98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Przykładowe prace magisterskie i licencjackie z pedagogiki

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 5 (3)

Data aktualizacji: 2021-11-05

Przykładowa praca z pedagogiki .pdf

Poniżej przykładowe prace magisterskie z pedagogiki - plan pracy, opis, PDF. Kliknij na pasek, wstążkę, by zobaczyć plan.

Temat: Rola i znaczenie aktywności fizycznej w opinii uczniów klas IV-VI

Wstęp

Rozdział I. Rola szkoły i rodziny w procesie fizycznego kształcenia i wychowania.

1.1 Główne wyzwania i zadania współczesnej edukacji fizycznej1.2. Rola i znaczenie wychowania fizycznego w edukacji szkolnej1.3. Możliwości współczesnej szkoły w realizacji celów i zadań wychowania fizycznego

Rozdział II.. Znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju dziecka w wieku szkolnym.

2.1. Aktywność fizyczna w życiu człowieka2.2. Charakterystyka rozwojowa dzieci w wieku szkolnym2.3. Znaczenie roli wychowania fizycznego dla zdrowia i sprawności fizycznej w okresie środkowego dzieciństwa2.4. Korzyści wynikające z aktywności fizycznej młodego człowieka

Rozdział III Metodologia badań własnych.

3.1 Cel i przedmiot badań3.2. Problematyka badawcza3.3. Metoda, narzędzia i techniki badań3.4. Organizacja i przebieg badań3.5. Teren badań3.6. Charakterystyka badanej grupy

Rozdział IV. Aktywność fizyczna uczniów w szkole podstawowej - wyniki badań własnych

4.1. Opinia i stosunek młodzieży do aktywności fizycznej4.2. Stan wiedzy i świadomości uczniów o wartości wynikających z uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej4.3. Preferencje i zainteresowania pozaszkolnymi formami aktywności fizycznej4.4. Istniejące formy aktywności fizycznej oferowane uczniom na zajęciach pozalekcyjnych4.5. Wzorce zachowań związanych z aktywnością fizyczną, sportem dzieci wynoszone z domu4.6. Realizacja procesów mających na celu wychowanie do aktywności fizycznej w szkole

Zakończenie

Opis pracy: Praca dotyczy wychowania dziecka w kulturze fizycznej. Dwa rozdziały teoretyczne dotyczą regulacji prawnych takich jak podstawa programowa czy społeczno-psychologicznych aspektów jak na przykład rola i znaczenie rodziny czy charakterystyka rozwojowa dziecka. Badania własne zostały przeprowadzone w lokalnej szkole podstawowej i mierzą wartości wychowawcze dzieci - ich świadomość istoty aktywności fizycznej a także ich zainteresowania i praktyczne działanie w tym obszarze.

Temat: Mierzenie efektów i sposoby nauczania czytania ze zrozumieniem

Wstęp

Rozdział I Teoretyczne podstawy czytania i pomiaru jego efektywności

1.1. Istota procesu czytania1.2. Fizjologiczne i psychologiczne podstawy przebiegu procesu czytania1.3. Rozumienie czytanego tekstu1.3.1. Psychologiczne koncepcje rozumienia1.3.2. Zagadnienie stopniowalności rozumienia1.4. Badanie stanu osiągnięć w czytaniu uczniów klasy trzeciej

Rozdział II Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań 2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze2.3. Zmienne i ich wskaźniki2.4. Metody, techniki, narzędzia badawcze2.5. Skale pomiarowe2.6. Charakterystyka badanej populacji2.7. Przebieg i organizacja badań

Rozdział III Analiza wyników badań

3.1. Stan osiągnięć w czytaniu uczniów klas trzecich w szkole podstawowej3.2. Poziom osiągnięć czytaniu uczniów klas trzecich zakresie wyodrębnionych kategorii taksonomii rozumienia czytanego tekstu3.3. Osiągnięcia uczniów klas trzecich poziomu rozumienia słów i związków frazeologicznych3.4. Osiągnięcia uczniów klas początkowych z poziomu rozumienia szczegółowej informacji3.5. Osiągnięcia uczniów klasy trzeciej z poziomu rozumienia myśli przewodniej3.6. Osiągnięcia uczniów klas trzecich z poziomu rozumienia wartości czytanego tekstu

Podsumowanie

Opis pracy: Celem pracy jest określenie stanu osiągnięć w czytaniu uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej w środowisku wiejskim oraz ustalenie związków między poziomami tych osiągnięć. Pierwszy rozdział ukazuje teoretyczne podstawy czytania i pomiaru jego efektywności. Drugi rozdział poświęcony jest metodologicznym podstawom podjętych badań osiągnięć w czytaniu uczniów. Badania własne miały na celu zweryfikowanie 3 hipotez które opierały się o zmienne: realny poziom osiągnieć uczniów a osiągnięcia zakładane w programie nauczania.

Temat: Gry i zabawy dydaktyczne w terapii logopedycznej dzieci

Wstęp

Rozdział I - Cele i zadania logopedii w pracy z dziećmi

1.1. Pojęcie i definicja logopedii1.2. Specjalności logopedyczne1.3. Terapia logopedyczna i jej wpływ na dzieci1.4. Wykorzystanie w pracy z dziećmi gier i zabaw logopedycznych

Rozdział II - Gry i zabawy logopedyczne

2.1. Charakterystyka zabaw konstrukcyjnych2.2. Charakterystyka zabaw tematycznych2.3. Charakterystyka zabaw ruchowych2.4. Charakterystyka zabaw dydaktycznych

Rozdział III - Metodologia badań własnych

3.1. Cele i problemy badawcze3.2. Problem badawczy3.3. Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych3.4. Kryteria doboru badanych. Miejsce badań3.5. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV – Analiza wyników badań własnych

Rozdział V Rodzaje zabaw wykorzystywanych w terapii i profilaktyce logopedycznej

Wnioski

Zakończenie

Opis pracy: Przedmiotem niniejszej pracy jest zapoznanie z przedmiotem logopedii i jej problematyki w zakresie działań dydaktycznych służących terapii logopedycznej dzieci. Zasadniczym przedmiotem tej pracy jest prześledzenie metod pracy z dziećmi z problemami logopedycznymi i próba rozstrzygnięcia jaki rodzaj terapii jest najlepszy przy tych rodzajach schorzeń. Praca ma charakter opisowo badawczy. W toku pracy nad jej treścią wykorzystane zostały zarówno materiały źródłowe: podręczniki, książki, artykuły związane z tematyką pracy. Jej ostatnią część oparto na badaniach własnych

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje