Przykładowa praca z pedagogiki .pdfPoniżej przykładowe prace magisterskie z pedagogiki – plan pracy, opis, PDF. Rozwiń szarą wstążkę, by zobaczyć plan.

Wstęp

Rozdział I. Rola szkoły i rodziny w procesie fizycznego kształcenia i wychowania.

1.1 Główne wyzwania i zadania współczesnej edukacji fizycznej
1.2. Rola i znaczenie wychowania fizycznego w edukacji szkolnej
1.3. Możliwości współczesnej szkoły w realizacji celów i zadań wychowania fizycznego

Rozdział II.. Znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju dziecka w wieku szkolnym.

2.1. Aktywność fizyczna w życiu człowieka
2.2. Charakterystyka rozwojowa dzieci w wieku szkolnym
2.3. Znaczenie roli wychowania fizycznego dla zdrowia i sprawności fizycznej w okresie środkowego dzieciństwa
2.4. Korzyści wynikające z aktywności fizycznej młodego człowieka

Rozdział III Metodologia badań własnych.

3.1 Cel i przedmiot badań
3.2. Problematyka badawcza
3.3. Metoda, narzędzia i techniki badań
3.4. Organizacja i przebieg badań
3.5. Teren badań
3.6. Charakterystyka badanej grupy

Rozdział IV. Aktywność fizyczna uczniów w szkole podstawowej – wyniki badań własnych

4.1. Opinia i stosunek młodzieży do aktywności fizycznej
4.2. Stan wiedzy i świadomości uczniów o wartości wynikających z uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej
4.3. Preferencje i zainteresowania pozaszkolnymi formami aktywności fizycznej
4.4. Istniejące formy aktywności fizycznej oferowane uczniom na zajęciach pozalekcyjnych
4.5. Wzorce zachowań związanych z aktywnością fizyczną, sportem dzieci wynoszone z domu
4.6. Realizacja procesów mających na celu wychowanie do aktywności fizycznej w szkole

Zakończenie

Opis pracy: Praca dotyczy wychowania dziecka w kulturze fizycznej. Dwa rozdziały teoretyczne dotyczą regulacji prawnych takich jak podstawa programowa czy społeczno-psychologicznych aspektów jak na przykład rola i znaczenie rodziny czy charakterystyka rozwojowa dziecka. Badania własne zostały przeprowadzone w lokalnej szkole podstawowej i mierzą wartości wychowawcze dzieci – ich świadomość istoty aktywności fizycznej a także ich zainteresowania i praktyczne działanie w tym obszarze.

Wstęp

Rozdział I Teoretyczne podstawy czytania i pomiaru jego efektywności

1.1. Istota procesu czytania
1.2. Fizjologiczne i psychologiczne podstawy przebiegu procesu czytania
1.3. Rozumienie czytanego tekstu
1.3.1. Psychologiczne koncepcje rozumienia
1.3.2. Zagadnienie stopniowalności rozumienia
1.4. Badanie stanu osiągnięć w czytaniu uczniów klasy trzeciej

Rozdział II Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze
2.3. Zmienne i ich wskaźniki
2.4. Metody, techniki, narzędzia badawcze
2.5. Skale pomiarowe
2.6. Charakterystyka badanej populacji
2.7. Przebieg i organizacja badań

Rozdział III Analiza wyników badań

3.1. Stan osiągnięć w czytaniu uczniów klas trzecich w szkole podstawowej
3.2. Poziom osiągnięć czytaniu uczniów klas trzecich zakresie wyodrębnionych kategorii taksonomii rozumienia czytanego tekstu
3.3. Osiągnięcia uczniów klas trzecich poziomu rozumienia słów i związków frazeologicznych
3.4. Osiągnięcia uczniów klas początkowych z poziomu rozumienia szczegółowej informacji
3.5. Osiągnięcia uczniów klasy trzeciej z poziomu rozumienia myśli przewodniej
3.6. Osiągnięcia uczniów klas trzecich z poziomu rozumienia wartości czytanego tekstu

Podsumowanie

Opis pracy: Celem pracy jest określenie stanu osiągnięć w czytaniu uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej w środowisku wiejskim oraz ustalenie związków między poziomami tych osiągnięć. Pierwszy rozdział ukazuje teoretyczne podstawy czytania i pomiaru jego efektywności. Drugi rozdział poświęcony jest metodologicznym podstawom podjętych badań osiągnięć w czytaniu uczniów. Badania własne miały na celu zweryfikowanie 3 hipotez które opierały się o zmienne: realny poziom osiągnieć uczniów a osiągnięcia zakładane w programie nauczania.

Wstęp

Rozdział I – Cele i zadania logopedii w pracy z dziećmi

1.1. Pojęcie i definicja logopedii
1.2. Specjalności logopedyczne
1.3. Terapia logopedyczna i jej wpływ na dzieci
1.4. Wykorzystanie w pracy z dziećmi gier i zabaw logopedycznych

Rozdział II – Gry i zabawy logopedyczne

2.1. Charakterystyka zabaw konstrukcyjnych
2.2. Charakterystyka zabaw tematycznych
2.3. Charakterystyka zabaw ruchowych
2.4. Charakterystyka zabaw dydaktycznych

Rozdział III – Metodologia badań własnych

3.1. Cele i problemy badawcze
3.2. Problem badawczy
3.3. Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych
3.4. Kryteria doboru badanych. Miejsce badań
3.5. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV – Analiza wyników badań własnych

Rozdział V Rodzaje zabaw wykorzystywanych w terapii i profilaktyce logopedycznej

Wnioski

Zakończenie

Opis pracy: Przedmiotem niniejszej pracy jest zapoznanie z przedmiotem logopedii i jej problematyki w zakresie działań dydaktycznych służących terapii logopedycznej dzieci. Zasadniczym przedmiotem tej pracy jest prześledzenie metod pracy z dziećmi z problemami logopedycznymi i próba rozstrzygnięcia jaki rodzaj terapii jest najlepszy przy tych rodzajach schorzeń. Praca ma charakter opisowo badawczy. W toku pracy nad jej treścią wykorzystane zostały zarówno materiały źródłowe: podręczniki, książki, artykuły związane z tematyką pracy. Jej ostatnią część oparto na badaniach własnych