Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Praca magisterska z zarządzania – Tytuł i plan pracy


Temat pracy magisterskiej z zarzadzania.

Temat pracy magisterskiej lub licencjackiej z zarządzania dotyczy zazwyczaj pewnego obszaru działania przedsiębiorstwa, może to być: zarządzanie zasobami ludzkimi, procesy logistyczne, kultura organizacyjna, strategia organizacji, zarządzanie bezpieczeństwem, higieną….


Klasyczny temat pracy z zarządzania brzmi:
„A w przedsiębiorstwie na przykładzie B”W miejsce „A” należy wstawić dowolny obszar firmy, którym da się się zarządzać, czyli w praktyce dowolny obszar firmy. W miejsce „B” nazwę firmy.

Im mniejsza firma tym z pozoru łatwiej dokonać jej analizy, ale w praktyce może się okazać, że dostęp do informacji na jej temat jest znacznie trudniejszy, niż w przypadku większych podmiotów.
Kierując się tą prostą instrukcją jesteś w stanie w ekspresowym tempie wygenerować dowolną ilość tematów prac dyplomowych z zarządzania.

Gdzie szukać pierwszego członu – A?
W programie Twoich studiów opublikowanych na uczelni, w planach zajęć na kierunku zarządzanie dostępnych w Internecie na Twojej i innych uczelniach. Udostępniam Ci też link do Wikipedii, gdzie napisano, co jest przedmiotem zarządzania oraz listę gotowych kolokacji, które mogą Ci posłużyć jako pierwszy człon w temacie Twojej pracy magisterskiej lub licencjackiej z zarządzania:
strategia zarządzania ryzykiem
zarządzanie stresem
Optymalizacja procesów w dziale obsługi klienta
Kultura organizacyjna
Kontrola jakości
Zarządzanie przez jakość
Zastosowanie filizofii Kaizen w zarządzaniu jakościa
Rekrutacja i selekcja pracowników
Procesy logistyczne w sektorze X
… już niedługo generator tematów prac magisterskich 🙂

Jak szukamy członu B?
Najprostszym sposobem analizy przedsiębiosrwa jest przeprowadzenie ankiety wśród pracowników. Aby tego dokonać trzeba wybrać taką fimę, która zatrudnia odpowiednią ilość pracowników, czyli co najmniej 50 osób. Warto zatem skoncentrować się na większych przedsiębiorstwach. Poniżej linki do miejsc w sieci, gdzie można je znaleźć:

Firmy możemy też wyszukać ręcznie w KRS podając np. nazwę dowolnego miasta w Polsce.

Przykładowe tematy prac z zarządzania


1.Motywowanie finansowe i jego specyfikacja w branży TSL na przykładnie Firmy ***


2. Trzeci filar w systemie zabezpieczenia emerytalnego.


3. Znaczenie dystrybucji w zarządzaniu logistycznym
na przykładzie Firmy ***


4. Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na motywację pracowników.


5. Budowanie strategii przedsiębiorstwa oraz zarządzanie strategiczne organizacją jako determinanta przewagi konkurencyjnej na przykładzie  Firmy ****

6. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie na przykładzie Firmy ***

7. Zjawisko mobbingu, jako dysfunkcja zarządzania
 na przykładzie przedsiębiorstwa X

8. Ocena zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie X

Plan pracy magisterskiej i licencjackiej z zarządzania

Standardowa praca zawiera 3 rozdziały. Dwa pierwsze to rozdziały teoretyczne. Rozdział pierwszy może być po prostu pierwszym członem tytułu pracy np. „Strategia przedsiębiorstwa”, „Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwach”, „Zjawisko mobbingu w firmie”. W tym rozdziale można zawrzeć następujące podrozdziały:
Ogólna charakterystykę A,
Rodzaje A, Typologia A, Formy A,
Rola i znaczenie A,
Składniki A, Struktura A,
Skutki A,
Zapobieganie A,
Sposoby optymalizacji A,
Wpływ A na…,

Rozdział drugi może stanowić charakterystykę branży w jakiej działa wybrane przez nas przedsiębiorstwo w kontekście wybranego obszaru A. Przykładowe tytuły podrozdziałów będą w tym wypadku brzmiały następująco:
Historia branży X
Prognozy w branży X
Wynagrodzenie i motywowanie w branży X
Struktura rynku w branży X
A w branży X

Jeżeli nasz termin A skład się z dwóch członów jak np. wynagrodzenie i motywowanie, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, stres a motywacja, budowanie strategii konkurencyjnej jako determinanta przewagi konkurencyjnej, to sprawa jest znacznie prostsza. Otóż element pierwszy zawieramy w tytule pierwszego rozdziału a element drugi w tytule drugiego rozdziału.

Rozdział trzeci do złudzenia przypomina tytuł pracy, może być nawet jego kopią, a brzmi następująco: A w firmie B albo A na przykładzie przedsiębiorstwa B.

Poniżej przykładowe tematy pracy magisterskiej z zarządzania wraz z planem pracy:

Przykładowy plan pracy magisterskiej i licencjackiej z Zarządzania

Tytuł: MOTYWOWANIE FINANSOWE I JEGO SPECYFIKA W BRANŻY TSL NA PRZYKŁADZIE FIRMY TRANSSPED SP ZO.O. SP K.
Plan pracy:
Wstęp
Rozdział 1. Motywowanie jako narzędzie kluczowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi
1.1. Charakterystyka ogólna
1.2. Rodzaje motywacji
1.3. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
1.4.Teorie potrzeb i teorie procesu
1.5. Proces motywacji
1.6. Motywowanie wewnątrz organizacji
Rozdział 2. Motywowanie finansowe
2.1. Podstawowa definicja płacy
2.2. Istota płacy
2.3. Formy płac
2.4. Struktura wynagrodzenia
2.5. Składniki wynagrodzenia
2.6. Premia i jej rodzaje
Rozdział 3. Charakterystyka branży i motywowanie w branży TSL
3.1. Historia branży TSL i prognozy na przyszłość
3.2. TSL czyli Transport Spedycja Logistyka
3.3. Łańcuch logistyczny
3.4. Własny transport a spedycja
3.5. Wynagrodzenie w TSL
3.6. Motywowanie w branży TSL
Rozdział 4. Proces motywowania personelu w Firmie X
4.1. Charakterystyka firmy X
4.2. Schemat organizacyjny
4.3. Płacowe czynniki wynagrodzeń
4.3. Pozapłacowe czynniki motywacyjne w X
4.4. Efekty gratyfikacji pozapłacowych w Firmie X
Podsumowanie

Specjalność: Finanse i Rachunkowość w zarządzaniu 
Tytuł: Trzeci filar w systemie zabezpieczenia emerytalnego
WSTĘP 

Rozdział I. Systemy emerytalne. Zagadnienia wprowadzające 
1.1. Pojęcie i modele systemów emerytalnych na świecie 
1.2. Rola systemów emerytalnych we współczesnej gospodarce 
1.3. Między solidarnością a efektywnością systemów zabezpieczenia emerytalnego 
Rozdział II. Rola trzeciego filara w systemach emerytalnych 
2.1. Przegląd rozwiązań modelowych dotyczących III filara w wybranych państwach UE 
2.2. Czynniki determinujące skuteczność III filara w systemie emerytalnym 
2.3. III filar w świadomości społecznej 
Rozdział III. Systemy emerytalne w Polsce 
3.1. System emerytalne w Polsce i jego ewolucja 
3.2. Ocena efektywności III filara w warunkach krajowych 
3.3. Propozycje rozwiązań wzmacniających III filar systemu emerytalnego w Polsce 
ZAKOŃCZENIE 

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Tytuł: Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na motywację pracowników

Wstęp 
1. Istotа stresu 
1.1. Pojęcie stresu – definicjа 
1.2. Czynniki wywołujące stres – stresory orаz jego źródłа 
1.3. Rodzаje stresu (stres dobry а stres zły) 
1.4. Reаkcje nа stres i jego skutki 
1.5. Skutki stresu pierwotne i wtórne 
1.6. Radzenie sobie ze stresem 
2. Stres w miejscu prаcy 
2.1. Stres zаwodowy – przyczyny, konsekwencje 
2.2. Zаwód jаko źródło stresu orаz jego wpływ nа efektywność prаcowników 
2.3. Wаlkа przedsiębiorstwа z eliminаcją stresu 
3. Motywаcjа do prаcy 
3.1. Definicjа i rodzаje motywаcji 
3.2. Cel orаz sposoby motywаcji w przedsiębiorstwie 
3.3. Przyczyny utrаty motywаcji prаcowników 
4. Badania nad wpływem stresu na motywację pracowników – Metodologia i analiza badań 
4.1. Cel badań 
4.2. Charakterystyka respondentów, organizacji i przebiegu badań 20
4.3. Problemy (i hipotezy) badawcze 
Hipotezy badawcze 
4.4. Metody i techniki badawcze 
4.5. Wyniki badań
4.6. Wnioski 
Zakończenie 

Temat: Budowanie strategii przedsiębiorstwa oraz zarządzanie strategiczne organizacją jako determinanta przewagi konkurencyjnej na przykładzie  Firmy X

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ZASADY BUDOWANIA STRATEGII DZIAŁANIA ORAZ JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 
1.1. Pojęcie strategii organizacji i zarządzania strategicznego 
1.2. Elementy składowe strategii przedsiębiorstwa 
1.3. Poziomy strategii w organizacji 
1.4. Zasady formułowania strategii przedsiębiorstwa 
1.5. Wdrażanie strategii 
ROZDZIAŁ 2. PODSTAWOWE RODZAJE STRATEGII REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
2.1. Strategie konkurencyjne Portera 
2.2. Strategia integracji poziomej i pionowej 
2.3. Strategia dywersyfikacji i zawężania pola działalności 
2.4. Strategia likwidacji i restrukturyzacji 
2.5. Strategia rozwoju rynku i produktu 
ROZDZIAŁ 3. ISTOTA I ZAKRES ANALIZY STRATEGICZNEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 
3.1. Koncepcja analizy strategicznej 
3.2. Metodyka planowania strategicznego 
3.3. Zakres analizy strategicznej 
3.4. Analiza mikro i makro otoczenia 
3.5. Analiza otoczenia konkurencyjnego 
3.6. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 
3.7. Analiza celu ogólnego 
ROZDZIAŁ 4. STRATEGIA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE RICOH 
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa X
4.2. Formułowanie alternatywnych strategii 
4.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa X 
4.4. Wybór i przedstawienie odpowiedniej strategii – wnioski końcowe
PODSUMOWANIE 

Temat: Analiza kultury organizacyjnej w Firmie X

Wstęp
1. Kultura- znaczenie pojęcia
1.1. Pojęcie kultury- wybrane definicje
1.2. Główne typologie kultury 
1.3. Proces kulturowy
1.4. Kultura prowadzonej działalności oraz potrzeba jej zmiany wyzwaniem czasu
1.5. Etyka jako paradygmat prowadzonej działalności
2. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie
2.1. Pojęcie i elementy kultury organizacyjnej
2.2. Cechy, przejawy i składniki kultury organizacyjnej
2.3. Funkcje kultury organizacyjnej
2.4. Rola i znaczenie kultury organizacyjnej
2.5. Wybrane typologie kultur organizacyjnych
3. Analiza kultury organizacyjnej w X
w Warszawie
3.1. Metodyka badań
3.2. Charakterystyka organizacji
3.3. Analiza wyników badań
3.4 Wnioski z badań
Zakończenie

AUTOR
Katarzyna Bat

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *