98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Skala pomiaru prężności SPP-25

Opis

Prężność reprezentuje sekwencję samoregulacji o specyfice uniwersalnej, która chroni przed negatywnymi konsekwencjami codziennych jak i traumatycznych doświadczanych wydarzeń.

Autorzy: Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, 2008

Skala zawiera 25 twierdzeń diagnostycznych, na które badany udziela odpowiedzi na pięciostopniowej skali Likerta:

 1. zdecydowanie nie
 2. raczej nie
 3. ani tak, ani nie/trudno powiedzieć
 4. raczej tak
 5. zdecydowanie tak

Wyniki ujmowane są na pięciu skalach:

 • Wytrwałość i determinacja w działaniu
 • Otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru
 • Kompetencje osobiste do radzenia sobie i tolerancja negatywnych emocji
 • Tolerancja na niepowodzenia i traktowanie życia jako wyzwania
 • Optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania się w trudnych sytuacjach

Trafność: Trafność teoretyczna potwierdzona.

Rzetelność: Rzetelność wyznaczona za pomocą alfa Cronbacha wynosi 0,89 dla całej skali. Wskaźniki rzetelności wyodrębnionych pięciu podskal:

 • Wytrwałość i determinacja w działaniu (0,72)
 • Otwartość na nowe doświadczenie i poczucie humoru (0,68)
 • Kompetencje osobiste do radzenia sobie i tolerancja negatywnych emocji (0,74)
 • Tolerancja na niepowodzenie i traktowanie życia jako wyzwania (0,67)
 • Optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania się w trudnych sytuacjach (0,75)

Narzędzie

Instrukcja:

Ludzie różnie zachowują się w trudnych sytuacjach. Proszę wskazać, otaczając kółkiem odpowiednią cyfrę, w jakim stopniu każde ze stwierdzeń odnosi się do Pana/Pani. Poszczególne cyfry oznaczają:

 • 0 – Zdecydowanie nie
 • 1 – Raczej nie
 • 2 – Ani tak, ani nie/trudno powiedzieć
 • 3 – Raczej tak
 • 4 – Zdecydowanie tak
 1. Podejmuję wysiłki poradzenia sobie bez względu na to, jak trudny jest problem.
 2. Potrafię dostrzegać zabawne strony wydarzeń, z którymi mam do czynienia.
 3. Podejmuję się dostosować do każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.
 4. Łatwo przystosowuję się do nowych sytuacji.
 5. W sytuacjach trudnych dostrzegam wiele możliwości rozwiązania problemu.
 6. Podejmuję zdecydowane wysiłki, żeby osiągnąć cel.
 7. Jestem otwarty na nowe doświadczenia.
 8. W sytuacjach stresowych koncentruję się i myślę jasno.
 9. Na ogół zmaganie się z trudnymi sytuacjami wzmacnia mnie i rozwija.
 10. Doznawane trudności mobilizują mnie do działania.
 11. Nigdy się nie poddaję i zawsze walczę o swoje.
 12. Nawet w trudnej sytuacji znajduję coś, z czego można się pośmiać.
 13. Uważam się za silną osobę.
 14. Potrafię zaakceptować doznane niepowodzenia i porażki.
 15. Potrafię odnaleźć się w nawet najbardziej niesprzyjających okolicznościach.
 16. Kiedy coś zaplanuję, wykonuję to od początku do końca.
 17. Potrafię spojrzeć na sytuację z różnych punktów widzenia.
 18. W sytuacjach trudnych radzę sobie z nieprzyjemnymi odczuciami.
 19. Z poniesionych niepowodzeń i porażek potrafię wyciągnąć wnioski na przyszłość.
 20. Zmaganie się z trudnymi sytuacjami jest dla mnie źródłem zadowolenia.
 21. Zazwyczaj, jak mam coś zrobić, robię to od razu.
 22. Moje życie ma znaczenie.
 23. Lubię wyzwania.
 24. Życie, bez względu na przeszkody i trudności, uważam za ekscytujące.
 25. Zawsze, niezależnie od sytuacji, wykazuję optymistyczne nastawienie do życia.

Klucz do obliczeń wymiarów Skali Pomiaru Prężności (SPP-25)

  Wytrwałość i determinacja w działaniu
  Pytania: 1, 6, 11, 16, 21

  Otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru
  Pytania: : 2, 7, 12, 17, 22

  Kompetencje osobiste do radzenia sobie i tolerancja negatywnych emocji

  Tolerancja na niepowodzenia i traktowanie życia jako wyzwania
  Pytania: : 4, 9, 14, 19, 24

  Optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania się w trudnych sytuacjach
  Pytania: : 5, 10, 15, 20, 25

Obliczanie wyników

 1. Zbierz odpowiedzi na pytania wchodzące w skład danego wymiaru.

 2. Zsumuj odpowiedzi dla każdego wymiaru.

 3. Wynik dla każdego wymiaru może wynosić od 0 do 20 punktów (5 pytań, każda odpowiedź oceniana od 0 do 4).

 4. Wyższy wynik wskazuje na wyższy poziom prężności w danym wymiarze.

Charakterystyka Osób Prężnych

Osoby prężne cechują się pewnością siebie, wytrwałością, niezależnością oraz poczuciem humoru. Potrafią zjednać sobie innych, są świadome swoich motywów działania i doprowadzają zadania do końca. Cechuje je także stabilność emocjonalna, optymizm, otwartość na nowe doświadczenia oraz zdolność do mobilizowania się w trudnych sytuacjach. Prężność jest związana z doświadczaniem emocji pozytywnych, co wpływa na bardziej adaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem. Prężność psychiczna ma wiele korzyści, zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Osoby prężne rzadziej doświadczają zaburzeń emocjonalnych, takich jak depresja czy lęk. Są również bardziej odporne na stres i lepiej radzą sobie w sytuacjach kryzysowych. Dzięki wysokiej prężności, jednostki te potrafią szybciej wracać do równowagi po trudnych doświadczeniach, co sprzyja ich ogólnemu dobrostanowi. Ponadto, prężność psychiczna wspiera rozwój osobisty i zawodowy. Osoby prężne są bardziej skłonne do podejmowania ryzyka i eksplorowania nowych możliwości, co przekłada się na ich sukcesy w życiu zawodowym. Prężność pozwala również na lepsze zarządzanie relacjami interpersonalnymi, co jest kluczowe dla budowania trwałych i satysfakcjonujących więzi z innymi.

Prężność odgrywa kluczową rolę w zdrowiu psychicznym, chroniąc przed rozwojem objawów nieprzystosowania i redukując ich nasilenie. Osoby prężne lepiej radzą sobie z trudnościami, co może prowadzić do wzrostu i rozwoju po doświadczonym kryzysie. Prężność jest również związana z pozytywnymi emocjami, które pomagają przezwyciężać emocje negatywne i sprzyjają zdrowiu psychicznemu.

Prężność odgrywa kluczową rolę w zdrowiu psychicznym, chroniąc przed rozwojem objawów nieprzystosowania i redukując ich nasilenie. Osoby prężne lepiej radzą sobie z trudnościami, co może prowadzić do wzrostu i rozwoju po doświadczonym kryzysie. Prężność jest również związana z pozytywnymi emocjami, które pomagają przezwyciężać emocje negatywne i sprzyjają zdrowiu psychicznemu.

Powiązane materiały: Skala pomiaru prężności

Źródło: Ogińska-Bulik, N., & Juczyński, Z. (2008). Skala pomiaru prężności–SPP-25. Nowiny Psychologiczne, 3, 39-56.

Obecne trendy badawcze - pomysły na wykorzystanie narzędzia podczas pisania pracy magisterskiej z psychologii.

Wpływ prężności psychicznej na zdrowie psychiczne studentów

 • Temat: Analiza zależności między prężnością psychiczną a poziomem depresji, lęku w grupie studentów.
 • Badania: Ran i współpracownicy (2020) badali związek między prężnością a zdrowiem psychicznym w populacji ogólnej w Chinach podczas szczytu epidemii COVID-19, wykazując negatywną korelację między prężnością a depresją, lękiem i somatyzacją (Ran et al., 2020).

Neuralne podstawy prężności psychicznej: Rola kory orbitofrontalnej

 • Temat: Badanie związku między prężnością psychiczną a aktywnością mózgu w korze orbitofrontalnej oraz jej wpływu na subiektywny dobrostan.
 • Badania: Kong i współpracownicy (2018) wykazali, że wyższa prężność była związana z niższą aktywnością w lewej korze orbitofrontalnej, co jest związane z przetwarzaniem nagrody i regulacją emocji, oraz że prężność psychiczna działała jako mediator pomiędzy aktywnością mózgu a subiektywnym dobrostanem (Kong et al., 2018).

Prężność psychiczna a adaptacja po urazach mózgu

 • Temat: Badanie związku między prężnością psychiczną, poziomem stresu psychologicznego i adaptacją społeczną u osób po urazach mózgu.
 • Badania: Lukow i współpracownicy (2015) stwierdzili, że prężność była silnie skorelowana z niższym poziomem stresu psychologicznego i lepszą adaptacją społeczną u osób po urazach mózgu (Lukow et al., 2015).

Prężność psychiczna a wsparcie społeczne w grupie pielęgniarek

 • Temat: Analiza związku między prężnością psychiczną, wsparciem społecznym w grupie pielęgniarek.
 • Badania: Petros i współpracownicy (2013) wykazali, że prężność była pozytywnie skorelowana z poczuciem własnej skuteczności, optymizmem, wsparciem społecznym i dobrostanem psychicznym. Związek ten został potwierdzony także poprzez korelację z biomarkerem DHEA-S (Petros et al., 2013).

Czynniki predykcyjne prężności psychicznej u weteranów wojskowych

 • Temat: Badanie predyktorów prężności psychicznej, takich jak stabilność emocjonalna, wdzięczność i cel w życiu, w populacji weteranów wojskowych.
 • Badania: Isaacs i współpracownicy (2017) wykazali, że wysoki poziom prężności był skorelowany z niższym poziomem trudności zdrowotnych, mniejszym ryzykiem uzależnień i lepszym stanem psychicznym. Czynniki takie jak stabilność emocjonalna, wdzięczność i cel w życiu były kluczowymi predyktorami prężności (Isaacs et al., 2017).

Rola prężności psychicznej w radzeniu sobie z przewlekłymi chorobami

 • Temat: Analiza związku między prężnością psychiczną a zdrowiem psychicznym oraz fizycznym u pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak rak, choroby serca i cukrzyca.
 • Badania: Kim i współpracownicy (2018) przeprowadzili systematyczny przegląd literatury na temat interwencji promujących prężność u pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak rak, choroby serca i cukrzyca (Kim et al., 2018).

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje