Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Wstęp do pracy licencjackiej

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej w 30 minut?

Skopiuj poniżej zaprezentowany wzór wstępu do pracy licencjackiej. Przejrzyj swoją pracę w poszukiwaniu informacji, które wypełnią luki we wzorze. Pamiętaj! Wstęp to krótka informacja o tym, co zawiera Twoja praca. Standardowa objętość wstępu to 1-2 strony.

Wstęp musi zawierać odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Co jest tematem pracy?
  2. Dlaczego temat jest waży?
  3. Jaki charakter ma praca – teoretyczny czy empiryczny?
  4. Co zawierają poszczególne rozdziały?

Jeżeli praca zawiera część analityczną należy napisać:

Co było głównym celem badawczym?

Jaka była główna hipoteza badawcza?

Koniecznie zamieść we wstępie:

Nazwy wykorzystanych metod psychometrycznych

Źródło danych na podstawie, których wykonałeś obliczenia

Nazwy ustaw, które przeanalizowałeś

Nazwiska autorów, na pracach których się opierałeś

Najczęstsze błędy:

  • Pominięcie, informacji o strukturze pracy.
  • Naprzemienne stosowanie czasu przeszłego i przyszłego
             np. zostanie przedstawiony/ przedstawiono
  • Ogólne przydługie rozważania (felietony)
  • Stosowanie czasowników w pierwszej formie (czasem dopuszczalne prze promotorów)

Wstęp do pracy magisterskiej wzór do uzupełnienia:

Tematem pracy jest…. Temat jest ważny ponieważ…
Praca składa się z…(ilość) rozdziałów teoretycznych i …(ilość) rozdziałów w części analitycznej.
Rozdział pierwszy zawiera informacje o … (nazwa rozdziału). Przedstawiono w nim takie zagadanienia jak…(wymienione podrozdziały po przecinku).
Powołano się na prace takich autorów jak…. Przytoczono wyniki badań instytutu…
Rozdział drugi o tytule…. ,składa się z następujących podrozdziałów… Opisano i porównano w nim teorie autorstwa…. oraz…
Część analityczna składa się z metodologii badań własnych, prezentacji wyników i ich omówienia w kontekście dotychczasowej wiedzy. Głównym celem badawczym było zweryfikowanie hipotezy o…
W badaniu wykorzystano (ankietę własną/ nazwa narzędzia).
Na końcu pracy zamieszczono podsumowanie i wnioski.

Wstęp do pracy zwroty:

Szeroko omówiono…

Ukazano ewolucje pojęcia…. (np. definicji pracy) na przestrzeni czasu

Przedstawiono i porównano teorie…

Pracę poparto dotychczasowymi badaniami  nad… takich autorów jak:…

Uwzględniono kwestie prawne powołując się między innymi na Ustawę o…, artykuły kodeksu….

Wnioski z pracy mają zastosowanie aplikacyjne… np. w terapii osób z depresją

Wstęp do pracy magisterskiej z psychologii:

W oparciu o dokonany w części teoretycznej przegląd aktualnych badań nad… zaprojektowano eksperyment psychologiczny

Porównano definicje pojęcia… sformułowane przez badaczy z różnych nurtów teoretycznych (np. psychoanaliza, behawioryzm, psychologia poznawcza).

Pracę napisano zgodnie ze standardami APA.

W pracy wyróżniono następujące zmienne zależne… i niezależne…

Zmienne zależne w pracy mierzono przy użyciu kwestionariusza…

Głównym celem badawczym było zweryfikowanie hipotezy o…

Wstęp do pracy magisterskiej z pedagogiki

Badanie własne oparto o ankietę własną…

W badaniach własnych posłużono się analizą dokumentów…

Opisano podstawę programową dla …

Porównano skuteczność takich metod edukacji jak…

Badana placówka wychowawczo-edukacyjna obejmuje swoją opieką dzieci w wieku..

W oparciu o literaturę przedmiotu wyróżniono wskaźniki dla zmiennych.. i skonstruowano ankietę własną

Wyniki badań własnych zobrazowano graficznie na wykresach

Porównano wyniki badań ankietowych z analizą dokumentów placówki

Wstęp do pracy magisterskiej z prawa

Omówiono zmiany w kodeksie… w zakresie definiowania pojęcia…

Poza analizą aktów prawnych szeroko omówiono postanowienia Sądy Najwyższego w zakresie…

Zawarto zarówno informacje o tym jak polski prawo definiuje… jaki o tym w jakim trybie ścigane jest przestępstwo…

Omówiono dane zagadnienie w świetle przepisów Unii Europejskiej

Opisano regulacje międzynarodowe w zakresie

Wśród źródeł prawa regulujących….. znajdują się… omówiono je w rozdziale…


Wstęp najlepiej napisać na końcu. Choć może wydawać się to przewrotnym podejściem, wiele osób doradza właśnie ten sposób. Dlaczego? Gdy część teoretyczna i badawcza jest gotowa, dokładnie wiemy, o czym jest praca, dzięki czemu dużo łatwiej napisać o niej dobry i zwięzły tekst. Na samym początku dysponujemy natomiast jedynie wyobrażeniem na bazie konspektu, co zdecydowanie utrudnia pisanie wstępu, a poprawa pracy dyplomowej w tej kwestii okazuje się później niezbędna.

Co jeszcze dobrze wiedzieć? We wstępie zawsze posługujemy się formą bezosobową i unikamy subiektywnych ocen (wnioski prezentujemy w części z podsumowaniem). Dbamy też o porządek wypowiedzi i estetyczny podział na akapity. Choć wydaje się to oczywiste, musicie naprawdę nastawić się na porządne redagowanie pracy pod tym kątem, ponieważ tylko dobrze skonstruowany wstęp będzie czytelny. Warto zatem wcześniej określić, co powinien zawierać każdy z akapitów, aby nie stracić z oczu istotnych kwestii (dzięki temu unikniemy też zbytniego rozciągania treści)

Jakie wątki poruszać we wstępie? Na samym początku dobrze w kilku zdaniach wprowadzić w problematykę pracy, by płynnie przejść do krótkiego przeglądu dotychczasowych badań naukowych. Następnie należy wprost podać temat pracy i uzasadnić jego wybór (tutaj można śmiało podać również swoje subiektywne powody np. prywatne zainteresowanie daną kwestią itp.). Pamiętajcie, że poprawa wstępu w pracy dyplomowej będzie konieczna, jeśli nie zostanie wskazany cel badań. W tym momencie trzeba też zasygnalizować przyjęte hipotezy i problemy badawcze. A na koniec pozostaje już tylko krótko wspomnieć o metodologii i wykorzystanej literaturze.

Mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą Wam napisać dobry wstęp do pracy dyplomowej, dzięki czemu żadna korekta treści nie będzie Wam grozić. Powodzenia!


Ekspresowa wycena poprawy plagiatu - załącz raport i pracę. Poprawa merytoryczna lub inne usługi - załącz pracę z uwagami promotora lub opisz swój problem

Zamawiam :

Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaZamówienie pracyInne

Dodaj swoją pracę w polu poniżej (możesz dodać max.3 załączniki)

AUTOR
Katarzyna Bat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *