Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Pisanie prac z Psychologii

Metodologia badań w pracy z psychologii

Cena wykonania przeze mnie opracowania naukowego, które spełnia wymagania dla pracy magisterskiej z psychologii to około 6000 zł.

Standardowy termin realizacji to 3 miesiące. Krótsze terminy są możliwe, ale dodatkowo płatne.

Gwarantuję, że napisana przeze mnie praca magisterska z psychologii spełni poniższe wymagania:

1. Cała praca oraz poszczególne rozdziały będą na wskazany temat.
2. Praca będzie zgodna ze standardami APA
3. Para będzie zawierała część teoretyczną i analityczną
4. Do badania wykorzystam wskazane narzędzia psychometryczne.
5. Wyniki zostaną opracowane i obliczone w SPSS.
6. Sformułuję własne wnioski na dany temat.
7. Praca będzie wolna od plagiatu.
8. Będzie poprawna pod kątem językowym.
9. Odniesienie do źródeł i zapis bibliograficzny będą zgodne z APA.
10. Praca będzie zawierała przegląd najnowszych, anglojęzycznych badań.

Ponadto praca będzie miała następującą strukturę:

1. Wstęp
2. Teoria
3. Przegląd aktualnych badań
4. Metodologia badań
5. Wyniki badań
6. Dyskusja wyników

Ważne! Wszystkie poprawki promotora wykonywane są bez dodatkowych opłat, w terminie do 8 dni.

Praca magisterska z psychologii -przykład

Zobacz jak pracuję! Poniżej fragmenty mojej pracy z psychologii na temat:
„Wpływ afektu, wyrazistości i czasu ekspozycji triad semantycznych na trafność sądów intuicyjnych”

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE. 3

WSTĘP. 4

ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ.. 5

1.1. Intuicja w zadaniach leksykalnych. 5

1.2. Wpływ emocji na decyzje intuicyjne. 6

1.3. Płynność przetwarzania bodźca. 9

1.4. Wzajemny wpływ afektu i płynności 10

ROZDZIAŁ 2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH.. 13

2.1. Osoby badane. 13

2.2. Narzędzia badawcze. 13

2.3. Procedura. 14

ROZDZIAŁ 3. ANALIZA I INTERPRETACJA BADAŃ WŁASNYCH.. 16

3.1. Analiza wyników dla wszystkich warunków eksperymentalnych. 16

3.2. Weryfikacja hipotez. 16

3.3. Dyskusja wyników.. 16

ZAKOŃCZENIE. 17

BIBLIOGRAFIA. 18

ANEKS. 19

STRESZCZENIE

Niniejsza praca bada wpływ afektu i wyrazistości ekspozycji triad semantycznych na trafność sądów intuicyjnych w zależności od czasu ekspozycji. Badanym eksponowano trzy słowa, które były ze sobą powiązane (triady spójne), bądź nie (triady niespójne), a następnie proszono ich o określenie czy dany zestaw słów jest spójny. Przy krótkim czasie ekspozycji triad (1500 ms) pozytywny afekt zwiększył tendencję badanych do określania triady spójnej jako spójnej.

W przypadku triad niespójnych tą tendencję wywołała ekspozycja w wysokim kontraście i indukcja negatywnego afektu, odwrotną natomiast ekspozycja w niskim kontraście i  indukcja pozytywnegoafektu. Afekt i kontrast nie wpłynęły istotnie na trafność różnicowania triad. Jeżeli czas ekspozycji triad był dłuższy (5000 ms), to wyświetlanie triad w niskim kontraście wpływało na wyższą trafność różnicowania odpowiedzi. Efekt ten był dodatkowo wzmocniony, jeżeli ekspozycję poprzedzono indukcją negatywnego afektu.

Otrzymane wyniki badań zanalizowano w kontekście teorii myślenia analitycznego i intuicyjnego. Wyniki badań pokazują, że te same cechy bodźca mogą aktywować inne procesy poznawcze w zależności od czasu jego przetwarzania, co prowadzi do podejmowania różnych decyzji leksykalnych.

Słowa kluczowe:  intuicja, sądy intuicyjne, afekt, kontrast, triady semantyczne

Fragment: Teoria (fragment: omówienie dotychczasowych badań)

1.2. W pływ emocji na decyzje intuicyjne

Jedną ze zmiennych pośredniczących w procesie intuicji jest afekt emocjonalny. Wyniki badań nad wpływem afektu na trafność intuicyjnych sądów na temat spójności semantycznej triad nie są ze sobą zbieżne.

Pozytywny afekt w porównaniu do negatywnego zwiększał trafność badanych (Bolte, Kohl, Goschke 2003; Balas, Sweklej, Pochwatko, Godlewska 2011) lub ich tendencję do określania triady jako spójnej, bez względu na jej faktyczną spójność (Topolinski, Strack 2009a). Różnice w procedurze i wynikach poszczególnych eksperymentów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Różnice w procedurze i wynikach poszczególnych eksperymentów

Autor, rokRodzaj manipulacji afektemCzas ekspozycjiWnioski
Bolte, Kohl, Goschke 2003Przywołanie wspomnień z życia osobistego
(na początku całego eksperymentu)
5000msPozytywny nastrój, zwiększa trafność różnicowania triad spójnych od niespójnych
Eksp. 1Napinanie mięśni twarzy (po ekspozycji, przed i w trakcie dokonywania decyzji)1500msPozytywny afekt zwiększa częstość oceniania wszystkich triad jako spójne
Eksp. 2Prymowanie twarzy (po ekspozycji, przed i w trakcie dokonywania decyzji)1500msj.w
Eksp. 3Prymowanie twarzy (po ekspozycji, przed i w trakcie dokonywania decyzji)1500msj.w
Eksp. 4Prymowanie twarzy (przed zadaniami)1500msj.w
Eksp. 5Emocjonalnie nacechowanie triady1500msj.w
Balas I wspł. 2011Przywołanie wspomnienia z życia osobistego (na początku całego eksperymentu)5000msPozytywny afekt zwiększa trafność różnicowania triad spójnych od niespójnych
Rozwiązanie triady nacechowana emocjonalnie**

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Różnice w procedurze i wynikach poszczególnych eksperymentów

Porównując procedury poszczególnych eksperymentów można dostrzec dwie zasadnicze różnice. Po pierwsze, w badaniach Topolinskiego i Stracka (….) czas ekspozycji i reakcji był znacznie krótszy niż w pozostałych eksperymentach, wynosił on odpowiednio 1500 ms i 500 ms, podczas gdy w badaniach Balasa i in. (….) oraz Bolte i in. (….) ekspozycja trwała 5000 ms a czas reakcji był ograniczony do 3000 ms.

Fragment: Metodologii badań

W jednym bloku badanym indukowano pozytywny afekt a w drugim negatywny. Kolejność wyświetlania się bloków była losowa. Afektem manipulowano poprzez napinanie poszczególnych mięśni twarzy. Ta metoda została już wykorzystania w badaniach Topolinskiego i Stracka (2009b). Polega na napinaniu dwóch partii mięśni odpowiedzialnych za uśmiech – mięśni jarzmowych oraz tych, które napinane są podczas płaczu – mięśni marszczących brwi.

Napinanie mięśni odpowiedzialnych za uśmiech –implikuje pozytywny afekt  i zwiększa lubienie eksponowanego bodźca (Cacioppo, Petty, Losh & Kim 1986; Scherer & Ellgring, 2007), natomiast napinanie mięśni odpowiedzialnych za mimikę smutku i aktywnych podczas płaczu powoduje obniżony afekt oraz niechęć do eksponowanego bodźca (Larsen 1992; Strack 1988; Strack & Neumann 2000).

Badani w warunku pozytywnego afektu proszeni byli o włożenie ołówka do ust i na komendę „usta” mieli podnieść wargi tak, aby nie dotykały one ołówka ( zdjęcie 1).

Zdjęcie 1.

W przypadku afektu negatywnego badani zostali poproszeniu o zmarszczenie brwi,
po wyświetleniu się na ekranie komendy „brwi” tak jak na zdjęciu 2.

Zdjęcie 2.

Fragment: Wyniki badań

Potwierdziły się hipotezy dotyczące braku wpływu manipulacji afektem i kontrastem 
na tendencję do określania triady jako spójnej. Wieloczynnikowa Anova 2 (afekt: pozytywny, negatywny) x 2 (kontrast: wysoki, niski) przeprowadzona na średniej ilości odpowiedzi spójna dla triad spójnych wykazała brak istotnych różnic dla obydwu głównych efektu, afektu: F (1,38) = 2,418; p = 0,128 oraz brak efektu dla kontrastu: F(1,38) = 0,523; p = 0,474 i brak efektu interakcji: F(1,38) = 2,011; p = 0,164.

Wieloczynnikowa ANOVA 2 (afekt: pozytywny, negatywny) x 2 (kontrast: wysoki, niski) przeprowadzona na średniej ilości odpowiedzi spójna dla triad niespójnych wykazała  brak istotnych różnic dla obydwu głównych efektu, afektu: F (1,38) = 1,077; p = 0,30 oraz brak efektu dla kontrastu: F(1,38) = 1,962; p = 0,165 i brak efektu interakcji: F(1,38) = 1,435; p = 0,238.

Fragment : Dyskusja wyników

W eksperymencie z długim czasem ekspozycji manipulacja afektem nie wpłynęła na trafność różnicowania triad. W dotychczasowych badaniach (Bolte, Kohl, Goschke 2003; Balas, Sweklej, Pochwatko, Godlewska 2011) manipulacja emocjami badanych miała inny charakter: badanych wprowadzano w dany stan emocjonalny poprzez przywoływanie pozytywnych bądź negatywnych wspomnień.

Można przypuszczać, że afekt wywołany napięciem poszczególnych mięśni twarzy, nie był wystarczająco intensywny, aby wpłynąć na trafność odpowiedzi badanych. Wystąpił jednak efekt główny dla kontrastu – trafność różnicowania była wyższa dla triad prezentowanych w niskim kontraście w porównaniu do triad prezentowanych z wysokim kontrastem.

Istotny statystycznie efekt interakcji tłumaczą dotychczasowe badania na temat skorelowanego wpływu płynności przetwarzania i afektu. Skłaniały one do postawienia hipotezy, że wysoka płynność przetwarzania oraz pozytywny afekt przyspieszą i ułatwią proces rozszerzającej się aktywacji – tym samym zwiększając liczbę trafień (Fredrickson & Branigan 2005) – albo wpłyną na ogólną tendencję do określania triady jako spójnej, ze względu na pojawiające się odległe skojarzenia (Keltner, Lerner 2010, Isen, Daubman, & Nowicki 1987).

Tak się jednak nie stało. Wystąpiła tendencja odwrotna i trafność była wyższa, jeżeli afekt był negatywny, a kontrast niższy. Taki wynik sugeruje, że proces różnicowania triad mógł nie być intuicyjny, ponieważ niski kontrast i negatywny afekt wspierają analityczne przetwarzanie informacji. Prawdopodobnie sposób przetwarzania triady wraz z upływem czasu zmierza od podświadomego (intuicyjnego) do świadomego (analitycznego) stylu przetwarzania informacji, stąd tak różny wpływ zmiennych niezależnych. Tą hipotezę należałoby potwierdzić w dalszych badaniach.


Ekspresowa wycena poprawy plagiatu - załącz raport i pracę. Poprawa merytoryczna lub inne usługi - załącz pracę z uwagami promotora lub opisz swój problem

Zamawiam :

Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaZamówienie pracyInne

Dodaj swoją pracę w polu poniżej (możesz dodać max.3 załączniki)

AUTOR
Katarzyna Bat

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *