Poprawa plagiatu tekstu specjalistycznego

5/5 - (1 vote)

Poprawa plagiatu tekstu specjalistycznego

Poprawa plagiatu tekstu specjalistycznego należy do trudnych czynności. Tekstem specjalistycznym są treści prawnicze, prace techniczne (informatyka), prace z rachunkowości, matematyki, chemii, medycyny itp.

Poniżej przykład poprawy fragmentu tekstu prawniczego.

Tekst oryginalny (plagiat):

…. prezydenckie kompetencje są wykonywane w formie aktów urzędowych, które to pojęcie ma szerszy zakres niż termin „akty prawne”. Kwestii aktów prawnych dotyczył art. 143 Konstytucji, wymieniając wśród nich rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia, a także art. 234 regulujący problem rozporządzeń z mocą ustawy. Akt urzędowy jest zatem pojęciem szerszym, gdyż mieszczą się w nim akty prawne, ale i inne czynności podejmowane przez Prezydenta w ramach przyznanych mu kompetencji. Klasyfikując akty urzędowe, należy wyodrębnić w świetle art. 144 dwie ich grupy. Pierwsza obejmuje akty podlegające kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów, druga zaś to tzw. prerogatywy, które Prezydent podejmuje dyskrecjonalnie, gdyż nie wymagają one kontrasygnaty.

Poprawa plagiatu:

Problematyka aktów prawnych dotyczy art. 143 Konstytucji, w którym wymienione zostały zarządzenia, rozporządzenia oraz postanowienia. Natomiast art. 234 reguluje kwestie rozporządzeń z mocą ustawy. W związku z tym akt urzędowy jest szerszym pojęciem, ponieważ obejmuje on również akty prawne oraz inne podejmowane przez Prezydenta czynności w granicach przyznanych mu uprawnień. Klasyfikując akty urzędowe w świetle art. 144, wyodrębnić należy dwie ich grupy. Pierwsza z nich to akty podlegające kontrasygnacie przez Prezesa RM, natomiast druga grupa to tzw. prerogatywy, które Prezydent podejmuje dobrowolnie, ponieważ akty te nie wymagają kontrasygnaty (tj. ust. 3).

5/5 - (1 vote)
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *