Praca magisterska z Psychologii

4.3/5 - (27 votes)

Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej z psychologii:

Oferuję pomoc w pisaniu prac naukowych z psychologii. Wszystkie napisane przeze mnie teksty oparte są o najnowszą literaturę przedmiotu i zgodne ze standardami APA. Poprawki promotora dotyczące zamawianych fragmentów są w ustalonej wcześniej cenie. Pomoc w pisaniu może obejmować dowolną część pracy magisterskiej. Może to być pełne opracowanie lub jego fragment np. część teoretyczna, przegląd badań, dyskusja wyników lub streszczenie. Istnieje także możliwość zamówienia części analitycznej, na którą składają się takie elementy jak: baza danych, metodologia badań oraz analiza statystyczna. pisanie prac magisterskich z psychologii wymaga szerokiej wiedzy, doświadczenia, znajomości statystyki, języka angielskiego oraz testów psychometrycznych. Sprawdź cenę pracy magisterskiej psychologii.

Temat pracy magisterskiej z psychologii

Poniżej lista kilku przykładowych tematów prac magisterskich z psychologii:

 • Środowiskowe uwarunkowania depresji u dzieci w wieku szkolnym
 • Inteligencja emocjonalna a punktualność zdarzeń życiowych u młodych dorosłych
 • Różnice i podobieństwa pomiędzy dyspozycjami i stanami emocjonalnymi u osób wychowywanych w rodzinach pełnych, niepełnych oraz domach dziecka.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem opiekunów osób z chorobą Alzheimera
 • Style przywiązania, postawy wobec ról płciowych a komunikacja w związkach partnerskich i małżeńskich
 • Satysfakcja z pracy i inteligencja emocjonalna a konflikt praca-rodzina, rodzina-praca wśród przedsiębiorców

Plan pracy magisterskiej z psychologii

Poniżej przykładowe plany prac magisterskich z psychologii:

SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
Rozdział I. Wprowadzenie teoretyczne
  1.1. Satysfakcja z pracy
  1.2. Inteligencja emocjonalna
  1.3. Konflikt praca-rodzina, rodzina-praca 
Rozdział II. Metodologia badań własnych
  2.1. Cel i przedmiot badań
  2.2. Pytania i hipotezy badawcze
  2.3. Metoda
    2.3.1. Charakterystyka badanych osób
    2.3.2. Narzędzia badawcze
    2.3.3. Procedura
 Rozdział III. Analiza wyników badań własnych
  3.1. Statystka opisowa
  3.2. Statystyczna weryfikacja hipotez badawczych
  3.3 Podsumowanie i wnioski 
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA OKRESU WCZESNEJ ADOLESCENCJI
 1.1. Rozwój fizyczny
 1.2. Rozwój poznawczy
 1.3. Rozwój emocjonalno-społeczny
ROZDZIAŁ 2. DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY
 2.1.Depresja, kryteria zaburzenia
 2.2.Epidemiologia
 2.3.Etiologia
 2.4.Specyfika depresji u dzieci i młodzieży oraz jej objawy w poszczególnych okresach  rozwojowych
ROZDZIAŁ 3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
 3.1.Cel i problematyka badań
 3.2.Pytania i hipotezy badawcze
 3.3.Model badawczy
 3.4.Operacjonalizacja badanych zmiennych
 3.5.Metoda
   3.5.1. Charakterystyka badanych osób
   3.5.2. Narzędzia badawcze
   3.5.3. Procedura
ROZDZIAŁ 4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
 4.1.Statystka opisowa
 4.2.Statystyczna weryfikacja hipotez badawczych 
 4.3 Dyskusja wyników 
SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
Rozdział I. Choroba Alzheimera
 1.1. Obraz kliniczny choroby Alzheimera
 1.2. Choroba Alzheimera – epidemiologia i neuropatologia
 1.3. Leczenie i profilaktyka choroby Alzheimera
Rozdział II. Stres psychologiczny
 2.1. Teoria stresu psychologicznego i radzenie sobie
 2.2. Radzenie sobie ze stresem opiekunów osób z chorobą Alzheimera
Rozdział III. Metodologia badań własnych
Rozdział IV. Wyniki badań Dyskusja wyników
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
 
SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
Rozdział I. TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY 
 1.1. Definicja emocji
   1.1.1. Komponentowe ujęcie emocji
   1.1.2. Kategorie i wymiary emocji 
   1.1.3. Kategorie zjawisk emocjonalnych i ich właściwości
 1.2. Inteligencja emocjonalna jako dyspozycja
   1.2.1. Definicja inteligencji emocjonalnej 
   1.2.2. Wybrane psychologiczne koncepcje inteligencji emocjonalnej
 1.3. Specyfika emocji w rożnych środowiskach wychowawczych 
   1.3.1. Rodzina pełna
   1.3.2. Rodzina niepełna
   1.3.3. Rodzinny dom dziecka
   1.3.4. Struktura środowiska wychowawczego a klimat emocjonalny 
Rozdział II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
 2.1. Pytania i hipotezy badawcze 
 2.2. Narzędzia badawcze
   2.2.1. PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
   2.2.2. UMACL - Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL
   2.2.3. Lista uczuć Hermansa
 2.3. Opis próby badawczej i organizacja badań 
Rozdział III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 
 3.1. Interpretacja wyników badań własnych 
 3.2. Statystyki opisowe
 3.3. Różnice i podobieństwa w zakresie inteligencji emocjonalnej
 3.4. Różnice i podobieństwa w zakresie nastroju
Rozdział IV. Różnice i podobieństwa w zakresie uczuć
WYNIKI
DYSKUSJA
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS (KWESTIONARIUSZ ANKIETY) 

Przykład pracy magisterskiej z psychologii

ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ
1.1. Intuicja w zadaniach leksykalnych.
1.2. Wpływ emocji na decyzje intuicyjne.
1.3. Płynność przetwarzania bodźca.
1.4. Wzajemny wpływ afektu i płynności

ROZDZIAŁ 2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 13

2.1. Osoby badane
2.2. Narzędzia badawcze
2.3. Procedura

ROZDZIAŁ 3. ANALIZA I INTERPRETACJA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Analiza wyników dla wszystkich warunków eksperymentalnych
3.2. Weryfikacja hipotez
3.3. Dyskusja wyników

Fragment pracy magisterskiej z psychologii

Zobacz jak pracuję! Poniżej fragmenty mojej pracy z psychologii na temat:
„Wpływ afektu, wyrazistości i czasu ekspozycji triad semantycznych na trafność sądów intuicyjnych”

STRESZCZENIE

Niniejsza praca bada wpływ afektu i wyrazistości ekspozycji triad semantycznych na trafność sądów intuicyjnych w zależności od czasu ekspozycji. Badanym eksponowano trzy słowa, które były ze sobą powiązane (triady spójne), bądź nie (triady niespójne), a następnie proszono ich o określenie czy dany zestaw słów jest spójny. Przy krótkim czasie ekspozycji triad (1500 ms) pozytywny afekt zwiększył tendencję badanych do określania triady spójnej jako spójnej.

W przypadku triad niespójnych tą tendencję wywołała ekspozycja w wysokim kontraście i indukcja negatywnego afektu, odwrotną natomiast ekspozycja w niskim kontraście i  indukcja pozytywnegoafektu. Afekt i kontrast nie wpłynęły istotnie na trafność różnicowania triad. Jeżeli czas ekspozycji triad był dłuższy (5000 ms), to wyświetlanie triad w niskim kontraście wpływało na wyższą trafność różnicowania odpowiedzi. Efekt ten był dodatkowo wzmocniony, jeżeli ekspozycję poprzedzono indukcją negatywnego afektu.

Otrzymane wyniki badań zanalizowano w kontekście teorii myślenia analitycznego i intuicyjnego. Wyniki badań pokazują, że te same cechy bodźca mogą aktywować inne procesy poznawcze w zależności od czasu jego przetwarzania, co prowadzi do podejmowania różnych decyzji leksykalnych.

Słowa kluczowe:  intuicja, sądy intuicyjne, afekt, kontrast, triady semantyczne

Fragment: Teoria (fragment: omówienie dotychczasowych badań)

1.2. Wpływ emocji na decyzje intuicyjne

Jedną ze zmiennych pośredniczących w procesie intuicji jest afekt emocjonalny. Wyniki badań nad wpływem afektu na trafność intuicyjnych sądów na temat spójności semantycznej triad nie są ze sobą zbieżne.

Pozytywny afekt w porównaniu do negatywnego zwiększał trafność badanych (Bolte, Kohl, Goschke 2003; Balas, Sweklej, Pochwatko, Godlewska 2011) lub ich tendencję do określania triady jako spójnej, bez względu na jej faktyczną spójność (Topolinski, Strack 2009a). Różnice w procedurze i wynikach poszczególnych eksperymentów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Różnice w procedurze i wynikach poszczególnych eksperymentów

Autor, rokRodzaj manipulacji afektemCzas ekspozycjiWnioski
Bolte, Kohl, Goschke 2003Przywołanie wspomnień z życia osobistego
(na początku całego eksperymentu)
5000msPozytywny nastrój, zwiększa trafność różnicowania triad spójnych od niespójnych
Eksp. 1Napinanie mięśni twarzy (po ekspozycji, przed i w trakcie dokonywania decyzji)1500msPozytywny afekt zwiększa częstość oceniania wszystkich triad jako spójne
Eksp. 2Prymowanie twarzy (po ekspozycji, przed i w trakcie dokonywania decyzji)1500msj.w
Eksp. 3Prymowanie twarzy (po ekspozycji, przed i w trakcie dokonywania decyzji)1500msj.w
Eksp. 4Prymowanie twarzy (przed zadaniami)1500msj.w
Eksp. 5Emocjonalnie nacechowanie triady1500msj.w
Balas I wspł. 2011Przywołanie wspomnienia z życia osobistego (na początku całego eksperymentu)5000msPozytywny afekt zwiększa trafność różnicowania triad spójnych od niespójnych
Rozwiązanie triady nacechowana emocjonalnie**

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Różnice w procedurze i wynikach poszczególnych eksperymentów

Porównując procedury poszczególnych eksperymentów można dostrzec dwie zasadnicze różnice. Po pierwsze, w badaniach Topolinskiego i Stracka (….) czas ekspozycji i reakcji był znacznie krótszy niż w pozostałych eksperymentach, wynosił on odpowiednio 1500 ms i 500 ms, podczas gdy w badaniach Balasa i in. (….) oraz Bolte i in. (….) ekspozycja trwała 5000 ms a czas reakcji był ograniczony do 3000 ms.

Fragment: Metodologii badań

W jednym bloku badanym indukowano pozytywny afekt a w drugim negatywny. Kolejność wyświetlania się bloków była losowa. Afektem manipulowano poprzez napinanie poszczególnych mięśni twarzy. Ta metoda została już wykorzystania w badaniach Topolinskiego i Stracka (2009b). Polega na napinaniu dwóch partii mięśni odpowiedzialnych za uśmiech – mięśni jarzmowych oraz tych, które napinane są podczas płaczu – mięśni marszczących brwi.

Napinanie mięśni odpowiedzialnych za uśmiech –implikuje pozytywny afekt  i zwiększa lubienie eksponowanego bodźca (Cacioppo, Petty, Losh & Kim 1986; Scherer & Ellgring, 2007), natomiast napinanie mięśni odpowiedzialnych za mimikę smutku i aktywnych podczas płaczu powoduje obniżony afekt oraz niechęć do eksponowanego bodźca (Larsen 1992; Strack 1988; Strack & Neumann 2000).

Badani w warunku pozytywnego afektu proszeni byli o włożenie ołówka do ust i na komendę „usta” mieli podnieść wargi tak, aby nie dotykały one ołówka ( zdjęcie 1).
W przypadku afektu negatywnego badani zostali poproszeniu o zmarszczenie brwi, po wyświetleniu się na ekranie komendy „brwi” tak jak na zdjęciu 2.

Fragment: Wyniki badań

Potwierdziły się hipotezy dotyczące braku wpływu manipulacji afektem i kontrastem 
na tendencję do określania triady jako spójnej. Wieloczynnikowa Anova 2 (afekt: pozytywny, negatywny) x 2 (kontrast: wysoki, niski) przeprowadzona na średniej ilości odpowiedzi spójna dla triad spójnych wykazała brak istotnych różnic dla obydwu głównych efektu, afektu: F (1,38) = 2,418; p = 0,128 oraz brak efektu dla kontrastu: F(1,38) = 0,523; p = 0,474 i brak efektu interakcji: F(1,38) = 2,011; p = 0,164.

Wieloczynnikowa ANOVA 2 (afekt: pozytywny, negatywny) x 2 (kontrast: wysoki, niski) przeprowadzona na średniej ilości odpowiedzi spójna dla triad niespójnych wykazała  brak istotnych różnic dla obydwu głównych efektu, afektu: F (1,38) = 1,077; p = 0,30 oraz brak efektu dla kontrastu: F(1,38) = 1,962; p = 0,165 i brak efektu interakcji: F(1,38) = 1,435; p = 0,238.

Fragment : Dyskusja wyników

W eksperymencie z długim czasem ekspozycji manipulacja afektem nie wpłynęła na trafność różnicowania triad. W dotychczasowych badaniach (Bolte, Kohl, Goschke 2003; Balas, Sweklej, Pochwatko, Godlewska 2011) manipulacja emocjami badanych miała inny charakter: badanych wprowadzano w dany stan emocjonalny poprzez przywoływanie pozytywnych bądź negatywnych wspomnień.

Można przypuszczać, że afekt wywołany napięciem poszczególnych mięśni twarzy, nie był wystarczająco intensywny, aby wpłynąć na trafność odpowiedzi badanych. Wystąpił jednak efekt główny dla kontrastu – trafność różnicowania była wyższa dla triad prezentowanych w niskim kontraście w porównaniu do triad prezentowanych z wysokim kontrastem.

Istotny statystycznie efekt interakcji tłumaczą dotychczasowe badania na temat skorelowanego wpływu płynności przetwarzania i afektu. Skłaniały one do postawienia hipotezy, że wysoka płynność przetwarzania oraz pozytywny afekt przyspieszą i ułatwią proces rozszerzającej się aktywacji – tym samym zwiększając liczbę trafień (Fredrickson & Branigan 2005) – albo wpłyną na ogólną tendencję do określania triady jako spójnej, ze względu na pojawiające się odległe skojarzenia (Keltner, Lerner 2010, Isen, Daubman, & Nowicki 1987).

Tak się jednak nie stało. Wystąpiła tendencja odwrotna i trafność była wyższa, jeżeli afekt był negatywny, a kontrast niższy. Taki wynik sugeruje, że proces różnicowania triad mógł nie być intuicyjny, ponieważ niski kontrast i negatywny afekt wspierają analityczne przetwarzanie informacji. Prawdopodobnie sposób przetwarzania triady wraz z upływem czasu zmierza od podświadomego (intuicyjnego) do świadomego (analitycznego) stylu przetwarzania informacji, stąd tak różny wpływ zmiennych niezależnych. Tą hipotezę należałoby potwierdzić w dalszych badaniach.


Gwarantuję, że napisany przeze mnie element do pracy magisterskiej z psychologii spełni poniższe wymagania, będzie:
1. Na wskazany temat.
2. Zgodny ze standardami APA
3. Wykorzystywał wskazane narzędzia psychometryczne.
4. Wyniki zostaną opracowane i obliczone w SPSS.
5. Zawierał unikalne wnioski na dany temat.
7. Wolny od plagiatu.
8. Poprawny pod kątem językowym.
9. Zawierał odniesienie do źródeł i zapis bibliograficzny będą zgodne z APA.
10. Zawierał przegląd najnowszych, anglojęzycznych badań.

Ponadto praca będzie miała następującą strukturę:

Ważne! 

Wszystkie poprawki promotora wykonywane są bez dodatkowych opłat, w terminie do 8 dni.

Czy na psychologii pisze się pracę licencjacką/ magisterską?

Tak, warunkiem ukończenia studiów z psychologii jest napisanie pracy magisterskiej. Kierunek psychologia jest najczęściej jednolity, pięcioletni,

Ile kosztuje napisanie pracy magisterskiej z psychologii?

Cena na portalach waha się w przedziale między 2000 a 3500 zł. Najczęściej jednak studenci płacą znacznie więcej, bo jak się okazuje zamówiona przez nich praca wymaga poprawek w zakresie formatowania, uzupełnienia źródeł, obliczeń statystycznych lub poprawy plagiatu.

Ile stron powinna mieć praca magisterska?

Najczęściej prace magisterskie są względnie krótkie a ich objętość nie przekracza 50 stron. To jednak zależy do wytycznych uczelni, zaleceń promotora, tematu pracy oraz jej charakteru (empiryczna/teoretyczna). Prace magisterskie na uczelniach SWPS zazwyczaj mają 30 40 albo 50 stron.

  Ekspresowa wycena!

  Poprawy plagiatu

  załącz raport JSA i swoją pracę

  Poprawa merytoryczna i inne

  załącz pracę z uwagami lub opisz

  swój problem

  Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaPoprawa językowaZamówienie elementu pracyInne

  zaakceptuj politykę prywatności

  4.3/5 - (27 votes)
  AUTOR
  Dorota Wrona

  Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

  Malwina Olech

  Prosze o pomoc w rozwiązaniu zadania

  Praca mgr z psychologii

  Dzień dobry, potrzebuję pomocy w napisaniu pracy z psychologii..część teoretyczna jest opracowana, chodzi o metodologię i wyniki. Czy można liczyć na wsparcie?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *