Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Praca magisterska z Psychologii

Gwarantuję, że napisany przeze mnie element do pracy magisterskiej z psychologii spełni poniższe wymagania, będzie:

1. Na wskazany temat.
2. Zgodny ze standardami APA
3. Wyniki zostaną opracowane i obliczone w SPSS.
4. Zawierał unikalne wnioski na dany temat.
5. Wolny od plagiatu.
6. Poprawny pod kątem językowym.
7. Zawierał odniesienie do źródeł i zapis bibliograficzny będą zgodne z APA.
8. Zawierał przegląd najnowszych, anglojęzycznych badań.

Ponadto praca będzie miała następującą strukturę:

Wstęp
Rozdział teoretyczny
Przegląd badań pod postawione hipotezy
Metodologia badań
Wyniki badań
Dyskusja wyników

Ważne!

Wszystkie poprawki promotora wykonywane są bez dodatkowych opłat, w terminie do 8 dni.

Pisanie prac magisterskich z psychologii

Jeżeli chcesz napisać albo zamówić pracę magisterską z psychologii, przedstawiam Ci garść cennych informacji. Zobacz na co powinieneś zwrócić uwagę.

Po pierwsze Twoja praca już w tytule zawiera informacje o badanych zmiennnych, których związek powinieneś omówić w rozdziałach teoretycznych. W pracach z psychologii zaleca się, zawrzeć naukowe uzasadnienie postawionych hipotez. Przykładowo jeżeli Twój temat brzmiałby następująco: Osobowe korelaty sukcesów sportowych biegaczy długodystansowych. Jednym z Twoich założeń byłoby stwierdzenie, że wysoki poziom sumienności koreluje z sukcesami u biegaczy długodystansowych. W takim wypadku powienieneś poszukać badań na ten temat, a jeżeli takich nie znajdziesz to badań nad związkiem sumienności a sukcesami innych sportowców np. szachistów lub piłkarzy. Brak naukowego uzasadnienia postawionych hipotez to najczęstszy błąd studentów piszących prace magisterskie z psychologii. Błąd ten z automatu tworzy kolejną trudność – napisanie prawidłowej dyskusji wyników. W dyskusji wyników należy odnieść wyniki własnych badań do wyników innych badaczy. Jeżeli w części teoretycznej brak jest przeglądu badań  pod postawione hipotezy, trzeba najpierw taki przegląd zrobić, przed napisaniem dyskusji wyników.

Kolejną problematyczną kwestią jest  określenie zmiennych i związku pomiędzy nimi. W 90% prac studenci psychologii badają korelację między zmiennymi, nie mają zatem klasycznego podziału na zmienne zależne i niezależne. Taki podział występuje w eksperymentach, w których bada się związek przyczynowo-skutkowy oraz w badaniach podłużnych, czyli rozłożonych w czasie.

Innym częsty stanowi napisanie metodologii badań i dokonanie obliczeń statystycznych. Przeczytaj jak prawidłowo postawić pytania i hipotezy badawcze:

 

Dla studentów problemem jest też stworzenie przypisów i bibliografii zgodnie z APA i zastosowanie tego systemu w standardach edytorskich pracy.

 

PAMIĘTAJ! ! ! Promotor nie może Cię wyśmiewać drwić z Ciebie i udowadniać Ci, że jesteś debilem. Sprawdzenie Twojego tekstu to jego praca, za którą jest wynagradzany z naszych podatków. Jak mu się ta praca nie podoba, to może sobie znaleźć inną. Domagaj się od promotora pomocy i wyjaśnień w ważnych kwestiach!

Temat pracy magisterskiej z psychologii

Poniżej lista kilku przykładowych tematów prac magisterskich z psychologii:

 • Środowiskowe uwarunkowania depresji u dzieci w wieku szkolnym
 • Inteligencja emocjonalna a punktualność zdarzeń życiowych u młodych dorosłych
 • Różnice i podobieństwa pomiędzy dyspozycjami i stanami emocjonalnymi u osób wychowywanych w rodzinach pełnych, niepełnych oraz domach dziecka.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem opiekunów osób z chorobą Alzheimera
 • Style przywiązania, postawy wobec ról płciowych a komunikacja w związkach partnerskich i małżeńskich
 • Satysfakcja z pracy i inteligencja emocjonalna a konflikt praca-rodzina, rodzina-praca wśród przedsiębiorców

Plan pracy magisterskiej z psychologii

Poniżej przykładowe plany prac magisterskich z psychologii:

Rozdział II. Wprowadzenie teoretyczne

1.1. Satysfakcja z pracy

1.2. Inteligencja emocjonalna

1.3. Konflikt praca-rodzina, rodzina-praca

 

Rozdział II. Metodologia badań własnych

2.1. Cel i przedmiot badań

2.2. Pytania i hipotezy badawcze

2.3. Metoda

2.3.1. Charakterystyka badanych osób

2.3.2. Narzędzia badawcze

2.3.3. Procedura

 

Rozdział III. Analiza wyników badań własnych

3.1. Statystka opisowa

3.2. Statystyczna weryfikacja hipotez badawczych

3.3 Podsumowanie i wnioski

ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA OKRESU WCZESNEJ ADOLESCENCJI

1.1. Rozwój fizyczny

1.2. Rozwój poznawczy

1.3. Rozwój emocjonalno-społeczny

 

ROZDZIAŁ 2. DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY

2.1.Depresja, kryteria zaburzenia

2.2.Epidemiologia

2.3.Etiologia

2.4.Specyfika depresji u dzieci i młodzieży oraz jej objawy w poszczególnych okresach rozwojowych

 

ROZDZIAŁ 3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

3.1.Cel i problematyka badań

3.2.Pytania i hipotezy badawcze

3.3.Model badawczy

3.4.Operacjonalizacja badanych zmiennych

3.5.Metoda

3.5.1. Charakterystyka badanych osób

3.5.2. Narzędzia badawcze

3.5.3. Procedura

 

ROZDZIAŁ 4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

4.1.Statystka opisowa

4.2.Statystyczna weryfikacja hipotez badawczych 

4.3 Dyskusja wyników

Rozdział I. Choroba Alzheimera

1. Obraz kliniczny choroby Alzheimera

2. Choroba Alzheimera – epidemiologia i neuropatologia

3. Leczenie i profilaktyka choroby Alzheimera

 

Rozdział II. Stres psychologiczny

1. Teoria stresu psychologicznego i radzenie sobie

2. Radzenie sobie ze stresem opiekunów osób z chorobą Alzheimera

 

Rozdział III. Metodologia badań własnych

Rozdział IV. Wyniki badań Dyskusja wyników

I. TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY 

1. Definicja emocji

1.1. Komponentowe ujęcie emocji

1.2. Kategorie i wymiary emocji 

1.3. Kategorie zjawisk emocjonalnych i ich właściwości

2. Inteligencja emocjonalna jako dyspozycja

2.1. Definicja inteligencji emocjonalnej 

2.2. Wybrane psychologiczne koncepcje inteligencji emocjonalnej

3. Specyfika emocji w rożnych środowiskach wychowawczych 

3.1. Rodzina pełna

3.2. Rodzina niepełna

3.3. Rodzinny dom dziecka

3.4. Struktura środowiska wychowawczego a klimat emocjonalny

 

II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

1. Pytania i hipotezy badawcze 

2. Narzędzia badawcze

2.1. PKIE – Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

2.2. UMACL – Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL

2.3. Lista uczuć Hermansa

3. Opis próby badawczej i organizacja badań

 

III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 

1. Interpretacja wyników badań własnych 

2. Statystyki opisowe

3. Różnice i podobieństwa w zakresie inteligencji emocjonalnej

4. Różnice i podobieństwa w zakresie nastroju

5. Różnice i podobieństwa w zakresie uczuć

 

IV. DYSUKSJA WYNIKÓW

Praca magisterska z psychologii -przykład

Zobacz jak pracuję! Poniżej fragmenty mojej pracy z psychologii na temat:

„Wpływ afektu, wyrazistości i czasu ekspozycji triad semantycznych na trafność sądów intuicyjnych”

 

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ

1.1. Intuicja w zadaniach leksykalnych. 

1.2. Wpływ emocji na decyzje intuicyjne. 

1.3. Płynność przetwarzania bodźca. 

1.4. Wzajemny wpływ afektu i płynności

ROZDZIAŁ 2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 13

2.1. Osoby badane 

2.2. Narzędzia badawcze 

2.3. Procedura

ROZDZIAŁ 3. ANALIZA I INTERPRETACJA BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Analiza wyników dla wszystkich warunków eksperymentalnych

3.2. Weryfikacja hipotez

3.3. Dyskusja wyników

 

ZAKOŃCZENIE

BIBILIOGRAFIA

ANEKS

Masz pytania? Zadzwoń!

Fragmenty pracy magisterskiej z psychologii

STRESZCZENIE

Niniejsza praca bada wpływ afektu i wyrazistości ekspozycji triad semantycznych na trafność sądów intuicyjnych w zależności od czasu ekspozycji. Badanym eksponowano trzy słowa, które były ze sobą powiązane (triady spójne), bądź nie (triady niespójne), a następnie proszono ich o określenie czy dany zestaw słów jest spójny. Przy krótkim czasie ekspozycji triad (1500 ms) pozytywny afekt zwiększył tendencję badanych do określania triady spójnej jako spójnej.

W przypadku triad niespójnych tą tendencję wywołała ekspozycja w wysokim kontraście i indukcja negatywnego afektu, odwrotną natomiast ekspozycja w niskim kontraście i  indukcja pozytywnegoafektu. Afekt i kontrast nie wpłynęły istotnie na trafność różnicowania triad. Jeżeli czas ekspozycji triad był dłuższy (5000 ms), to wyświetlanie triad w niskim kontraście wpływało na wyższą trafność różnicowania odpowiedzi. Efekt ten był dodatkowo wzmocniony, jeżeli ekspozycję poprzedzono indukcją negatywnego afektu.

Otrzymane wyniki badań zanalizowano w kontekście teorii myślenia analitycznego i intuicyjnego. Wyniki badań pokazują, że te same cechy bodźca mogą aktywować inne procesy poznawcze w zależności od czasu jego przetwarzania, co prowadzi do podejmowania różnych decyzji leksykalnych.

Słowa kluczowe:

 • intuicja,
 • kontrast
 • sądy intuicyjne,
 • triady semantyczne
 • afekt

Fragment: Teoria (fragment: omówienie dotychczasowych badań)

1.2. Wpływ emocji na decyzje intuicyjne

Jedną ze zmiennych pośredniczących w procesie intuicji jest afekt emocjonalny. Wyniki badań nad wpływem afektu na trafność intuicyjnych sądów na temat spójności semantycznej triad nie są ze sobą zbieżne.

Pozytywny afekt w porównaniu do negatywnego zwiększał trafność badanych (Bolte, Kohl, Goschke 2003; Balas, Sweklej, Pochwatko, Godlewska 2011) lub ich tendencję do określania triady jako spójnej, bez względu na jej faktyczną spójność (Topolinski, Strack 2009a). Różnice w procedurze i wynikach poszczególnych eksperymentów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Różnice w procedurze i wynikach poszczególnych eksperymentów

Autor, rokRodzaj manipulacji afektemCzas eskpozycjiWnioski
Bolte, Kohl, Goschke 2003Przywołanie wspomnień z życia osobistego (na początku całego eksperymentu)5000msPozytywny nastrój, zwiększa trafność różnicowania triad spójnych od niespójnych
Eksp. 1Napinanie mięśni twarzy (po ekspozycji, przed i w trakcie dokonywania decyzji)1500msPozytywny afekt zwiększa częstość oceniania wszystkich triad jako spójne
Eksp. 2Prymowanie twarzy (po ekspozycji, przed i w trakcie dokonywania decyzji)1500msj.w
Eksp. 3Prymowanie twarzy (po ekspozycji, przed i w trakcie dokonywania decyzji)1500msj.w
Eksp. 4Prymowanie twarzy (przed zadaniami)1500msj.w
Eksp. 5Emocjonalnie nacechowanie triady1500msj.w
Balas I wspł. 2011Przywołanie wspomnienia z życia osobistego (na początku całego eksperymentu)5000ms
Rozwiązanie triady nacechowana emocjonalnie**Pozytywny nastrój, zwiększa trafność różnicowania triad spójnych od niespójnych

Źródło: opracowanie własne.

Ekspresowa wycena poprawy plagiatu

Wypełnij formularz kontaktowy i otrzymaj wycenę

Tabela 1. Różnice w procedurze i wynikach poszczególnych eksperymentów

Porównując procedury poszczególnych eksperymentów można dostrzec dwie zasadnicze różnice. Po pierwsze, w badaniach Topolinskiego i Stracka (….) czas ekspozycji i reakcji był znacznie krótszy niż w pozostałych eksperymentach, wynosił on odpowiednio 1500 ms i 500 ms, podczas gdy w badaniach Balasa i in. (….) oraz Bolte i in. (….) ekspozycja trwała 5000 ms a czas reakcji był ograniczony do 3000 ms.

Fragment: Metodologii badań

W jednym bloku badanym indukowano pozytywny afekt a w drugim negatywny. Kolejność wyświetlania się bloków była losowa. Afektem manipulowano poprzez napinanie poszczególnych mięśni twarzy. Ta metoda została już wykorzystania w badaniach Topolinskiego i Stracka (2009b). Polega na napinaniu dwóch partii mięśni odpowiedzialnych za uśmiech – mięśni jarzmowych oraz tych, które napinane są podczas płaczu – mięśni marszczących brwi.

Napinanie mięśni odpowiedzialnych za uśmiech –implikuje pozytywny afekt  i zwiększa lubienie eksponowanego bodźca (Cacioppo, Petty, Losh & Kim 1986; Scherer & Ellgring, 2007), natomiast napinanie mięśni odpowiedzialnych za mimikę smutku i aktywnych podczas płaczu powoduje obniżony afekt oraz niechęć do eksponowanego bodźca (Larsen 1992; Strack 1988; Strack & Neumann 2000).

Badani w warunku pozytywnego afektu proszeni byli o włożenie ołówka do ust i na komendę „usta” mieli podnieść wargi tak, aby nie dotykały one ołówka ( zdjęcie 1).

W przypadku afektu negatywnego badani zostali poproszeniu o zmarszczenie brwi,

po wyświetleniu się na ekranie komendy „brwi” tak jak na zdjęciu 2.

Fragment: Wyniki badań

Potwierdziły się hipotezy dotyczące braku wpływu manipulacji afektem i kontrastem 

na tendencję do określania triady jako spójnej. Wieloczynnikowa Anova 2 (afekt: pozytywny, negatywny) x 2 (kontrast: wysoki, niski) przeprowadzona na średniej ilości odpowiedzi spójna dla triad spójnych wykazała brak istotnych różnic dla obydwu głównych efektu, afektu: F (1,38) = 2,418; p = 0,128 oraz brak efektu dla kontrastu: F(1,38) = 0,523; p = 0,474 i brak efektu interakcji: F(1,38) = 2,011; p = 0,164.

Wieloczynnikowa ANOVA 2 (afekt: pozytywny, negatywny) x 2 (kontrast: wysoki, niski) przeprowadzona na średniej ilości odpowiedzi spójna dla triad niespójnych wykazała  brak istotnych różnic dla obydwu głównych efektu, afektu: F (1,38) = 1,077; p = 0,30 oraz brak efektu dla kontrastu: F(1,38) = 1,962; p = 0,165 i brak efektu interakcji: F(1,38) = 1,435; p = 0,238.

Fragment : Dyskusja wyników

W eksperymencie z długim czasem ekspozycji manipulacja afektem nie wpłynęła na trafność różnicowania triad. W dotychczasowych badaniach (Bolte, Kohl, Goschke 2003; Balas, Sweklej, Pochwatko, Godlewska 2011) manipulacja emocjami badanych miała inny charakter: badanych wprowadzano w dany stan emocjonalny poprzez przywoływanie pozytywnych bądź negatywnych wspomnień.

Można przypuszczać, że afekt wywołany napięciem poszczególnych mięśni twarzy, nie był wystarczająco intensywny, aby wpłynąć na trafność odpowiedzi badanych. Wystąpił jednak efekt główny dla kontrastu – trafność różnicowania była wyższa dla triad prezentowanych w niskim kontraście w porównaniu do triad prezentowanych z wysokim kontrastem.

Istotny statystycznie efekt interakcji tłumaczą dotychczasowe badania na temat skorelowanego wpływu płynności przetwarzania i afektu. Skłaniały one do postawienia hipotezy, że wysoka płynność przetwarzania oraz pozytywny afekt przyspieszą i ułatwią proces rozszerzającej się aktywacji – tym samym zwiększając liczbę trafień (Fredrickson & Branigan 2005) – albo wpłyną na ogólną tendencję do określania triady jako spójnej, ze względu na pojawiające się odległe skojarzenia (Keltner, Lerner 2010, Isen, Daubman, & Nowicki 1987).

Tak się jednak nie stało. Wystąpiła tendencja odwrotna i trafność była wyższa, jeżeli afekt był negatywny, a kontrast niższy. Taki wynik sugeruje, że proces różnicowania triad mógł nie być intuicyjny, ponieważ niski kontrast i negatywny afekt wspierają analityczne przetwarzanie informacji. Prawdopodobnie sposób przetwarzania triady wraz z upływem czasu zmierza od podświadomego (intuicyjnego) do świadomego (analitycznego) stylu przetwarzania informacji, stąd tak różny wpływ zmiennych niezależnych. Tą hipotezę należałoby potwierdzić w dalszych badaniach.

AUTOR
Katarzyna Bat

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

4 marca, 2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *