98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Plagiat w tekstach prawniczych i jego poprawa

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 5 (1)

Data aktualizacji: 2019-04-13

Plagiat w tekstach prawniczych i jego poprawa

UWAGA! Poniższy przykład poprawy plagiatu nie będzie skuteczny w nowym systemie antyplagiatowym JSA. Dowiedz się jak pisać i poprawiać pracę aby nie został wykryty plagiat w nowym systemie JSA: https://poprawaprac.pl/jak-poprawic-plagiat-w-systemie-jsa-instrukcja-krok-po-kroku

Przykład tekstu przepisanego z Internetu (plagiat):

Pojęcia władzy wykonawczej Konstytucja nie definiuje w sposób przedmiotowy i ogranicza się jedynie w art. 10 ust. 2 do wskazania organów, które do niej należą. Pod pojęciem władzy wykonawczej w nauce prawa konstytucyjnego powszechnie rozumie się działalność polegającą na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra ogólnego, interesu publicznego. Zadania te określane są z reguły przez władzę ustawodawczą w uchwalanych przez nią ustawach. Ustrojodawca przyznał jej też kompetencje do kontrolowania sposobu, w jaki władza wykonawcza wypełnia nałożone na nią zadania. Ich wypełnianie odbywa się przez zastosowanie specyficznych form organizacyjnych i proceduralnych właściwych władzy wykonawczej. W działalności władzy wykonawczej wyróżnia się dwa zakresy: polityczny i administracyjny. Pierwszy z nich polega na wytyczeniu linii politycznej dla realizacji zadań w określonej dziedzinie (polega to np. na ustaleniu hierarchii tych zadań, wskazaniu tempa i zakresu ich realizacji itp.). Drugi na wcielaniu jej w życie przy pomocy środków i form właściwych administracji, a więc stosowaniu prawa (np. wykonywaniu ustaw) i działalności organizatorskiej. Dzieje się to za pośrednictwem funkcjonariuszy państwowych powiązanych ze sobą na różnych szczeblach organizacyjnych stosunkami nadrzędności i podporządkowania. W tym aspekcie administracja to działalność służebna wobec wykonawczych decyzji o charakterze politycznym, prowadzona przez zorganizowany, fachowy aparat urzędniczy o charakterze pomocniczym (np. służba cywilna). Organy władzy wykonawczej odpowiadają nie tylko za własne decyzje, ale także i za decyzje podległych sobie jednostek.

Tekst poprawiony:

Konstytucja pojęcie władzy wykonawczej w sposób przedmiotowy nie definiuje a jedynie ogranicza się w art. 10 ust. 2 do wymienienia tych organów, które należą do niej. W nauce prawa konstytucyjnego pod pojęciem władzy wykonawczej, przyjmuje się działalność polegającą na realizacji państwowych zadań, których celem jest osiągnięcie dobra wspólnego, a więc interesu publicznego. Wspomniane zadania co do zasady są określone przez władzę ustawodawczą w uchwalanych aktach prawnych, a więc w ustawach. Ustrojodawca nadał jej również kompetencje do kontrolowania trybu, w jakim władza wykonawcza realizuje nałożone na nią zadania. To odbywa się przy zastosowaniu charakterystycznych form proceduralnych oraz organizacyjnych, właściwych władzy wykonawczej. Należy zaznaczyć, że działalność władzy wykonawczej obejmuje dwa obszary: administracyjny oraz polityczny. Pierwszy z nich polega na stosowaniu prawa (tj. realizacji ustaw) a następnie działalności organizatorskiej. Drugi polega na określeniu politycznej linii dla tych zadań, które dotyczą określonej dziedziny (dla przykładu polega to na ustaleniu hierarchii owych zadań, określeniu ich tempa i wskazaniu obszaru ich realizacji itd .). Tak się dzieje za pośrednictwem państwowych funkcjonariuszy, którzy są wzajemnie ze sobą powiązani w różnych komórkach organizacyjnych stosunkiem nadrzędności oraz podporządkowania. W aspekcie tym administracja pełni funkcję służebną względem decyzji wykonawczych o politycznym charakterze. Organy władzy wykonawczej ponoszą odpowiedzialność nie tylko za decyzje własne, ale również i za decyzje podległych im jednostkom.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje