98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Test orientacji życiowej LOTR

Autorzy:

Michael F. Scheier, Charles S. Carver, Michael W. Bridges (1994). Adaptacja: Ryszard Poprawa i Zygfryd Juczyński (2012).

Skala przeznaczona jest do pomiaru dyspozycyjnego optymizmu dla osób dorosłych zdrowych i chorych. Narzędzie to służy do pomiaru uogólnionych oczekiwań wobec przyszłości, które tworzą ważny wymiar osobowości definiowany jako dyspozycyjny optymizm. adania wskazują, że optymizm jest istotnym zasobem osobistym, który wpływa na samopoczucie oraz sprzyja lepszemu radzeniu sobie z wydarzeniami życiowymi, a także zwiększa odporność na stres (Scheier i Carver, 1985).

Pomiar: Składa się z 10 stwierdzeń, z których sześć posiada wartość diagnostyczną.
Im wyższy wynik, tym wyższy poziom optymizmu.

Rzetelność: 0,76 (alfa Cronbacha).

Trafność: korelacja dodatnia wskaźnika optymizmu z poczuciem własnej wartości skali Rosenberga, ujemna z kontrolą depresji i gniewu skali Kontroli Emocjonalnej CECS; korelacja dodatnia wskaźnika optymizmu z planowaniem, ujemna z zaprzestaniem działań (COPE).

Pomiar: badany ocenia, w jakim stopniu każde stwierdzenie odnosi się do niego, używając pięciostopniowej skali. Wykonanie tego zadania zajmuje od 2 do 5 minut. Ogólny wynik testu jest sumą ocen sześciu stwierdzeń, w tym trzech pozytywnych oraz trzech negatywnych. Ogólny wynik może mieścić się w zakresie od 0 do 24 punktów, gdzie wyższy wynik oznacza wyższy poziom optymizmu.

Badania:

Optymizm to skłonność do pozytywnych oczekiwań i zadowolenia z życia, która pomaga w radzeniu sobie z trudnościami. Badania wykazują, że optymiści częściej stosują strategie skoncentrowane na problemie i emocjach, takie jak akceptacja i humor, podczas gdy pesymiści unikają problemów i zaprzeczają im.

Scheier, Carver i Bridges (1994) oraz Friedman i inni (1992) pokazują, że optymiści lepiej przystosowują się do zmian życiowych, w tym do sytuacji zdrowotnych. Optymizm jest związany z lepszym radzeniem sobie ze stresem i lepszymi wynikami zdrowotnymi.

Poziom optymizmu wpływa na działania i zachowania, korelując pozytywnie z samooceną i poczuciem własnej wartości, a negatywnie z depresją, bezradnością i lękiem (Juczyński, 1997). Dyspozycyjny optymizm obejmuje zarówno optymizm obronny, jak i funkcjonalny, który odnosi się do pozytywnych oczekiwań sukcesu i radzenia sobie ze stresorami codziennymi (Taylor, 1995).

W psychologii zdrowia kluczową rolę odgrywa poczucie własnej skuteczności, które przekształca zamiary w działania i pomaga radzić sobie z codziennymi stresorami (Juczyński, 1998; Schwarzer i Fuchs, 1996).

Proponowane tematy prac magisterskich:

  • Wpływ dyspozycyjnego optymizmu na skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu depresji
  • Rola optymizmu w procesie rehabilitacji pacjentów po operacji by-pass
  • Optymizm a adaptacja do życia po diagnozie choroby przewlekłej: Analiza przypadków
  • Dyspozycyjny optymizm jako czynnik ochronny przed wypaleniem zawodowym wśród pracowników służby zdrowia
  • Wpływ optymizmu na zdolność radzenia sobie ze stresem wśród studentów medycyny
  • Optymizm i jego związek z efektywnością interwencji psychologicznych w sporcie
  • Badanie związku między dyspozycyjnym optymizmem a jakością życia seniorów w domach opieki
  • Rola optymizmu w procesie adaptacji do zmian zawodowych w wyniku pandemii COVID-19
  • Optymizm a zachowania prozdrowotne: Porównanie populacji miejskiej i wiejskiej
  • Wpływ programów promujących optymizm na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje