Praca magisterska z Ekonomii

4.9/5 - (11 votes)

Ekonomia obejmuje swoim zakresem bardzo obszerny zakres tematyczny, od zagadnień teoretycznych (definicje popytu, podaży, rynku pracy, papierów wartościowych), po mniej i bardziej zaawansowane analizy.

Najczęściej tematy pracy z ekonomi dotyczą:

 • rachunkowości,
 • dochodów podatkowych,
 • gospodarki krajowej,
 • rynku papierów wartościowych,
 • finansów,
 • rynku pracy,
 • prywatyzacji i reprywatyzacji,
 • bezrobocia,
 • budżetówki, w tym budżetów lokalnych i budżetu państwa,
 • leasingu, itp.

Obecnie zarówno w pracy magisterskiej jak i licencjackiej oprócz części teoretycznej wymagany jest rozdział analityczny. Omówmy jakie wymagania muszą zostać spełnione przy pisaniu pracy z ekonomii na przykładowym temacie: rynek pracy w Krakowie.  

Najczęściej tematy pracy z ekonomi dotyczą:

 • definicja rynku pracy,
 • elementy kształtujące rynek pracy,
 • charakterystyka rynku pracy w Polsce,
 • porównanie wskaźników badanego regionu z wielkościami osiąganymi w skali kraju.

Część analityczna przysparza studentom najwięcej problemów. W tym wypadku powinna ona zawierać:

 • dane z konkretnego okresu, zazwyczaj jest to od minimum 3 do 5 lat,
 • poszczególne kategorie właściwe dla badanego zjawiska,
 • podstawowe statystyki (np. ilość osób pracujących) z podziałem na kategorie, takie jak płeć, wiek, wykształcenie itp.
 • porównania danych
 • czynniki wpływające na bezrobocie, omówienie inicjatywy miasta aktywizujących bezrobotnych, dynamikę zmian bezrobocia na przestrzeni czasu.

Dane, które można wykorzystać do analizy ekonomicznej należy samodzielnie zgromadzić lub zlecić osobie, która się na tym zna. Częstym błędem w pisaniu prac z ekonomii jest kopiowanie obszernych tabel z danymi, w dodatku w formie zdjęć. Taka forma nie zostanie zaakceptowana. Dane należy samodzielnie posegregować i wyselekcjonować tak aby najlepiej charakteryzowały daną problematykę z punktu widzenia ekonomii. Tabele, wykresy czy inne grafiki trzeba wykonać samodzielnie, wykorzystując w tym celu arkusz kalkulacyjny np. Excel. Wiele danych jakie można wykorzystać podczas pisania prac z ekonomii jest ogólnie dostępna na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Ważne!

Celem każdego omówienia danych jest wyciągnięcie wniosków. Samo przytoczenie poszczególnych danych, nie ma żadnej wartości naukowej.

Analiza danych z ekonomii

Dane dotyczące rynku pracy w Krakowie możemy znaleźć w poniższym linku:

Są to dane za rok 2017, aby wykorzystać je do pracy magisterskiej lub licencjackiej należy je pobrać, korzystając z zakładki pliki do pobrania – archiwum.

Dane dostępne są w formie Excela i pliku PDF. Jest ich bardzo dużo. Aby efektywnie wykorzystać je do napisania pracy z ekonomii należy je najpierw dokładnie przeanalizować i wyselekcjonować. Surowe dane ekonomiczne są podstawą do wykonania własnych wyliczeń, takich jak:

 • struktura,
 • dynamika,
 • odchylenie statystyczne.

Ważne!

Pisząc pracę z ekonomii dobrze jest sprawdzić, czy nasz promotor nie napisał czegoś na ten temat. Zamieszczenie w pracy artykułów lub książek autorstwa promotora będzie dodatkowym atutem. Poniżej przedstawię kilka podstawowych tematów prac z ekonomii, określę co powinno się znaleźć w części teoretycznej oraz analitycznej podczas pisania pracy z ekonomii.

Temat i plan pracy magisterskiej i licencjackiej z ekonomii

Poniżej lista przykładowych tematów prac magisterskich i licencjackich z ekonomii wraz z przykładowym planem pracy

SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
Rozdział I: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce 1. Istota i funkcje przedsiębiorstwa
   1.1. Definicja przedsiębiorstwa
      1.2. Kryteria klasyfikacji i podstawowe rodzaje przedsiębiorstw
      1.3. Sfery działalności przedsiębiorstwa 
        – sfera działalności bieżącej i inwestycyjnej                                                  ,  1.3 Podstawowe kategorie przedsiębiorstwa.
      2.1.1. Majątek przedsiębiorstwa
      2.1.2. Fundusze przedsiębiorstwa                                                             ,  1.3 Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej
Rozdział II: Charakterystyka leasingu jako formy finansowania działalności rozwojowej                       ,          przedsiębiorstwa w ogólności i w Polsce.
    2.1 Charakterystyka leasingu
      2.1.1 Definicja leasingu i jego istota
      2.1.2 Rodzaje i funkcje leasingu
      2.1.3 Podatkowe aspekty leasingu oraz porównanie go z kredytem bankowym
   2.2. Procedura leasingu środków trwałych
       2.2.1 Przedmiot i podmiot transakcji leasingu
       2.2.2 Zarys przebiegu transakcji leasingu
   2.3. Umowa leasingu.
Rozdział III. Próba oceny znaczenia leasingu dla przedsiębiorstw w Polsce
   3.1 Konkretyzacja prawnych aspektów
     3.1.1 Zmiany przepisów prawnych dotyczących leasingu w Polsce
     3.1.2. Zmiany przepisów w podatku VAT ze względu na leasing
     3.1.3. Zmiany w przepisach rachunkowych ze względu na leasing.
   3.2. Kształtowanie się struktury przedmiotowej leasingu w Polsce w latach 2016-2017
   3.3. Struktura podmiotowa transakcji leasingowych.
   3.4. Prognoza transakcji leasingowych na koniec 2017 roku w tym zmiany w   strukturze klientów firm leasingowych
   3.5. Leasing a kredyt
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
Rozdział I. TEORIA SYSTEMU PODATKOWEGO
  1.1. Definicja podatku i jego cechy
  1.2. Elementy konstrukcyjne podatku
  1.3. Klasyfikacja i funkcje podatków
  1.4. Zasady podatkowe
Rozdział II. ZNACZENIE PODATKU VAT W SYSTEMIE PODATKOWYM PAŃSTWA
 2.1. Geneza podatku od wartości dodanej
 2.2. Konstrukcja podatku VAT
 2.3. Wpływy z podatku od wartości dodanej
 2.4. Przestępczość związana z podatkiem VAT, akcyzowym itp.
 2.5. Wady i zalety podatku VAT
Rozdział III. PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU , TERYTORIALNEGO
 3.1. Podstawa centralizacji w JST i sytuacja sprzed centralizacji
 3.2. Podatnicy podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
 3.3. Obowiązki JST związane z centralizacją rozliczeń VAT
 3.4. Podstawa opodatkowania VAT w JST
Rozdział IV. CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ W PODATKU VAT JEDNOSTEK , SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  4.1. Zasady centralizacji rozliczeń VAT w JST
  4.2. Ewidencja i rozliczenie VAT w JST
  4.3. Zasady obliczenia prewspółczynnika i współczynnika
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
Rozdział I. Teoretyczne aspekty wyniku finansowego jednostki gospodarczej
   1.1. Pojęcie i znaczenie wyniku finansowego
   1.2. Funkcje wyniku finansowego: informacyjna, kontrolna, analityczna
   1.3. Memoriałowy charakter wyniku finansowego
   1.4. Metody ustalania wyniku finansowego
   1.5. Miejsce wyniku finansowego w kapitałach jednostki
   1.6. Rola wyniku finansowego w ocenie rentowności przedsiębiorstwa
Rozdział II. Charakterystyka i ewidencja obciążeń podatkowych wyniku finansowego
  2.1. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja podatków
  2.2. Obciążenia podatkowe kosztowe
  2.3. Podatek dochodowy od osób prawnych
     2.3.1. Podstawa naliczania
     2.3.2. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  2.4. Ewidencja podatków obciążających wynik finansowy
     2.4.1. Ujęcie podatków w zakładowym planie kont
     2.4.2. Ewidencja podatków kosztowych według różnych wariantów
     2.4.3. Ewidencja podatku dochodowego
     2.4.4. Podatek dochodowy bieżący
     2.4.5. Podatek dochodowy odroczony
Rozdział III. Miejsce podatków w sprawozdaniu finansowym oraz analiza obciążeń podatkowych na przykładzie przedsiębiorstwa w latach 2010-2013
   3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
   3.2. Ujęcie podatków w sprawozdaniu finansowym
      3.2.1. Bilans
      3.2.2. Rachunek zysków i strat
      3.2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym 
      3.2.4. Rachunek przepływów
      3.2.5 Informacja dodatkowa
   3.3. Struktura podatków
   3.4. Udział podatków kosztowych w kosztach ogółem przedsiębiorstwa
   3.5. Udział podatków kosztowych w podstawowej działalności operacyjnej
   3.6. Udział podatków w przychodach ze sprzedaży i w przychodach ogółem
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
Rozdział I. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego
   1.1. Zagadnienia ogólne
   1.2. Okoliczności powodujące wygaśnięcie zobowiązania podatkowego
Rozdział II. Termin i formy zapłaty zapłaty podatku
   2.1. Zasady ogólne ustalenia terminu zapłaty podatku wynikające z ustawy
   2.2. Termin zapłaty podatku a data uznania zapłaty podatku
      2.2.1 Termin pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta
   2.3. Odraczanie terminu płatności podatku i rozkładanie zapłaty podatku na raty
   2.4. Zasady ustalania opłaty prolongacyjnej
      2.4.1. Zaległości podatkowe
      2.4.2. Odsetki za zwłokę
   2.5. Podstawowe formy zapłaty podatku
   2.6. Pomocnicze formy zapłaty podatku
   2.7. Inne formy zapłaty podatku
   2.8. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych 
Rozdział III. Wysokość płaconego podatku
  3.1. Definicja nadpłaty podatku
  3.2. Moment powstania nadpłaty
  3.3. Termin i sposób zwrotu nadpłat
  3.4. Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty
Rozdział IV. Efektywne sposoby wygaśniecia zobowiązania podatkowego
  4.1. Pobór podatku przez płatnika lub inkasenta
  4.2. Potrącenie
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

  Ekspresowa wycena!

  Poprawy plagiatu

  załącz raport JSA i swoją pracę

  Poprawa merytoryczna i inne

  załącz pracę z uwagami lub opisz

  swój problem

  Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaPoprawa językowaZamówienie elementu pracyInne

  zaakceptuj politykę prywatności

  4.9/5 - (11 votes)
  AUTOR
  Dorota Wrona

  Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *