Poprawa prac – Prawo

4.7/5 - (3 votes)

Korekta prac magisterskich z prawa często przysparza studentom wiele problemów. Uwagi promotora najczęściej dotyczą nieaktualnych źródeł wykorzystanych w pracy, błędów merytorycznych, nieuwzględnienia wyroków Sądu Najwyższego lub braków w pracy.

Każda praca magisterska z prawa musi zostać oparta o aktualne źródła,  a ustawy i rozporządzenia ulegają ciągłym zmianom. Wśród najczęściej wykorzystywanych źródeł wymienia się Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, a także rozporządzenia z mocą ustaw i akty prawa miejscowego. Aby dokonać prawidłowej poprawy potrzebna jest znajomość danej problematyki oraz metod umieszczania cytatów, a także tworzenia przypisów.

Jeżeli promotor wskazał, że praca została oparta o nieaktualne źródła przy poprawie należy uwzględnić praktycznie całą pracę, gdzie należy wszystkie akty prawne zweryfikować a następnie skorygować. Można korzystać z baz danych dostępnych w Internecie, na przykład w Internetowym Systemie Aktów Prawnych oraz w innych publikacjach wydawnictw urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Zawsze należy pamiętać o nadrzędnych źródłach prawnych i odnosić się do nich.
Pamiętaj! O ile Internetowy System Aktów Prawnych jest bazą materiałów pomocniczych i informacyjnych, o tyle nie on stanowi źródła prawa.

Bardzo ważne przy pisaniu pracy jest podawanie źródeł. Przypisy są niezbędnym warunkiem wykorzystania treści, które pochodzą od innego autora, jednakże ich forma może różnić się w zależności od wymagań promotora, wydziału albo uczelni, dlatego też warto zasięgnąć pomocy w czasie ich tworzenia, aby nie popełnić błędów, które sprawią, że cała korekta będzie niezgodna z wymogami danej uczelni.

Do bardzo trudnej poprawy należy poprawa plagiatu w pracach z prawa. Taka poprawa zdarza się relatywnie rzadko, ponieważ podobieństwo semantyczne w pracach naukowych z zakresu prawa jest bardzo wysokie a zatem wysokie wskaźniki plagiatu są dopuszczane przez promotorów. Jeżeli jednak zdarzy się, że praca studenta stanowi kopię obszernych fragmentów z książek lub innych prac, promotor może całkowicie odrzucić pracę lub wymagać od studenta obniżenia współczynnika podobieństwa. W tym wypadku poprawa musi być wykonana przez osobą mającą wiedzę z zakresu prawa. Samo sparafrazowanie pracy przez osobę bez odpowiednich umiejętności, może skutkować licznymi błędami merytorycznymi oraz językowymi. Język prawniczy jest wąski i specyficzny, dlatego osoby bez odpowiedniego wykształcenia często nie potrafią poprawnie się nim obsługiwać.

4.7/5 - (3 votes)
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.