Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Praca magisterska z Ekonomii

Ekonomia obejmuje swoim zakresem bardzo obszerny zakres tematyczny, od zagadnień teoretycznych (definicje popytu, podaży, rynku pracy, papierów wartościowych), po mniej i bardziej zaawansowane analizy.

Najczęściej tematy pracy z ekonomi dotyczą:

 • rachunkowości,
 • dochodów podatkowych,
 • gospodarki krajowej,
 • rynku papierów wartościowych,
 • finansów,
 • rynku pracy,
 • prywatyzacji i reprywatyzacji,
 • bezrobocia,
 • budżetówki, w tym budżetów lokalnych i budżetu państwa,
 • leasingu, itp.

Obecnie zarówno w pracy magisterskiej jak i licencjackiej oprócz części teoretycznej wymagany jest rozdział analityczny. Omówmy jakie wymagania muszą zostać spełnione przy pisaniu pracy z ekonomii na przykładowym temacie: rynek pracy w Krakowie.  

 

Najczęściej tematy pracy z ekonomi dotyczą:

 • definicja rynku pracy,
 • elementy kształtujące rynek pracy,
 • charakterystyka rynku pracy w Polsce,
 • porównanie wskaźników badanego regionu z wielkościami osiąganymi w skali kraju.

Część analityczna przysparza studentom najwięcej problemów. W tym wypadku powinna ona zawierać:

 • dane z konkretnego okresu, zazwyczaj jest to od minimum 3 do 5 lat,
 • poszczególne kategorie właściwe dla badanego zjawiska,
 • podstawowe statystyki (np. ilość osób pracujących) z podziałem na kategorie, takie jak płeć, wiek, wykształcenie itp.
 • porównania danych
 • czynniki wpływające na bezrobocie, omówienie inicjatywy miasta aktywizujących bezrobotnych, dynamikę zmian bezrobocia na przestrzeni czasu.

Dane, które można wykorzystać do analizy ekonomicznej należy samodzielnie zgromadzić lub zlecić osobie, która się na tym zna. Częstym błędem w pisaniu prac z ekonomii jest kopiowanie obszernych tabel z danymi, w dodatku w formie zdjęć. Taka forma nie zostanie zaakceptowana. Dane należy samodzielnie posegregować i wyselekcjonować tak aby najlepiej charakteryzowały daną problematykę z punktu widzenia ekonomii. Tabele, wykresy czy inne grafiki trzeba wykonać samodzielnie, wykorzystując w tym celu arkusz kalkulacyjny np. Excel. Wiele danych jakie można wykorzystać podczas pisania prac z ekonomii jest ogólnie dostępna na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Ważne!

Celem każdego omówienia danych jest wyciągnięcie wniosków. Samo przytoczenie poszczególnych danych, nie ma żadnej wartości naukowej.

Analiza danych z ekonomii

Dane dotyczące rynku pracy w Krakowie możemy znaleźć w poniższym linku:

 

https://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/praca-wynagrodzenie/rynek-pracy-w-wojewodztwie-malopolskim-w-2017-r-,2,10.html

 

Są to dane za rok 2017, aby wykorzystać je do pracy magisterskiej lub licencjackiej należy je pobrać, korzystając z zakładki pliki do pobrania – archiwum.

 

Dane dostępne są w formie Excela i pliku PDF. Jest ich bardzo dużo. Aby efektywnie wykorzystać je do napisania pracy z ekonomii należy je najpierw dokładnie przeanalizować i wyselekcjonować. Surowe dane ekonomiczne są podstawą do wykonania własnych wyliczeń, takich jak:

 • struktura,
 • dynamika,
 • odchylenie statystyczne.

Ważne!

Pisząc pracę z ekonomii dobrze jest sprawdzić, czy nasz promotor nie napisał czegoś na ten temat. Zamieszczenie w pracy artykułów lub książek autorstwa promotora będzie dodatkowym atutem.

Poniżej przedstawię kilka podstawowych tematów prac z ekonomii, określę co powinno się znaleźć w części teoretycznej oraz analitycznej podczas pisania pracy z ekonomii.

Temat i plan pracy magisterskiej i licencjackiej z ekonomii

Poniżej lista przykładowych tematów prac magisterskich i licencjackich z ekonomii wraz z przykładowym planem pracy

I. Podmioty opodatkowania

 

1. Uwagi wstępne

 

2. Podmioty podatku dochodowego w umowie leasingu

 

3. Podmioty opodatkowania a prawo bilansowe

 

4. Podmioty podatku od towarów i usług w umowie leasingu

 

5. Uwagi końcowe

 

II. Przedmiot opodatkowania

 

1. Uwagi wstępne

 

2. Definicje legalne umowy leasingu

 

3. Kwestia oceny treści oświadczeń woli czynności cywilnoprawnych oraz ich ważności przez organy podatkowe

 

4. Problem czynności in fraudem legis (obejście prawa)

 

5. Umowa leasingu a ustawa o rachunkowości

 

6. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług w umowie leasingu

 

7. Uwagi końcowe

 

III. Podstawa opodatkowania

 

1. Uwagi wstępne

 

2. Umowy leasingu z amortyzacją u finansującego

 

3. Umowa leasingu z amortyzacją u korzystającego

 

4. Skutki podatkowe umów nazwanych przez strony umowami leasingu, ale nie spełniających warunków zaliczenia ich do podatkowych umów leasingu

 

5. Rozwiązanie szczególne w przypadku gdy finansujący korzysta ze zwolnień podatkowych

 

6. Ustalenie wysokości dochodu a prawo bilansowe

 

7. Opodatkowanie umowy leasingu podatkiem od towarów i usług

 

8. Uwagi końcowe

 

IV. Odpisy amortyzacyjne

 

1. Uwagi wstępne

 

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jako przedmiot umowy leasingu

 

3. Dwa rodzaje podatkowych umów leasingu z punktu widzenia dokonywanych odpisów amortyzacyjnych

 

4. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez finansującego

 

5. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego

 

6. Amortyzacja podatkowa a prawo bilansowe

 

7. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez strony umowy leasingu a podatek od towarów i usług

Wstęp

 

I. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

 

1.1. Pojęcie, cechy, funkcje i cele przedsiębiorstwa

 

1.2. Zróżnicowanie przedsiębiorstw w Polsce

 

1.3. Znaczenie przedsiębiorstwa w zmieniających się warunkach gospodarki rynkowej

 

II. Charakterystyka rynku cukrowniczego w Polsce

 

2.1. Regulacje rynku cukru w Polsce

 

2.2. Charakterystyka polskiego przemysłu cukrowniczego

 

2.3. Wpływ postanowień ustawy cukrowej na polskie cukrownictwo

 

2.4. Stan aktualny polskiego cukrownictwa

 

2.5. Porównanie regulacji rynku cukru w Polsce i Unii Europejskiej

 

2.6. Charakterystyka cukrowni Krasnystaw S.A.

 

III. Program restrukturyzacji cukrowni Krasnystaw” S.A.

 

3.1. Diagnoza przedsiębiorstwa

 

3.2. Analiza otoczenia (rynek cukru – tendencje, prognoza popytu)

 

3.3. Analiza produktów

 

3.4. Analiza wewnętrzna

 

3.5. Podsumowanie diagnozy (analiza SWOT)

 

3.6. Określenie strategii i celów oraz systemu zarządzania Cukrowni ,,Krasnystaw’

 

3.7.Opracowanie programu restrukturyzacji

 

ZakończenieI. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

 

Wprowadzenie

 

I. Założenia i realizacja planu Balcerowicza

 

1.1. Etapy transformacji

 

1.2. Zmiany w strukturze własności

 

1.3 Największe zarzuty wobec Planu Balcerowicza

 

II. Budżet państwa w latach dziewięćdziesiątych

 

2.1. Stabilizacja budżetu w latach dziewięćdziesiątych

 

2.2. Lata kryzysu budżetowego

 

2.3 Efekty stabilizacji budżetu w latach dziewięćdziesiątych

 

III. Reforma sektora publicznego i jej skutki

 

3.1. Kierunki i koszty reformy

 

3.2. Zmiany struktury dochodów i wydatków budżetu państwa

 

IV. Finansowanie deficytu budżetowego

 

4.1. Instrumenty naprawy finansów publicznych

 

4.2. Budowy polskiego systemu podatkowego w latach 1989 1993 jako instrumentu służącego realizacji celów i założeń polityki państwa

 

4.3. Zmiany w sektorze przedsiębiorstw

 

4.4. Podział dochodów podatkowych pomiędzy sektor rządowy i samorząd terytorialny

 

Podsumowanie

1. Główne kierunki myśli ekonomiczno-społecznej E. Kwiatkowskiego

 

2. Kryzys gospodarczy i próby jego opanowania

 

3. Wspólne problemy ekonomiczne aktualnych ministrów

 

4. Zastosowane instrumenty ekonomiczne

I. Podstawy formalno-prawne współpracy między polską a krajami unii europejskiej

 

1.Układ Europejski jako podstawa stosunków handlowych Polski

 

2.Charakterystyka części handlowej

 

3. Etapy liberalizacji

 

II. Struktura towarowa wymiany handlowej

 

1. Wymiana handlowa do 1996 roku

 

2. Struktura towarowa wymiany handlowej w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych

 

III. Geograficzna struktura wymiany handlowej

 

1. Geograficzna struktura handlu w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych

 

2. Geograficzna struktura handlu i deficytu w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych

 

3. Podstawowe czynniki wpływające na obroty handlu zagranicznego Polski

I. Charakterystyka prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

 

1.1. Podstawowe akty prawne prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce

 

1.2. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w świetle obowiązujących przepisów

 

1.3. Prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych

 

II. Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego ścieżka prywatyzacyjna

 

2.1. Historia powstania Przedsiębiorstwa Państwowego

 

2.2. Umowa leasingowa zawarta ze Skarbem Państwa o korzystanie z mienia zlikwidowanego Przedsiębiorstwa

 

2.3. Umowa przeniesienia własności przedsiębiorstwa oraz umowa poręczenia

 

2.4. Wprowadzenie Spółki na giełdę

 

III. Przemiany strukturalne po przekształceniu i wprowadzeniu Spółki na giełdę

 

3.1. Przemiany strukturalne

 

3.2. Zmiany w zarządzaniu majątkiem Spółki

 

3.3. Zmiany w polityce zaopatrzenia

 

3.4. Polityka personalna

 

3.5. Polityka finansowa Spółki po jej sprywatyzowaniu

 

IV. Prognoza rozwoju Spółki

 

4.1. Kierunki rozwoju kontynuacja czy specjalizacja?

 

4.2. Prognozy i plan rozwoju inwestycji

 

4.3. Polityka minimalizacji kosztów działalności

 

Zakończenie

1. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne a struktura własnościowo – podmiotowa gospodarki polskiej

 

2. BIZ a nadzór właścicielski

 

3. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

 

4. Stan inwestycji zagranicznych w Polsce

 

5. Inwestorzy zagraniczni w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

 

6. Wybrane relacje ekonomiczne przedsiębiorstw sprywatyzowanych

 

7. Kapitał zagraniczny w prywatyzacji banków w Polsce

 

8. Inwestorzy zagraniczni w bankowości

 

9.Prywatyzacja a rynek kapitałowy. Inwestorzy zagraniczni na giełdzie

 

10. Wpływ inwestycji zagranicznych na innowacyjność podmiotów i gospodarki

 

Podsumowanie

1. Kierunki w ekonomii końca XIX i XX

1.1 Historyczny

 

1.2. Subiektywistyczny

 

1.3 Marksistowski

 

2. Znaczenie wielkiego kryzysu gospodarczego dla rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej

 

2.1. Dochodowa teoria pieniądza

 

2.2. Interwencjonizm państwowy

1. Wprowadzenie

 

2. Pojęcie budżetu

 

3. Budżet państwa oraz jego stabilizacja

 

4. Pierwszy kryzys budżetowy

 

5. Reforma sektora publicznego i jej skutki

 

6. Zmiany struktury dochodów i wydatków budżetu państwa

 

7. Finansowanie deficytu budżetowego

1. Formy przeciwdziałania bezrobociu

 

2. Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników

 

3. Inne formy łagodzenia skutków bezrobocia

 

4. Wnioski

1. Pojęcie systemu podatkowego

 

2. Zmiany w sektorze przedsiębiorstw

 

3. Podział dochodów podatkowych pomiędzy sektor rządowy i samorząd terytorialny

 

4. Ocena systemu podatkowego

AUTOR
Katarzyna Bat

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

4 marca, 2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *