z ekonomii

Poniżej lista przykładowych tematów prac magisterskich i licencjackich z ekonomii wraz z przykładowym planem pracy

TEMAT: Leasing w prawie podatkowym  

I. Podmioty opodatkowania
1. Uwagi wstępne
2. Podmioty podatku dochodowego w umowie leasingu
3. Podmioty opodatkowania a prawo bilansowe
4. Podmioty podatku od towarów i usług w umowie leasingu
5. Uwagi końcowe
II. Przedmiot opodatkowania
1. Uwagi wstępne
2. Definicje legalne umowy leasingu
3. Kwestia oceny treści oświadczeń woli czynności cywilnoprawnych oraz ich ważności przez organy podatkowe
4. Problem czynności in fraudem legis (obejście prawa)
5. Umowa leasingu a ustawa o rachunkowości
6. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług w umowie leasingu
7. Uwagi końcowe
III. Podstawa opodatkowania
1. Uwagi wstępne
2. Umowy leasingu z amortyzacją u finansującego
3. Umowa leasingu z amortyzacją u korzystającego
4. Skutki podatkowe umów nazwanych przez strony umowami leasingu, ale nie spełniających warunków zaliczenia ich do podatkowych umów leasingu
5. Rozwiązanie szczególne w przypadku gdy finansujący korzysta ze zwolnień podatkowych
6. Ustalenie wysokości dochodu a prawo bilansowe
7. Opodatkowanie umowy leasingu podatkiem od towarów i usług
8. Uwagi końcowe
IV. Odpisy amortyzacyjne
1. Uwagi wstępne
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jako przedmiot umowy leasingu
3. Dwa rodzaje podatkowych umów leasingu z punktu widzenia dokonywanych odpisów amortyzacyjnych
4. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez finansującego
5. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego
6. Amortyzacja podatkowa a prawo bilansowe
7. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez strony umowy leasingu a podatek od towarów i usług

TEMAT: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej  

Wstęp
I. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
1.1. Pojęcie, cechy, funkcje i cele przedsiębiorstwa
1.2. Zróżnicowanie przedsiębiorstw w Polsce
1.3. Znaczenie przedsiębiorstwa w zmieniających się warunkach gospodarki rynkowej
II. Charakterystyka rynku cukrowniczego w Polsce
2.1. Regulacje rynku cukru w Polsce
2.2. Charakterystyka polskiego przemysłu cukrowniczego
2.3. Wpływ postanowień ustawy cukrowej na polskie cukrownictwo
2.4. Stan aktualny polskiego cukrownictwa
2.5. Porównanie regulacji rynku cukru w Polsce i Unii Europejskiej
2.6. Charakterystyka cukrowni Krasnystaw S.A.
III. Program restrukturyzacji cukrowni Krasnystaw” S.A.
3.1. Diagnoza przedsiębiorstwa
3.2. Analiza otoczenia (rynek cukru – tendencje, prognoza popytu)
3.3. Analiza produktów
3.4. Analiza wewnętrzna
3.5. Podsumowanie diagnozy (analiza SWOT)
3.6. Określenie strategii i celów oraz systemu zarządzania Cukrowni ,,Krasnystaw’
3.7.Opracowanie programu restrukturyzacji
Zakończenie

TEMAT: Myśl ekonomiczna w okresie transformacji

Wprowadzenie
I. Założenia i realizacja planu Balcerowicza
1.1. Etapy transformacji
1.2. Zmiany w strukturze własności
1.3 Największe zarzuty wobec Planu Balcerowicza
II. Budżet państwa w latach dziewięćdziesiątych
2.1. Stabilizacja budżetu w latach dziewięćdziesiątych
2.2. Lata kryzysu budżetowego
2.3 Efekty stabilizacji budżetu w latach dziewięćdziesiątych
III. Reforma sektora publicznego i jej skutki
3.1. Kierunki i koszty reformy
3.2. Zmiany struktury dochodów i wydatków budżetu państwa
IV. Finansowanie deficytu budżetowego
4.1. Instrumenty naprawy finansów publicznych
4.2. Budowy polskiego systemu podatkowego w latach 1989 1993 jako instrumentu służącego realizacji celów i założeń polityki państwa
4.3. Zmiany w sektorze przedsiębiorstw
4.4. Podział dochodów podatkowych pomiędzy sektor rządowy i samorząd terytorialny
Podsumowanie

TEMAT: Myśl społeczno – ekonomiczna Eugeniusza Kwiatkowskiego a współczesność

1. Główne kierunki myśli ekonomiczno-społecznej E. Kwiatkowskiego
2. Kryzys gospodarczy i próby jego opanowania
3. Wspólne problemy ekonomiczne aktualnych ministrów
4. Zastosowane instrumenty ekonomiczne

TEMAT: Wymiana handlowa między Polską i krajami Unii Europejskiej  

I. Podstawy formalno-prawne współpracy między polską a krajami unii europejskiej
1.Układ Europejski jako podstawa stosunków handlowych Polski
2.Charakterystyka części handlowej
3. Etapy liberalizacji
II. Struktura towarowa wymiany handlowej
1. Wymiana handlowa do 1996 roku
2. Struktura towarowa wymiany handlowej w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych
III. Geograficzna struktura wymiany handlowej
1. Geograficzna struktura handlu w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych
2. Geograficzna struktura handlu i deficytu w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych
3. Podstawowe czynniki wpływające na obroty handlu zagranicznego Polski

TEMAT: Prywatyzacja polskiej gospodarki na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
1.1. Podstawowe akty prawne prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce
1.2. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w świetle obowiązujących przepisów
1.3. Prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych
II. Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego ścieżka prywatyzacyjna
2.1. Historia powstania Przedsiębiorstwa Państwowego
2.2. Umowa leasingowa zawarta ze Skarbem Państwa o korzystanie z mienia zlikwidowanego Przedsiębiorstwa
2.3. Umowa przeniesienia własności przedsiębiorstwa oraz umowa poręczenia
2.4. Wprowadzenie Spółki na giełdę
III. Przemiany strukturalne po przekształceniu i wprowadzeniu Spółki na giełdę
3.1. Przemiany strukturalne
3.2. Zmiany w zarządzaniu majątkiem Spółki
3.4. Zmiany w polityce zaopatrzenia
3.5. Polityka personalna
3.6. Polityka finansowa Spółki po jej sprywatyzowaniu
IV. Prognoza rozwoju Spółki
4.1. Kierunki rozwoju kontynuacja czy specjalizacja?
4.2. Prognozy i plan rozwoju inwestycji
4.3. Polityka minimalizacji kosztów działalności
Zakończenie

TEMAT: Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w procesie prywatyzacji gospodarki polskiej

1. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne a struktura własnościowo – podmiotowa gospodarki polskiej
2. BIZ a nadzór właścicielski
3. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
4. Stan inwestycji zagranicznych w Polsce
5. Inwestorzy zagraniczni w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
6. Wybrane relacje ekonomiczne przedsiębiorstw sprywatyzowanych
7. Kapitał zagraniczny w prywatyzacji banków w Polsce
8. Inwestorzy zagraniczni w bankowości
9.Prywatyzacja a rynek kapitałowy. Inwestorzy zagraniczni na giełdzie
10. Wpływ inwestycji zagranicznych na innowacyjność podmiotów i gospodarki
Podsumowanie

TEMAT: Polska myśl ekonomiczna na przełomie wieku  

1. Kierunki w ekonomii końca XIX i XX
1.1 Historyczny
1.2. Subiektywistyczny
1.3 Marksistowski
2. Znaczenie wielkiego kryzysu gospodarczego dla rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej
2.1. Dochodowa teoria pieniądza
2.2. Interwencjonizm państwowy

TEMAT: Rola i znaczenie budżetu państwa na przestrzeni dwudziestolecia

Wprowadzenie
Pojęcie budżetu
Budżet państwa oraz jego stabilizacja
Pierwszy kryzys budżetowy
Efekty stabilizacji budżetu
Reforma sektora publicznego i jej skutki
Zmiany struktury dochodów i wydatków budżetu państwa
Finansowanie deficytu budżetowego

1. Formy przeciwdziałania bezrobociu

2. Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników

3. Inne formy łagodzenia skutków bezrobocia

4. Wnioski

1. Pojęcie systemu podatkowego

2. Zmiany w sektorze przedsiębiorstw

3. Podział dochodów podatkowych pomiędzy sektor rządowy i samorząd terytorialny

4. Ocena systemu podatkowego


  Ekspresowa wycena poprawy plagiatu - załącz raport i pracę. Poprawa merytoryczna lub inne usługi - załącz pracę z uwagami promotora lub opisz swój problem

  Zamawiam :

  Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaPoprawa językowaZamówienie elementu pracyInne

  Dodaj swoją pracę w polu poniżej (możesz dodać max.3 załączniki)


  AUTOR
  Katarzyna Bat

  Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *