Przykładowa praca z pedagogiki .pdfPoniżej przykładowe prace magisterskie z pedagogiki – plan pracy, opis, PDF. Rozwiń szarą wstążkę, by zobaczyć plan.

Temat: Rola i znaczenie aktywności fizycznej w opinii uczniów klas IV-VI

Opis pracy: Praca dotyczy wychowania dziecka w kulturze fizycznej. Dwa rozdziały teoretyczne dotyczą regulacji prawnych takich jak podstawa programowa czy społeczno-psychologicznych aspektów jak na przykład rola i znaczenie rodziny czy charakterystyka rozwojowa dziecka. Badania własne zostały przeprowadzone w lokalnej szkole podstawowej i mierzą wartości wychowawcze dzieci – ich świadomość istoty aktywności fizycznej a także ich zainteresowania i praktyczne działanie w tym obszarze.

Temat: Mierzenie efektów i sposoby nauczania czytania ze zrozumieniem

Opis pracy: Celem pracy jest określenie stanu osiągnięć w czytaniu uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej w środowisku wiejskim oraz ustalenie związków między poziomami tych osiągnięć. Pierwszy rozdział ukazuje teoretyczne podstawy czytania i pomiaru jego efektywności. Drugi rozdział poświęcony jest metodologicznym podstawom podjętych badań osiągnięć w czytaniu uczniów. Badania własne miały na celu zweryfikowanie 3 hipotez które opierały się o zmienne: realny poziom osiągnieć uczniów a osiągnięcia zakładane w programie nauczania.

Temat: Gry i zabawy dydaktyczne w terapii logopedycznej dzieci

Opis pracy: Przedmiotem niniejszej pracy jest zapoznanie z przedmiotem logopedii i jej problematyki w zakresie działań dydaktycznych służących terapii logopedycznej dzieci. Zasadniczym przedmiotem tej pracy jest prześledzenie metod pracy z dziećmi z problemami logopedycznymi i próba rozstrzygnięcia jaki rodzaj terapii jest najlepszy przy tych rodzajach schorzeń. Praca ma charakter opisowo badawczy. W toku pracy nad jej treścią wykorzystane zostały zarówno materiały źródłowe: podręczniki, książki, artykuły związane z tematyką pracy. Jej ostatnią część oparto na badaniach własnych